Sėkmingai įgyvendintas projektas „Turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plungės miesto specialiojo plano parengimas“, Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-82-012

2012-05-16
          
     Plungės rajono savivaldybės administracija sėkmingai į gyvendino projektą Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-82-012 „Turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plungės miesto specialiojo plano parengimas“. Projektas buvo į gyvendinamas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ į gyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“, kuriam buvo suteiktas Europos socialinio fondo finansavimas.
     Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 58 380,00 Lt.
     Iš jų:
     Europos socialinio fondo lėšos  – 49 623,00 Lt;
     Savivaldybės indėlis – 8 757,00 Lt.
    
     Projekto į gyvendinimo tikslas – skatinti Platelių ežero zonos darnų vystymą bei racionalų panaudojimą, atsižvelgiant į ilgalaikius turizmo plėtros prioritetus.
     Projekto į gyvendinimo uždavinys – parengti turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plungės miesto specialųjį planą.
    
     Įgyvendinus projektą, pasiektas rezultatas – parengtas turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plungės miesto specialusis planas. Parengtame teritorijų planavimo dokumente profesionaliai išanalizuotos viešosios turizmo infrastruktūros, užtikrinančios sąlygas turistams keliauti pėsčiomis, dviračiais ar automobiliais aplink Platelių ežerą ir jungtimi iki Plungės miesto, plėtros perspektyvos ir galimybės kompleksiškai pritaikyti Platelių ežero zonos rekreacinį potencialą turizmo reikmėms, nustatytos atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, priemonės ir reikalavimai.
     Å io plano parengimas yra ypatingai svarbus,  kuriant ir plėtojant turizmo infrastruktūrą Plungės rajone. Turizmo trasų trūkumas šiuo metu yra viena iš pagrindinių problemų, stabdančių turizmo plėtrą tiek Plungės rajone, tiek Žemaitijos nacionaliniame parke.
    
     Projekto pasiekimai:
     1. Pagerintas Plungės rajono savivaldybės administracijos veiklos valdymas teritorijų planavimo srityje.
     2. Tinkamai ir kokybiškai atliekamos viešojo administravimo funkcijos, pagerintas viešųjų administracinių paslaugų prieinamumas.
     Projekto rezultatas ir pasiekimai turėjo teigiamą poveikį Plungės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimui teritorijų planavimo srityje, viešojo administravimo efektyvumo didinimui, darė teigiamą į taką teritorijos plėtros valdymui, nes, atsižvelgiant į pasiektą rezultatą, racionaliau paskirstomi biudžeto ištekliai, siekiant į gyvendinti Savivaldybės strateginius plėtros prioritetus ir atitikti piliečių lūkesčius.
     Projekto į gyvendinimo rezultatas tiesiogiai prisidėjo prie 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ į gyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ produkto rodiklio pasiekimo.

 

     Išskirtiniai į gyvendinto projekto aspektai:

  • projektas baigtas į gyvendinti anksčiau nustatyto termino;
  • projektas į gyvendintas už mažesnę nei projekto biudžete buvo nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (sutaupytos lėšos – 31 620 Lt);
  • rezultatų kokybės rodiklių užtikrinimas (pasiekti projekto į gyvendinimo ir stebėsenos rodikliai).

     Projekto į gyvendinimo metu į gyta patirtis bus naudinga vykdant naujojo Europos Sąjungos finansavimo laikotarpio veiklas, administruojant ir į gyvendinant naujus projektus.

     Pridedama – specialusis planas ( 7.4 Mb ) .

Informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė Rasa Jonušienė
 
 
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.