„Tas, ku­ris kal­ti­na mus ne­si­rū­pi­ni­mu, pats tai da­rė“

2014-10-07

 

       Po ne­se­niai ra­jo­no ir res­pub­li­ki­nė­je spau­do­je pa­si­ro­džiu­sių Tė­vy­nės sąjungos–Lietuvos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kės As­tos Bei­er­le Ei­gir­die­nės už­sa­ko­mų­jų rin­ki­mi­nių straips­nių, ku­riuo­se nau­jo­ji val­džia kal­ti­na­ma ne­si­rū­pi­ni­mu ra­jo­no so­cia­li­niais rei­ka­lais, me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ra­jo­no žur­na­lis­tams pa­tei­kė prie­šin­gą in­for­ma­ci­ją: „Tai bu­vu­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė pa­ti ak­ty­viai prie­ši­no­si ir pra­šė ta­ry­bos na­rių ne­pri­tar­ti spren­di­mams, ku­riais sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jo­se bū­tų įsteig­ti so­cia­li­nių dar­buo­to­jų eta­tai. Jei aš me­luo­ju, te­gul ji duo­da ma­ne į teis­mą“. Anot me­ro, sie­kia­ma, kad šias vie­ni­šiems as­me­nims, ne­įga­lie­siems ir vien­kie­miuo­se gy­ve­nan­tiems se­ne­liams rei­ka­lin­gas pa­slau­gas bū­tų ga­li­ma teik­ti ne tik mies­te, bet ir vi­so­se se­niū­ni­jo­se, to­dėl jam mes­ti kal­ti­ni­mai yra ne­pa­grįs­ti: „Tas, ku­ris kal­ti­na mus ne­si­rū­pi­ni­mu, pats tai da­rė“.

      Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­rio­je da­ly­va­vo ir So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė, me­ras A. Kli­šo­nis ste­bė­jo­si kon­ser­va­to­rių puo­li­mu dėl ke­ti­ni­mo Trum­pa­lai­kės glo­bos cen­trą (TGC) pri­jung­ti prie Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro. Pa­sak me­ro, pa­skleis­ta in­for­ma­ci­ja ne­ati­tin­ka tik­ro­vės, to­dėl spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ir sie­kia­ma iš­sa­ky­ti mo­ty­vus, ko­dėl siū­lo­ma šias dvi įstai­gas su­jung­ti.

 

Pa­slau­gos tu­ri bū­ti tei­kia­mos vi­so­se se­niū­ni­jo­se

      A. Kli­šo­nio tei­gi­mu, TGC tei­kia­mos pa­slau­gos yra la­bai rei­ka­lin­gos, nes nie­kas nė­ra ap­sau­go­tas nuo ne­lai­mių, ku­rios ga­li iš­tik­ti. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja yra įpa­rei­go­ta nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 d. įsteig­ti so­cia­li­nių dar­buo­to­jų pa­rei­gy­bes se­niū­ni­jo­se, ku­rio­se ši pa­slau­ga dar nė­ra tei­kia­ma ir ku­rio­se bus rū­pi­na­ma­si vie­ni­šais, ne­įga­liais, ato­kiuo­se vien­kie­miuo­se gy­ve­nan­čiais bei pa­gal­bos sto­ko­jan­čiais ra­jo­no gy­ven­to­jais. Iki šiol to­kia pa­slau­ga ra­jo­ne bu­vo tei­kia­ma tik dvie­jo­se se­niū­ni­jo­se – Al­sė­džiuo­se ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je,-  o nuo sau­sio 1 d. bus pra­dė­ta teik­ti ir tre­čio­je.

