2014 METŠ² BRANDOS EGZAMINAI

2014-01-15

 

2014 METŲ BRANDOS EGZAMINAI

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. į sakymu Nr. ISAK-2391 (Žin., 2006, Nr. 141-5437; 2013, Nr. 4-133, Nr. 127-6493).

Su 2014 metų Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo nuostatomis  mokiniai bus supažindinami mokyklose iki sausio 17 d.

BRANDOS EGZAMINŲ TIPAI, JŲ PASIRINKIMAS

Šiais metais bus organizuojami valstybiniai ir mokykliniai lietuvių kalbos ir literatūros, tik valstybiniai – biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos, informacinių technologijų,  matematikos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminai ir tik mokykliniai – gimtųjų kalbų  (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), menų, muzikologijos ir technologijų brandos egzaminai.

Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi savo nuožiūra.

Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo keisti neleidžiama.

Mokinys ir buvęs mokinys (nesimokantis pagal vidurinio ugdymo programą asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį tai, kad yra mokęsis šios programos baigiamojoje klasėje): 

     1. Brandos atestatui gauti privalo išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą (iki 2012 m. išlaikyti lietuvių kalbos (gimtosios) arba lietuvių kalbos (valstybinės) brandos egzaminai yra į skaitomi) ir dar vieno dalyko brandos egzaminą, išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino mokyklos vadovo į sakymu yra  atleistas.

     2. Einamaisiais metais, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus.

     3. Pateikia prašymą iki sausio 17 dienos dėl menų ir technologijos, o iki kovo 5 dienos – dėl kitų brandos egzaminų pasirinkimo (mokinys – savo mokyklos vadovui; buvęs mokinys – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui).

BRANDOS EGZAMINŲ BAZINĖ MOKYKLA

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. į sakymu Nr. D-35 „Dėl bazinės mokyklos skyrimo 2014 metų brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti“ bazine mokykla paskirta Plungės „Saulės“ gimnazija (Birutės gatvė Nr. 25B,  tel. (8  448) 71 582,  el. p. plusaugim@gmail.com), kuriai pavesta priimti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuoti ir vykdyti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius  brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

REGISTRAVIMOSI TVARKA BAZINĖJE MOKYKLOJE

Eksternas (asmuo, kuris yra į gijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą), planuojantis brandos egzaminus laikyti 2014 metais pagrindinėje sesijoje, teikia prašymą Plungės „Saulės“ gimnazijos vadovui iki sausio 17 dienos dėl menų ir technologijos, o iki kovo 5 dienos – dėl kitų brandos egzaminų pasirinkimo. Pasibaigus prašymų teikimo laikui, t. y. po kovo 5 d., bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios prašymus eksternai dar galės pateikti Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.

Eksternas gali laikyti neišlaikytus, papildomus ar perlaikyti ankstesniais metais laikytus brandos egzaminus.

Eksternas, pateikdamas prašymą laikyti brandos egzaminus, bazinės mokyklos vadovui privalo pateikti:

     1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.

     2. Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas į gytas Lietuvoje).

     3. Užsienio kvalifikacijų atveju,  – bent vieną iš 3.1 – 3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

     3.1. švietimo ir mokslo ministro į sakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

     3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija į vertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

     3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (į skaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui.

     4. Užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį , kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).

     5.  Kvitą, patvirtinantį pinigų į moką už pasirinktus brandos egzaminus.

Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 50 litų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas į mokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo  išlaidoms apmokėti.

ATLEIDIMAS NUO BRANDOS EGZAMINŲ

Mokinys ir buvęs mokinys:

     1. Nuo brandos egzaminų atleidžiami mokyklos vadovo į sakymu, jeigu:

     1.1. iki kovo 7 dienos mokyklos vadovui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir medicininę pažymą su ligos pavadinimu, kuri yra Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. į sakymu Nr. V-11/18 (Žin., 2003, Nr. 10-371), jei prie ligos pavadinimo yra nurodytas atleidimo terminas „nuolat“;

     1.2. iki einamųjų metų egzaminų tvarkaraštyje nustatytos pasirinkto egzamino dienos mokyklos vadovui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir medicininę pažymą su ligos pavadinimu, kuri yra Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąraše, o prie ligos pavadinimo yra nurodytas atleidimo terminas baigiasi po to dalyko brandos egzaminui pakartotinėje sesijoje nustatytos datos;

     1.3. iki kovo 5 dienos yra pasirinkę laikyti užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) valstybinį brandos  egzaminą ir iki pirmojo pagrindinės sesijos brandos egzamino mokyklos vadovui pateikė tarptautinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) egzamino, kurio į vertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B2 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo valstybinio brandos egzamino. Prie į sakymo pridedama tarptautinio egzamino išlaikymo dokumento kopija.

     2.  Negalintieji laikyti brandos egzaminų dėl ligos ne vėliau kaip iki pagrindinės sesijos pradžios mokyklos vadovui teikia prašymą dėl atleidimo nuo pasirinktų brandos egzaminų. Kartu su prašymu jie turi pateikti sveikatos priežiūros į staigos gydytojų konsultacinės komisijos pažymą, patvirtintą šios komisijos antspaudu. Pažymoje nurodomas TLK-10 kodas iš Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo.

     3. Negali laikyti pasirinktų brandos egzaminų, jeigu yra atleistas nuo brandos egzaminų.

Brandos egzaminų sesijos metu kandidatui susirgus, jis pats arba jo artimieji turi apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dalyko brandos egzamino. Pateikus mokyklos vadovui  prašymą ir 2 punkte nurodytus dokumentus, mokinys ir buvęs mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų atleidžiami.

Išsamesnę informaciją apie brandos egzaminus galite rasti Nacionalinio egzaminų centro interneto puslapyje www.egzaminai.lt. Informaciją Jums suteiks mokyklų vadovai, mokytojai, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atsakinga už brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo koordinavimą rajone (tel. 73 156; faksas 71 644; el. p. vita@plunge.lt).

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. spalio 28 d. į sakymas Nr. V-1018 „Dėl 2014 metų į skaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščių patvirtinimo”.

 

Vitalija Pociutė,
Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.