Spor­to kom­plek­są su ba­sei­nu pa­sta­ty­ti truk­tų pu­sę me­tų!

2015-07-09

        Birželio 26 d. į Plun­gės sa­vi­val­dy­bę su pro­jek­ti­niais pa­siū­ly­mais at­vy­ko „ETN-Bal­tic“ ko­man­da, ku­ri su ran­go­vais iš Ka­na­dos Plun­gė­je per trum­pą lai­ką ga­lė­tų pa­gal pa­čias nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas pa­sta­ty­ti nau­ją spor­to kom­plek­są su ba­sei­nu. Kom­plek­sas pla­nuo­ja­mas Men­de­no (ne­be I. Kon­čiaus) gat­vė­je, nes čia jau yra pa­klo­tos vi­sos to­kiam ob­jek­tui rei­ka­lin­gos ko­mu­ni­ka­ci­jos.

      Spor­to kom­plek­so ap­ma­tus glaus­tai pri­sta­tė ar­chi­tek­tė Edi­ta Bru­ži­kai­tė, tarp­tau­ti­ne pa­tir­ti­mi, sta­tant to­kio ti­po kom­plek­sus ir pa­vil­jo­nus, pa­si­da­li­jo ben­dro­vės di­rek­to­rius Rus­la­nas Sa­ti­ko­vas, ar­chi­tek­tas Vir­gi­ni­jus Juo­zai­tis, ki­ti ko­man­dos na­riai.  Įver­ti­nusi Plun­gės sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų skai­čių ir ki­tus su spor­tu su­si­ju­sius kri­te­ri­jus, „ETN-Bal­tic“ ko­man­da pa­tei­kė to­kį pir­mi­nį pa­siū­ly­mą: 29 tūks­tan­čių kv. m te­ri­to­ri­jo­je Men­de­no gat­vė­je pa­sta­ty­ti vie­no aukš­to 3,1 tūkst. kv. m pa­sta­tą, ku­ria­me bus krep­ši­nio sa­lė su 500 vie­tų žiū­ro­vams ir 25 met­rų il­gio še­šių ta­ke­lių ba­sei­nas su 100 vie­tų žiū­ro­vams. Prie abie­jų sa­lių bū­tų per­si­ren­gi­mo kam­ba­riai ir du­šai, nu­ma­ty­tos ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­tal­pos. Pa­gal už­sa­ko­vo pa­gei­da­vi­mą ta­me pa­čia­me kom­plek­se ga­li­ma įreng­ti ba­sei­nė­lį vai­ku­čiams, pir­tis ir sau­nas, fit­ne­sui ar re­a­bi­li­ta­ci­jai skir­tas sa­les.

      Kaip sa­kė R. Sa­ti­ko­vas, kom­plek­sas Plun­gė­je bū­tų ti­pi­nis vi­so­je Eu­ro­po­je spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­tis pro­jek­tas, ku­riam įgy­ven­din­ti ran­go­vams už­tek­tų ir pu­sės me­tų. Tri­jų ke­tu­rių mė­ne­sių rei­kė­tų pro­jek­tui su­de­rin­ti ir ko­mu­ni­ka­ci­joms pa­klo­ti, o pats pa­sta­tas ka­na­die­čių meist­rų su­ren­ka­mas per tris sa­vai­tes! Nau­jam sta­ti­niui fir­ma su­tei­kia 30 me­tų ga­ran­ti­ją.  Spor­to kom­plek­sas bū­tų sta­to­mas iš leng­vų aliu­mi­nio kon­struk­ci­jų, ap­trau­kiant jas pra­mo­ni­niu ten­tu su na­no­memb­ra­na. To­kios dan­gos ne­įvei­kia net van­da­lai, ji at­spa­ri ir 50 laips­nių karš­čiui, ir 50 laips­nių šal­čiui, be to, yra at­spa­ri vė­jams, to­dėl ypač mė­gia­ma už­sa­ko­vų iš Ai­ri­jos, Ka­na­dos. To­kio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis sta­ty­tus sta­ti­nius įvai­rio­se mi­si­jo­se ren­ka­si ir NATO ka­riuo­me­nė. Pa­sau­ly­je yra kom­plek­sų, pri­tai­ky­tų ir ne spor­tui – juo­se ren­gia­mos daugiatūkstantinei auditorijai skirtos konferencijos ar stam­bios pa­ro­dos. 

      Lie­tu­vo­je pa­gal šias sta­ty­bos tech­no­lo­gi­jas ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų iš­dyg­ti trys ob­jek­tai – Vil­niu­je, Šiau­liuo­se ir Aly­tu­je. Toks eksperimentinis  pro­jek­tas, ten­ki­nan­tis plun­giš­kių lū­kes­čius ir po­rei­kius, ga­lė­tų įgy­ti pa­grei­tį ir mū­sų mies­te. Tai – po­li­ti­kų ap­si­spren­di­mo rei­ka­las. Pa­gal pir­mi­nius pa­skai­čia­vi­mus, mo­der­niam spor­to cen­trui su ba­sei­nu Plun­gė­je pa­sta­ty­ti rei­kė­tų apie 4,7 mln. eu­rų.

      „Siū­lo­me jums tik­rai ko­ky­biš­ką pro­duk­tą. Pa­sau­ly­je jau yra 53 tūks­tan­čiai pa­gal šias tech­no­lo­gi­jas pa­sta­ty­tų ob­jek­tų. Ba­sei­ne žmo­nės ga­lės stip­rin­ti sa­vo svei­ka­tą, o spor­to sa­lė­se aug­ti čem­pio­nai!“ – sa­kė R. Sa­ti­ko­vas.

Informacija parengta pagal laikraščio „Plungės žinios” medžiagą

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.