      Pa­sak me­ro, Lie­tu­vo­je kol kas ne­te­ko gir­dė­ti apie to­kią sa­vi­val­dy­bę kaip Plun­gė, ku­rios se­niū­ni­jo­se ši so­cia­li­nė pa­slau­ga ne­tei­kia­ma. Anot A. Kli­šo­nio, me­ro ins­ti­tu­ci­jo­je ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je per­žiū­rė­jus, iš ko­kių re­sur­sų bū­tų ga­li­ma teik­ti šias pa­slau­gas ne tik mies­te, bet ir vi­so­se se­niū­ni­jo­se, pri­ei­ta prie iš­va­dos, kad už­tek­tų per­skirs­ty­ti ir op­ti­mi­zuo­ti TGC eta­tus ir lė­šas, kad ši pa­slau­ga tap­tų pri­ei­na­ma vi­sų se­niū­ni­jų gy­ven­to­jams.

       „Iš tik­rų­jų ten­ka dar sy­kį nu­si­vil­ti bu­vu­sia Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­re, ku­ri anks­čiau pa­ti bu­vo va­do­vė ir ku­ri šian­dien spau­do­je ra­šo to­kius re­kla­mi­nius rin­ki­mi­nius straips­nius, esą, ne­si­rū­pi­na­ma sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­niais rei­ka­lais. Rei­kia pa­žy­mė­ti, kad bu­vu­si di­rek­to­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė pa­ti ak­ty­viai prie­ši­no­si, kad so­cia­li­nių dar­buo­to­jų eta­tai se­niū­ni­jo­se bū­tų įsteig­ti“, – kon­ser­va­to­rių ly­de­rės ra­jo­ne el­ge­siu ste­bė­jo­si ra­jo­no va­do­vas.

 

Pa­slau­gų tei­ki­mo kai­na – per di­de­lė

       Pa­sak A. Kli­šo­nio, ana­li­zuo­jant Trum­pa­lai­kės glo­bos cen­tro tei­kia­mų pa­slau­gų ne tik ko­ky­bę, bet ir kai­ną, jos pa­si­ro­dė per di­de­lės, paly­gi­nti  su ki­to­mis pa­na­šias pa­slau­gas tei­kian­čio­mis įstai­go­mis. „Iš­ana­li­za­vus tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją, nu­ste­bi­no esa­mas pa­slau­gos ga­vė­jų (TGC gy­ven­to­jų) ir pa­slau­gos tei­kė­jų (TGC dar­buo­to­jų) san­ty­kis. Pa­slau­gos ga­vė­jų šia­me cen­tre (Nak­vy­nės na­muo­se ir Mo­te­rų kri­zių cen­tre) šiuo me­tu yra 34, o dar­buo­to­jų, ku­rie ap­tar­nau­ja šiuos žmo­nes, eta­tų yra 19,75. Tai iš­ties per­tek­li­nis skai­čius. Kai pra­dė­jo­me skai­čiuo­ti, kiek kai­nuo­ja vie­no žmo­gaus, be­si­nau­do­jan­čio šio cen­tro pa­slau­go­mis, iš­lai­ky­mas, su­ži­no­jo­me, kad kai­na vir­ši­ja 1 400 Lt per mė­ne­sį. Sa­vi­val­dy­bės lė­šos su­da­ro dau­giau nei 1 300 Lt, o pa­slau­gos ga­vė­jo in­dė­lis – apie 93 Lt. Tai yra la­bai di­de­lė pi­ni­gų su­ma, nes, pa­vyz­džiui, ki­tur, kur per­ka­mos so­cia­li­nės pa­slau­gos ir kur iš­ties rei­ka­lin­ga di­de­lė glo­ba (pa­vyz­džiui, ne­įga­lie­siems ir se­ny­vo am­žiaus žmo­nėms Plun­gės, Rie­ta­vo, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos, „Ca­ri­tas“ se­ne­lių glo­bos na­muo­se ir li­go­ni­nės glo­bos sky­riu­je), ši su­ma sie­kia 1 620 Lt. Ten, kur žmo­nėms iš tik­rų­jų rei­kia gy­dy­to­jų pa­gal­bos vi­są pa­rą, me­di­ka­men­tų, ši pa­slau­ga kai­nuo­ja 220 Lt bran­giau… Aki­vaiz­du, kad pa­slau­gų, ku­rias tei­kia TGC, kai­na yra ne­mo­ty­vuo­tai di­de­lė, – sa­vo nuo­mo­nę fak­tais grin­dė me­ras ir pri­dū­rė, – ga­li­ma pa­teik­ti ir dar vie­ną pa­vyz­dį: sun­kią ne­ga­lią tu­rin­tiems as­me­nims, gau­nan­tiems pa­ra­mą So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre, ši pa­slau­ga kai­nuo­ja 1 290 Lt per mė­ne­sį. Tai yra pi­giau nei Trum­pa­lai­kės glo­bos cen­tre, nors pa­gal­ba So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre rei­ka­lin­ges­nė“.

