Savivaldybės tarybos posėdyje – per 20 sprendimų

Gegužės 26 dieną įvyko Savivaldybės tarybos posėdis, kurio darbotvarkėje buvo numatyti 23 klausimai. Vietos politikams pateikta keletas svarbių pranešimų. Klaipėdos AVMI Mokestinių prievolių departamento II skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Kazonienė informavo apie Plungės rajono savivaldybės biudžeto pajamų surinkimą. Laikinai einantis  Plungės rajono savivaldybės ligoninės direktoriaus pareigas Remigijus Mažeika ir Savivaldybės meras Audrius Klišonis kalbėjo apie sveikatos reformą ir iššūkius ją įgyvendinant. UAB „Plungės šilumos tinklai“ veiklos strategiją 2022-2024 metams pristatė šios įstaigos generalinė direktorė Margarita Charitonova.

Savivaldybės biudžeto pajamos didinamos 90 515 eurų             

Savivaldybės taryba pritarė pakeitimams, susijusiems su šių metų Savivaldybės biudžetu.

902 eurų mažinama dotacija socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų socialinių paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje nustatytiems įsipareigojimams įgyvendinti.

12 500 eurų Savivaldybei skiriama sveikatos apsaugos ministro įsakymu dėl savivaldybėms skirtų lėšų plėtoti visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas gyventojams bendruomenėse.

5 162 eurų skiriama švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu dėl lėšų skyrimo suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbai mokyti.

23 755 eurų skiriama socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu dėl 2022 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti.

50 tūkst. eurų didinamos pajamos „Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas“, nes gauta daugiau įmokų Savivaldybės infrastruktūros plėtrai.

Pakeistas Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas

Posėdyje nuspręsta pakeisti Savivaldybės tarybos 2021 m. gegužę patvirtintą Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą. Pakeitimai inicijuoti atsižvelgus į Vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas bei  Vyriausybės atstovo raštą.

Nuspręsta pakeisti reglamento 92, 93, 1031, 129, 1341, 135, 1361 punktus ir išdėstyti juos nauja redakcija.

Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai

Savivaldybės taryba patvirtino nekilnojamojo turto mokesčio tarifus Plungės rajono savivaldybės teritorijoje (2023 metams).

Nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamajam turtui bus taikomas 0,5 procento tarifas, o 3 procentų tarifas bus taikomas nekilnojamajam turtui, kuris yra netvarkomas arba apleistas, arba nenaudojamas, arba naudojamas ne pagal paskirtį.

Kaip ir kasmet Savivaldybės administracija įpareigota parengti ir teikti Savivaldybės tarybai tvirtinti netvarkomo arba apleisto, arba nenaudojamo, arba naudojamo ne pagal paskirtį nekilnojamojo turto sąrašą. 

Pažymėtina, kad mokesčio tarifas 2023 m. siūlomas toks pat, kaip ir 2022 metams. Savivaldybės biudžete pajamų iš nekilnojamojo turto mokesčio 2022 m. planas – 410 tūkst. eurų.

2021 metais nekilnojamojo turto mokesčio gauta 426 400 eurų, o 2020 metais – 403 900 eurų.

Pritarta savivaldybės strateginio veiklos plano 2021 m. įgyvendinimo ataskaitai

Posėdyje pritarta Plungės rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano 2021 m. įgyvendinimo ataskaitai. Tokios ataskaitos Savivaldybės tarybai teikiamos vieną kartą per metus, gegužės mėnesį.

Atsiskaitė Antikorupcijos komisija

Pasak šios komisijos pirmininko Česlovo Kerpausko, pagrindinė komisijos veiklos forma – posėdžiai, daug klausimų sprendžiama susirašinėjant ir pateikiant informaciją elektroniniu paštu. Antikorupcinės komisijos veiklą trukdė epideminė situacija, neįvyko planuoti susitikimai su kolegomis iš kitų savivaldybių, planuoti renginiai įstaigose.

Ataskaitiniu laikotarpiu komisija negavo nei vieno prašymo ar skundo. Svarstyti klausimai dėl Plungės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo, dėl Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2022-2023 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo. Peržiūrėta ir patvirtinta Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2019-2021 metų programos įgyvendinimo ataskaita.

Pasiekta, kad visose Savivaldybės įstaigose ir įmonėse, kurių steigėja Savivaldybė, yra paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją, o interneto tinklalapiuose įdėta skiltis „Korupcijos prevencija“, kuriose nurodytas pasitikėjimo telefonas ir informacija, kur kreiptis, susidūrus su korupcijos apraiškomis. 

Patvirtintas Plungės rajono savivaldybės administracijos antikorupcinio elgesio-etikos kodeksas. Patvirtintas ir Plungės rajono savivaldybės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas.

Paskirtas atsakingas asmuo, kuriam pavesta vykdyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, interesų konfliktų prevenciją, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo klausimais Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės valdomose įmonėse.

Patvirtintas informacijos apie pažeidimus Plungės rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašas, kuris nustato informacijos apie Plungės rajono savivaldybės administracijoje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Savivaldybės administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką. Šiam tikslui įdiegtas vidinis pranešėjų apsaugos kanalas, sukurtas elektroninis paštas  pranesk@plunge.lt .

 Informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“.

Moko lietuvių kalbos

Savivaldybės taryba priėmė sprendimą pavesti Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centui organizuoti lietuvių kalbos mokymus suaugusiems asmenims, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.

Keliamas tikslas, kad visi suaugę asmenys, baigę mokymosi programą, turi pasiekti A1/A2 arba aukštesnį mokėjimo lygį pagal Bendrųjų Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenų kalbos mokėjimo lygius. Šis sprendimas galios iki šių metų gruodžio 31 d.

Savivaldybė gavo 5162 eurų mokytojų darbo užmokesčiui ir Sodrai. A1 lietuvių kalbos mokymo programai reikalinga išklausyti 40 valandų, A2 lygiui – 50 valandų.

Delegavo atstovus į Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupę

Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė įsteigta 2004 m. liepą siekiant skatinti kaimo gyventojus prisidėti prie kaimo vietovių gyvenimo kokybės gerinimo. Šiuo metu Plungės VVG sudaro 36 nariai, kurie atstovauja įvairias organizacijas, įstaigas ir įmones, veikiančias VVG pasirinktoje teritorijoje. Valdybą sudaro 16 narių: 7 valdybos nariai atstovauja pilietinės visuomenės sektorių, 5 valdybos nariai – verslo sektorių, 4 valdybos nariai – vietos valdžios sektorių. VVG valdyboje išlaikoma lyčių pusiausvyra.

Vadovaujantis įstatais valdybos nariai turi būti keičiami. Posėdyje Savivaldybės taryba į Vietos veiklos grupės valdybą delegavo Žanetą Vaitkuvienę, Robertą Šimkų, Martyną Stančiką ir Regimantą Kavaliauską.

Iki šiol vietos valdžios interesus Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupėje ir vietos veiklos grupės valdyboje atstovavo Mantas Česnauskas, Žaneta Vaitkuvienė, Žydrūnas Purauskis ir Vaidotas Skierus.

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinti naujieną

Visi komentarai

Komentarų nėra
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.