Vaiko teisių apsauga ir jos ypatumai Lietuvoje ir Švedijoje

2012-05-03

       
      Tokia tema Å¡ių metų balandžio 26 d. M. Oginskio rūmuose vyko tarptautinis forumas, kuriame vaiko apsaugos klausimais diskutavo Savivaldybės įstaigų, dirbančių vaikų gerovės srityje, ir Å vedijos Boksholmo komunos „Vanner emellan“ organizacijos atstovai.
      Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitoje esančioms socialinės rizikos Å¡eimoms, auginančioms vaikus, seniūnijų,  Plungės socialinių paslaugų centro ir Trumpalaikės globos centro socialiniai darbuotojai teikia socialinių įgūdžių ugdymo paslaugas, Forumo dalyvių pasveikinimaspadeda spręsti Å¡eimoje kylančias vaikų priežiūros ir jų auklėjimo problemas, informuoja, konsultuoja ir tarpininkauja pozityvios tėvystės, socialinės paramos, vaikų ugdymo, sveikatos priežiūros, įsidarbinimo, smurto prevencijos ir kitais klausimais.
      Nors socialinių paslaugų vaikui ir Å¡eimai organizavimo srityje matyti teigiami pokyčiai, tačiau vis dėlto, iÅ¡naudojus visas pastangas ir galimybes, bet nepasiekus reikiamo rezultato, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, vaikas gali būti paimtas iÅ¡ Å¡eimos. Tokiu atveju ir kai vaikas lieka naÅ¡laitis (mirÅ¡ta, žūsta, dingsta be žinios vaiko tėvai), vaikui nustatoma globa (rūpyba) Å¡eimoje ar institucijoje. Asmenys, pageidaujantys globoti ir įvaikinti vaikus, privalo atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus, todėl jie (iÅ¡skyrus artimus giminaičius) turi lankyti  mokymus ir gauti iÅ¡vadą, kad yra pasirengę globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaiką. Tokius mokymus kiekvienais metais organizuoja Plungės socialinių paslaugų centras. Å iuo metu savivaldybėje yra 104 globojami (rūpinami) vaikai, iÅ¡ jų Å¡eimose – 59, socialinės globos įstaigoje – 50 vaikų. Plungės vaikų globos namuose globojami (rūpinami) 58 vaikai.
      Socialines paslaugas organizuoja, administruoja ir jų kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, o už mokinių ugdymo organizavimą ir socialinės pedagoginės bei psichologinės pagalbos teikimą yra atsakingas Å vietimo skyrius. Pedagoginė psichologinė tarnyba, mokyklų socialiniai pedagogai, psichologai, vaikų sveikatos priežiūros specialistai teikia vaikams pagalbą mokykloje, Pasisakantys forumekonsultuoja vaikų tėvus ir mokytojus, rengia ir vykdo patyčių, smurto ir nepilnamečių nusikalstamumo prevencines bei vaikų sveikatinimo programas.
      IÅ¡skirtinė Vaiko teisių apsaugos skyriaus teisė ir pareiga – atstovauti vaiko teisėms ir jo teisėtiems interesams teisme ir ikiteisminio tyrimo institucijose. Per praėjusius metus Å¡iose institucijose buvo atstovauta 329 atvejais, daugiausia santuokos nutraukimo bylose dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, iÅ¡laikymo priteisimo ir bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo, tėvystės nustatymo ir nepilnamečių baudžiamosiose bylose.
      Nors daug pastangų dedama kuriant paslaugų tinklą, teikiant įvairią pagalbą vaikui ir Å¡eimai, visuomenė skatinama netaikyti fizinių bausmių vaikui, siekiama iÅ¡klausyti vaiko nuomonę, atsižvelgti į jo norus, tačiau dar nemažai atvejų, kai naudojamas smurtas prieÅ¡ vaikus, o ir patys vaikai tyčiojasi ir smurtauja prieÅ¡ savo bendraamžius, pažeidinėja teisėtvarką ar net įvykdo nusikaltimus. Be abejo, pirmiausia vaiko elgesiui ir motyvacijai įtakos turi Å¡eimos gyvenimo būdas, vaikų priežiūra ir tėvų atsakomybė. Å iuo metu socialinės rizikos vaikų, dominančių Policijos komisariato pareigūnus, yra 126, o teistų nepilnamečių – apie 20.