 

Eta­tų skai­čius – per di­de­lis

       A. Kli­šo­nio įsi­ti­ki­ni­mu, nie­kas ne­sie­kia nai­kin­ti jo­kios so­cia­li­nes pa­slau­gas tei­kian­čios įstai­gos, nes jos vi­sos la­bai rei­ka­lin­gos, o ir Trum­pa­lai­kės glo­bos cen­tro tei­kia­mos pa­slau­gos yra tik­rai ko­ky­biš­kos. Ta­čiau jų kai­na, anot me­ro, per di­de­lė, nes TGC ne­di­de­lia­me pa­sta­te, ku­ris yra dvie­jų aukš­tų ir tu­ri 34 gy­ven­to­jus, įsteig­ti net 8 sar­gų eta­tai – po ke­tu­ris kiek­vie­na­me aukš­te.

       „Prieš pus­an­trų me­tų Lie­tu­vo­je nu­skam­bė­jo pa­vyz­dys, kai Bir­žų ra­jo­ne, vie­na­me iš mies­te­lių, 40 dar­buo­to­jų tei­kė pa­na­šias pa­slau­gas… vie­nam as­me­niui. Mes ne­tu­ri­me to­kių lė­šų, ir, ma­nau, vi­siš­kai ne­mo­ra­lu skir­ti tiek pi­ni­gų 34 šio cen­tro gy­ven­to­jams, kai ne­ga­li­me pa­dė­ti vie­ni­šiems as­me­nims, gy­ve­nan­tiems ato­kio­se se­niū­ni­jų vie­to­se. To­dėl ir siek­ta šių dvie­jų pa­na­šių įstai­gų su­jun­gi­mo, op­ti­mi­zuo­jant kai ku­rias pa­slau­gas, pa­vyz­džiui, bu­hal­te­ri­nes, kad vis­kas bū­tų tei­kia­ma vie­no­je so­cia­li­nių pa­slau­gų įstai­go­je“, – apie eta­tų skai­čių ir su­jun­gi­mo mo­ty­vus sa­kė me­ras.

       Anot A. Kli­šo­nio, pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, ku­riuos pa­da­rė So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja G. Va­sy­lie­nė, op­ti­mi­za­vus šiuo me­tu Trum­pa­lai­kės glo­bos cen­tre tu­ri­mus eta­tus, bus ga­li­ma be­veik be pa­pil­do­mų lė­šų teik­ti so­cia­li­nes pa­slau­gas vi­so­je Plun­gės sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je. Tai, me­ro nuo­mo­ne, tinkamiausias va­rian­tas, nes Sa­vi­val­dy­bė ir taip yra įklim­pu­si į sko­las…

 

