Vie­toj ga­ra­žų bus… ga­ra­žai!

2014-12-01

Iki lap­kri­čio 21 die­nos Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riu­je vi­si su­in­te­re­suo­ti as­me­nys ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti su ga­ra­žų (Pa­prū­džio g. 22A) re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tu, pa­teik­ti sa­vo pre­ten­zi­jas ar pa­siū­ly­mus.

Daug me­tų ne­eksp­lo­a­tuo­ti ir ne­pri­žiū­ri­mi ga­ra­žai Pa­prū­džio gat­vė­je jau tu­ri nau­ją šei­mi­nin­ką. Ga­ra­žus su­pir­ko ir že­mę po jais iš vals­ty­bės įsi­gi­jo Do­na­tas Ven­ga­lis, ku­ris no­ta­riš­kai vi­sus su sa­vo tur­tu su­si­ju­sius rei­ka­lus pa­ve­dė tvar­ky­ti tė­vui Ri­man­tui Ven­ga­liui. 
Nau­jie­ji sa­vi­nin­kai jau už­sa­kė ga­ra­žų re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą. Vi­suo­me­nės dė­me­siui įvai­riais pjū­viais bu­vo pa­teik­ti ga­li­mų pro­jek­tų pa­siū­ly­mai. 
Vie­toj bai­gian­čio su­griū­ti vie­no aukš­to ga­ra­žų kom­plek­so šio­je mies­to vie­to­je po kiek lai­ko tu­rė­tų at­si­ras­ti dvie­jų aukš­tų pa­sta­tas – virš ga­ra­žų dar nu­ma­ty­tos san­dė­lia­vi­mo ir ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­tal­pos. 
Po vie­šo pro­jek­to svars­ty­mo ren­gė­jams bus duo­ta lai­ko at­sa­ky­ti į su­in­te­re­suo­tų as­me­nų klau­si­mus. Pa­tei­kus pra­šy­mą ar­chi­tek­tū­ri­niams rei­ka­la­vi­mams bus ren­gia­mas pro­jek­tas, ku­rį su­de­ri­nus sa­vi­nin­kai jau ga­lės pra­dė­ti mo­der­nes­nių, nei bu­vo, ga­ra­žų sta­ty­bos dar­bus. 
Per­spek­ty­va ta, kad Plun­gės mies­te vie­nu ap­leis­tu sta­ti­niu bus ma­žiau.

 

Informacija parengta pagal laikraščio „Plungė žinios” medžiagą

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.