      Siekiant, kad vaikas augtų savo Å¡eimoje ir kad skurdas ir tėvų gyvenimo problemos nebūtų vaiko atskyrimo nuo Å¡eimos priežastimi, telkiami visi įmanomi bendruomenės iÅ¡tekliai. Å iuo klausimu aktyviai Savivaldybei talkina vieÅ¡osios įstaigos Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“ ir Žemaičių Kalvarijos „Vilties vėrinėliai“. Å vedų delegacijaVaiko teisių apsaugos skyrius, nustatęs pagalbos vaikui poreikį, nukreipia jį į Å¡ių įstaigų vaikų dienos centrus, kur vaikams yra teikiama dienos socialinė priežiūra ir organizuojamas jų užimtumas. Å iais metais savo veiklą turėtų pradėti ir Å ateikių vaikų dienos centras.
      Boksholmo komunos „Vanner emellan“ organizacijos pirmininkė Karin Knutsson ir socialinės kontoros darbuotoja Ana Johanson pažymėjo, kad tiek Lietuvoje, tiek Å vedijoje dirbama labai panaÅ¡iai, tačiau teikiamų paslaugų infrastruktūra Å vedijoje atrodo kiek kitaip. Skirtingai nei Lietuvoje, Å vedijoje valstybė atsako už visą socialinį darbą, o atsakomybė už Å¡eimos globą yra perduota savivaldybėms. Socialinė valdyba nusprendžia, kaip savivaldybė turi dirbti socialiniais klausimais, kokios turėtų būti socialinių paslaugų įstaigos. Jei Å¡eima gyvena žemiau skurdo ribos, iÅ¡nagrinėjus Å¡eimos situaciją, jai yra skiriama apie 3000 kronų (apie 1100 Lt) paÅ¡alpa. Savivaldybė Å¡eimą aprūpina socialiniu būstu, kuris atitiktų normalias gyvenimo sąlygas.
      Pagal galiojančią tvarką kiekvienas savivaldybės gyventojas privalo praneÅ¡ti savivaldybės socialinei kontorai, kai pamato, kad vaikas blogai jaučiasi. Tokiu atveju visa Å¡eima yra iÅ¡kviečiama į savivaldybę ir pagal galiojantį veiklos modelį yra atliekamas vaiko gyvenimo tyrimas, kuris vertinimas pagal 7 poreikius: sveikatos, Å¡vietimo, emocinio elgesio lygmens, identiteto, ryÅ¡io Å¡eimoje ir visuomenėje, elgesio visuomenėje, savarankiÅ¡kumo. Taip pat vaiko atžvilgiu tiriami tėvai Å¡iais aspektais: saugumo, emocinio pasirengimo, auklėjimo – ribos vaikams nustatymo – stabilumo, Å¡eimos ir giminės praeities, materialinės padėties, gyvenimo ir darbo, integravimosi į visuomenę klausimais. IÅ¡analizavus vaiko situaciją, pateikiamas įvertinimas, ko reikėtų, kad vaikas gerai jaustųsi Å¡eimoje ir bendruomenėje.
      Ypatingai stebimi ir analizuojami įvairūs smurto prieÅ¡ vaikus ar seksualinio vaiko iÅ¡naudojimo atvejai, apie kuriuos privaloma praneÅ¡ti policijai. Tokiais atvejais vaikas gali būti paimamas iÅ¡ tėvų ir laikinai apgyvendinamas, kol vyksta tyrimas, Vaiko namuose. Po to teisme, kuriame dalyvauja tėvai su paskirtu advokatu, vaikas su paskirtu advokatu ir socialinės tarnybos atstovas, yra nagrinėjama byla. Teismo sprendimu vaikas gali būti paimamas arba paliekamas Å¡eimoje.
      Tokių vaikų dienos centrų, kaip Lietuvoje, Å vedijoje nėra. Yra laisvalaikio centrai, kuriuose vaikai gali būti po pamokų, kol tėvai baigia darbą. Vaikams, kuriems reikalinga pagalba, Å¡iuose centruose būti yra privalu.
      Å vedijoje kiekvienas vaikas, nepriklausomai, kokioje Å¡eimoje gyvena, gauna po 1050 kronų (apie 400 Lt) valstybės paramą.
      
     
Vaiko teisių apsaugos skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.