„Są­jū­džio pra­di­nin­ku ir aš bu­vau“

       „Kon­ser­va­to­rių ži­niask­lai­do­je yra iš­sa­ky­ta min­tis, kad mu­ša­mas ir uja­mas Są­jū­džio pra­di­nin­kas Plun­gės mies­te. No­riu pa­sa­ky­ti, kad ir aš bu­vau vie­nas iš Są­jū­džio stei­gė­jų, tik Al­sė­džiuo­se. Aš ne­kon­ku­ruo­siu tuo pa­vyz­džiu su Plun­ge, ta­čiau me­da­lių, ku­rie bu­vo ka­bi­na­mi vi­siems prieš 25 me­tus, ne­rei­kė­tų šian­dien trauk­ti iš len­ty­nų ir nuo jų va­ly­ti dul­kių“, – mes­tais kal­ti­ni­mais ir ban­dy­mu ma­ni­pu­liuo­ti Są­jū­džio kū­rė­jo var­du ste­bė­jo­si A. Kli­šo­nis bei pri­dū­rė, kad to­kiais re­kla­mi­niais rin­ki­mi­niais straips­niais kon­ser­va­to­riai ban­do už­dangs­ty­ti so­cia­li­nė­je sfe­ro­je jų pa­čių pri­da­ry­tas pro­ble­mas. Anot ra­jo­no me­ro, apie cen­tro va­do­vo Gin­ta­ro Ar­ma­lio at­lei­di­mą ne­bu­vo ir nė­ra jo­kios kal­bos.

 

TGC veik­la ne­be­ati­tin­ka tei­si­nės ba­zės

       So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja G. Va­sy­lie­nė pri­mi­nė, kad so­cia­li­nės pa­slau­gos griež­tai api­brėž­tos ir jos nė­ra to­kios, ko­kias mes kar­tais įsi­vaiz­duo­ja­me. „Yra so­cia­li­nių pa­slau­gų ka­ta­lo­gas, įsta­ty­mas, ku­ris api­brė­žia su­dė­tį, tei­ki­mo vie­tą, truk­mę ir kas bei kiek tu­ri teik­ti šias pa­slau­gas. Ši tei­si­nė ba­zė yra nuo­lat to­bu­li­na­ma, at­nau­ji­na­ma, o šiuo me­tu Trum­pa­lai­kės glo­bos cen­tro tei­kia­mos pa­slau­gos iš da­lies ne­be­ati­tin­ka šios pa­si­kei­tu­sios tei­si­nės ba­zės. Vie­no­je vie­to­je čia la­bai ge­rai iš­vys­ty­tos pa­slau­gos, o ki­tur mes jų ne­tu­ri­me ir net pa­sva­jo­ti apie jas iki šiol ne­ga­lė­jo­me“, – sa­vo nuo­mo­nę dėl cen­trų re­or­ga­ni­za­vimo iš­sa­kė sky­riaus ve­dė­ja.

 

Pa­slau­gas ir kai­nas nu­sta­tė vie­nas­me­niš­kai

       Nors įstai­ga ir va­di­na­si Trum­pa­lai­kės glo­bos cen­tru, ir pa­slau­gos čia ga­li bū­ti tei­kia­mos tik iki pu­sės me­tų, anot me­ro, pen­kiems jos gy­ven­to­jams jos tei­kia­mos nuo 2009 me­tų. „Tai yra vieš­bu­čio pa­slau­gos, o įstai­gos įsta­tuo­se to nė­ra nu­ma­ty­ta. Bu­vu­si val­džia sa­vo lai­ku, tu­rė­da­ma vie­no­kią ar ki­to­kią po­li­ti­nę įta­ką, bu­vo pri­ėmu­si spren­di­mą, kad vi­sus veiks­mus, su­si­ju­sius su gy­ven­to­jų pri­ėmi­mu į šį cen­trą, vie­nas­me­niš­kai spren­džia jos di­rek­to­rius G. Ar­ma­lis. Mo­kes­tį taip pat nu­sta­ty­da­vo di­rek­to­rius. Tai ne­ga­li tęs­tis, nes per nevisą mė­ne­sį, kai einu šias pa­rei­gas, pa­ti­kė­ki­te, su­lau­kiau 3 šio cen­tro gy­ven­to­jų skun­dų dėl įstai­gos di­rek­to­riaus veik­los. Mo­ty­vuo­ti ar ne šie skun­dai, kol kas ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, nes kon­tro­lie­rė juos te­be­tik­ri­na“, – bu­vu­sios val­džios G. Ar­ma­liui su­teik­tais įga­lio­ji­mais ste­bė­jo­si me­ras.

