Šachmatų turnyras, skirtas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai

2015-03-05

       Va­sa­rio 16 die­ną šach­ma­ti­nin­kai rin­ko­si vi­suo­me­ni­nia­me šach­ma­tų klu­be „Bokš­tas“ da­ly­vau­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos šach­ma­tų tur­ny­re. Su­si­rin­ko 21 į vai­raus am­žiaus šach­ma­ti­nin­kas. Var­žy­bos vy­ko švei­ca­riš­ka sis­te­ma, 7 ra­tais.

      Su­rin­kęs 7 taš­kus iš tiek pat ga­li­mų, nu­ga­lė­to­ju ta­po Ro­lan­das Ma­čiu­i­tis. Taš­ku nuo pir­mos vie­tos at­si­li­ko Vy­tau­tas Po­cius – jis už­ėmė ant­rą­ją. Tre­čias li­ko Vai­das Vyš­niaus­kas. Tarp jau­nių pir­mas – Do­vy­das Auš­kal­nis (ben­dro­je į skai­to­je – ket­vir­tas), tarp mo­te­rų pir­ma – Ru­gi­lė Meš­kė­nai­tė, tarp sen­jo­rų pir­mas – Ni­ko­la­jus Ro­go­vo­jus. Tarp jau­nu­čių ge­riau­siai su­žai­dė Ig­nas Ma­čiu­i­tis, o tarp vai­kų – Pau­lius Meš­kė­nas. 

      Nu­ga­lė­to­jas ap­do­va­no­tas tau­re, me­da­liu ir di­plo­mu, o pri­zi­nin­kai – me­da­liais ir di­plo­mais.

 

Informacija parengta pagal laikraščio  „Plungės žinios“ medžiagą

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.