2012 METŠ² BRANDOS EGZAMINAI

2012-01-25

       Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. į sakymu Nr. ISAK-2391 (Žin., 2006, Nr. 141-5437; 2010, Nr. 152-7765; 2012, Nr. 3-91).
      
       Su 2012 metų Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu mokiniai bus supažindinami mokyklose pasirašytinai iki vasario 12 d.
      
       NAUJA
      
       Pirmą kartą bus organizuojamas valstybinis (pasirenkamasis) geografijos egzaminas. Jo turinys apims bendrojo ir išplėstinio geografijos kurso pasiekimus iš geografinio pažinimo, gamtinės ir visuomeninės, regioninės ir globalinės geografijos teminių sričių. Egzamino užduotį sudarys dvi dalys. Pirmojoje dalyje – klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais, reikalaujantys žinių ir supratimo bei jų taikymo į gūdžių, antrojoje dalyje – struktūriniai klausimai. Atsakydamas į juos, mokinys turės pademonstruoti gebėjimus pritaikyti į gytas žinias ir praktinius į gūdžius, analizuodamas, vertindamas geografinę informaciją.
      
       Visų valstybinių brandos egzaminų užduočių pateikimas bus vienodas. Kandidatai gaus užduoties sąsiuvinį ir atsakymų lapą. Po egzamino išsineš savo užduoties sąsiuvinius. Anksčiau iš egzamino išėję kandidatai, pasibaigus egzaminui, per valandą galės atsiimti savo užduoties sąsiuvinį iš egzamino centro administratoriaus.
      
       BRANDOS EGZAMINŲ TIPAI, JŲ PASIRINKIMAS
      
       Å iais metais bus organizuojami valstybiniai ir mokykliniai lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės), tik valstybiniai biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos, informacinių technologijų,  matematikos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) brandos egzaminai ir tik mokykliniai – gimtųjų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) kalbų, dailės, technologijų, muzikos ir muzikologijos brandos egzaminai.
      
       Kandidatai dalyko brandos egzamino tipą –  valstybinį ar mokyklinį –  renkasi laisvai, tačiau savo pasirinkimą turi raštu patvirtinti iki  kovo 7 dienos. Vėliau jo keisti negalės.
      
       Mokinys ir buvęs mokinys (turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą, patvirtinantį mokymąsi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje): 
      
       1. brandos atestatui gauti privalo išlaikyti lietuvių kalbos ir dar vieno dalyko brandos egzaminus, išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus į sakymu yra  atleistas;
      
       2. einamaisiais metais, be lietuvių kalbos brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip penkių dalykų brandos egzaminus; 
       
       3. prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus pateikia iki kovo 7 d. ( mokinys – savo mokyklos direktoriui; buvęs mokinys – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, direktoriui).
      
       BRANDOS EGZAMINŲ BAZINĖ MOKYKLA
      
       Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 16 d. į sakymu Nr. D-26 „Dėl bazinės mokyklos skyrimo 2012 metų brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti“ bazine mokykla paskirta Plungės „Saulės“ gimnazija (Birutės gatvė Nr. 25B,  tel. (8  448) 71 582,  el. p. plusaugim@gmail.com), kuriai pavesta priimti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuoti ir vykdyti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius  brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.
      
          REGISTRAVIMOSI TVARKA BAZINĖJE MOKYKLOJE

       Eksternai (asmenys, kurie yra į giję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminus), planuojantys brandos egzaminus laikyti 2012 metais, teikia prašymus Plungės „Saulės“ gimnazijos direktoriui iki 2012 m. kovo 7 d., o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Pasibaigus prašymų teikimų laikui, t. y. po kovo 7 d., bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios prašymus eksternai dar galės pateikti Kauno miesto bazinės mokyklos direktoriui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.
      
       Eksternas gali laikyti neišlaikytus, papildomus ar perlaikyti ankstesniais metais laikytus brandos egzaminus.
      
       Eksternas, pateikdamas prašymą laikyti brandos egzaminus, bazinės mokyklos direktoriui privalo pateikti:
      
       1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
      
      2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas į gytas Lietuvoje);

        3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija į vertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro į sakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją (jei vidurinis išsilavinimas į gytas užsienyje);

        4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį , kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokinys);

        5. kvitą, patvirtinantį pinigų į moką už pasirinktus brandos egzaminus.

        Pateikdamas prašymą, eksternas į moka 50 litų už kiekvieną pasirinktą dalyko         brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas į mokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo  išlaidoms apmokėti.

               ATLEIDIMAS NUO BRANDOS EGZAMINŲ

                Mokinys ir buvęs mokinys:

          1. Nuo brandos egzaminų atleidžiami mokyklos direktoriaus į sakymu, jeigu:

          1.1. iki kovo 7 d. mokyklos direktoriui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir medicininę pažymą su ligos pavadinimu, kuri yra Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. į sakymu Nr. V-11/18 (Žin., 2003, Nr. 10-371), prie ligos pavadinimo yra nurodytas atleidimo terminas „nuolat“;

          1.2. iki einamųjų metų egzaminų tvarkaraštyje nustatytos pasirinkto egzamino dienos mokyklos direktoriui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir medicininę pažymą su ligos pavadinimu, kuri yra Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąraše, prie ligos pavadinimo yra nurodytas atleidimo terminas baigiasi po to dalyko brandos egzaminui pakartotinėje sesijoje nustatytos datos;

           1.3. iki kovo 7 d. yra pasirinkę laikyti užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) valstybinį brandos  egzaminą ir iki pirmojo brandos egzamino mokyklos direktoriui pateikė tarptautinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) egzamino, kurio į vertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B2 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo valstybinio brandos egzamino. Prie į sakymo pridedama tarptautinio egzamino išlaikymo dokumento kopija.

           2.  Negalintis laikyti brandos egzaminų dėl ligos ne vėliau kaip iki pagrindinės sesijos pradžios mokyklos direktoriui teikia prašymą dėl atleidimo nuo pasirinktų brandos egzaminų. Kartu su prašymu jis turi pateikti sveikatos priežiūros į staigos gydytojų konsultavimo komisijos pažymą, patvirtintą šios komisijos antspaudu. Pažymoje nurodomas TLK-10 kodas iš Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo.

            3. Negali laikyti pasirinktų brandos egzaminų, jeigu yra atleistas nuo brandos egzaminų.
            Brandos egzaminų sesijos metu kandidatui susirgus, jis arba jo artimieji turi apie tai pranešti mokyklos direktoriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dalyko brandos egzamino. Pateikus mokyklos direktoriui prašymą ir 2 punkte nurodytus dokumentus, mokinys ir buvęs mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų atleidžiami.

            Išsamesnę informaciją apie brandos egzaminus galite rasti Nacionalinio egzaminų centro interneto puslapyje www.egzaminai.lt. Informaciją Jums suteiks mokyklų vadovai, mokytojai, Savivaldybės administracijos Å vietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atsakinga už brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo koordinavimą rajone (tel. 73 156; faksas 71 644; el. p. vita@plunge.lt).

Vitalija Pociutė,
Å vietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.