 

Ve­žio­jo val­diš­ku trans­por­tu

       Ra­jo­no va­do­vas taip pat ste­bė­jo­si kai ku­ria jau pa­teik­ta kon­tro­lie­rės in­for­ma­ci­ja: pa­vyz­džiui, Trum­pa­lai­kės glo­bos cen­tro sko­la už šil­dy­mą 2012 m. pa­bai­go­je bu­vo 21 000 Lt, o 2013 m. gruo­džio pa­bai­go­je – jau 37 000 Lt. „Mo­ty­vų, dėl ko iš­au­go sko­la, mes kol kas ne­sa­me iš­gir­dę, nes pa­tik­ri­ni­mo me­džia­ga ne­ ga­lu­ti­nė, be to, lauk­si­me po­no G. Ar­ma­lio pa­aiš­ki­ni­mo. Ste­bi­na ir dar vie­nas da­ly­kas: įstai­gos va­do­vas ne kar­tą ve­žė Plun­gės sa­vi­val­dy­bės at­sto­vus į Vil­nių, Tu­ku­mą, ta­čiau nie­ka­da ne­si­krei­pė su pra­šy­mu pa­deng­ti ku­ro iš­lai­dų. Si­tu­a­ci­ja įdo­mi, nes, jei nau­do­ja­ma­si vie­nos ar ki­tos mums pa­val­džios įstai­gos pa­slau­go­mis, to­kie da­ly­kai pri­va­lo bū­ti įfor­min­ti. Tu­ri bū­ti ir ati­tin­ka­mi spren­di­mai, nes tai su­si­ję su fi­nan­sais. Ne ma­žiau ste­bi­na ir tai, kad, pa­vyz­džiui, 2012 m. de­ga­lams iš­leis­ta prak­tiš­kai tiek pat, kiek trans­por­to re­mon­tui“, – apie ga­li­mus pa­žei­di­mus cen­tro veik­lo­je kal­bė­jo me­ras.

       A. Kli­šo­nio tvir­ti­ni­mu, pri­jun­gus Trum­pa­lai­kės glo­bos cen­trą prie So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro, Trum­pa­lai­kės glo­bos cen­tro va­do­vo G. Ar­ma­lio nie­kas ne­at­leis – jis ir to­liau va­do­vaus, ži­no­ma, jei leis jo am­bi­ci­jos. Į klau­si­mą, ar po su­jun­gi­mo di­dės So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro va­do­vo at­ly­gi­ni­mas, me­ras at­sa­kė, kad jam as­me­niš­kai la­biau rū­pi, kad pa­ge­rė­tų so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mas ra­jo­ne.

       Spau­dos kon­fe­ren­ci­jos pa­bai­go­je į žur­na­lis­tų klau­si­mą, kiek bus su­tau­py­ta op­ti­mi­za­vus TGC veik­lą, A. Kli­šo­nis at­sa­kė, kad, pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, ne­pa­blo­gi­nant pa­slau­gos tei­ki­mo ko­ky­bės, bū­tų ga­li­ma su­tau­py­ti apie 160 000 Lt ir šią su­mą skir­ti so­cia­li­nių dar­buo­to­jų pa­rei­gy­bėms se­niū­ni­jo­se steig­ti.

 

Informaciją parengė Plungės r. savivaldybės mero patarėjas G.Vaitkevičius pagal laikraščio „Plungės žinios” medžiagą

Gintauto Vaitkevičiaus nuotraukos

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.