Se­na­mies­čio aikšÂ­tė bu­vo ta­pu­si eko­mies­te­liu

2015-06-07

 

 

Ant­ra­die­nį Plun­gės Se­na­mies­čio aikš­tė trum­pam bu­vo vir­tu­si eko­mies­te­liu, kur kiek­vie­nas pa­no­rė­jęs ga­lė­jo su­ži­no­ti apie šiukš­les, jų rū­šia­vi­mą, per­dir­bi­mą, iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas kū­ry­bi­nė­se eko­dirb­tu­vė­se, į spe­cia­lias dė­žes iš­mes­ti at­si­neš­tas at­lie­kas – ba­te­ri­jas, plas­ti­ką, po­pie­rių, me­ta­lą. Vi­sa tai suor­ga­ni­za­vo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, vyk­dan­tys pro­jek­tą „At­lie­kos – ver­tin­ga ža­lia­va, ne­švais­tyk!“

Uni­ka­lus eko­mies­te­lis, pa­bu­vęs Ši­la­lė­je, Klai­pė­do­je, Tel­šiuo­se, Pa­gė­giuo­se, Ši­lu­tė­je, Ra­sei­niuo­se, Ma­žei­kiuo­se, Skuo­de, Ma­ri­jam­po­lė­je, Šir­vin­to­se, Vil­niu­je, Šiau­liuo­se, Rad­vi­liš­ky­je, Ro­kiš­ky­je, Za­ra­suo­se, Uk­mer­gė­je, Kė­dai­niuo­se, Pa­ne­vė­žy­je, Ša­kiuo­se, Vil­ka­viš­ky­je, Kel­mė­je, Laz­di­juo­se, Ute­no­je, Anykš­čiuo­se, Aly­tu­je ir Kau­ne, bir­že­lio 2-ą pa­kvie­tė ir plun­giš­kius.

Pa­sak ap­lin­kos mi­nist­ro Kęs­tu­čio Tre­čio­ko, Lie­tu­vos mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se vyk­do­mas pro­jek­tas pri­si­de­da prie ap­lin­kos tau­so­ji­mo idė­jų, ska­ti­na vi­sus įsi­trauk­ti ku­riant „ža­les­nį“ ry­to­jų. Pro­jek­to „At­lie­kos – ver­tin­ga ža­lia­va, ne­švais­tyk!“ par­tne­riai – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir UAB Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras.

Į ren­gi­nį mies­to cent­re ak­ty­viai įsi­trau­kė lop­še­lių-dar­že­lių auk­lė­ti­niai, moks­lei­viai, da­ly­va­vo ir gau­sus bū­rys suau­gu­sių­jų. Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, pra­ne­ši­mą skai­tė Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo spe­cia­lis­tė Dai­va Ei­ro­šie­nė.

Vy­ko ener­gin­gos rū­šia­vi­mo var­žy­bos, ku­rio­se bu­vo ga­li­ma lai­mė­ti VšĮ „Ža­lia­sis taš­kas“, Pa­kuo­čių tvar­ky­mo or­ga­ni­za­ci­jos ir AB „Nau­jo­ji rū­ta“ pri­zų. Ren­gi­nio da­ly­viai bu­vo kvie­čia­mi į eko­dirb­tu­ves, į vai­kų pie­ši­mo kam­pe­lį, be to, vei­kė kon­sul­ta­ci­nė zo­na, ku­rio­je spe­cia­lis­tai at­sa­kė į vi­sus su at­lie­ko­mis su­si­ju­sius klau­si­mus. Ren­gi­nį ve­dė mi­mų tru­pė „Ne­tei­sė­tai pa­da­ry­ti“, no­rin­tie­ji ga­lė­jo pa­žiū­rė­ti re­ži­sie­riaus Min­dau­go Sur­vi­los fil­mą „Ste­buk­lų lau­kas“, pa­klau­sy­ti mu­zi­ki­nės pro­gra­mos.

 

„Plun­gės“ inf.

Gintauto Vaitkevičiaus nuotraukos

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.