Sa­vo ta­len­tais ža­vė­jo Plun­gės krašÂ­to jau­ni­mas

2014-10-29

 

       Plun­gės kraš­to jau­ni­mas – ta­len­tin­gas. Tur­būt vi­si pri­si­me­na te­le­vi­zi­jos pro­jek­to „X fak­to­rius“ sce­ną dre­bi­nu­sius Lino ir Ovidijaus grupę „Že­mai­tu­kai“, „Lie­tu­vos bal­so“ da­ly­vį Do­na­tą čŒi­žaus­ką, ku­ris ir šie­met drau­ge su ki­tu plungiškiu Do­na­tu Bal­vo­čiu­mi bei plungiškė Evelina Beivydaitė  iš­skir­ti­niais sa­vo bal­sais ban­do už­ka­riau­ti šio TV mu­zi­ki­nio projekto ger­bė­jus. O kur dar bar­das Vy­tau­tas Kai­rys, jau­no­ji Klai­pė­dos dra­mos teat­ro ak­to­rė Si­mo­na Šakiny­tė ir bū­rys ki­tų ži­no­mų kraštiečių… Ta­len­tin­gų, bet ma­žiau ži­no­mų plun­giš­kių yra ir dau­giau. Tuo bu­vo ga­li­ma į si­ti­kin­ti ne­se­niai Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cent­re vy­ku­sio ta­len­tų šou „Ieš­kok, kurk, pa­žink, da­ly­vauk…“ metu. Jau­ni­mo klu­bo „Kar­tu kvad­ra­tu“ su­ma­ny­ta­me ren­gi­ny­je bu­vo lau­kia­ma jau­ni­mo iš vi­so ra­jo­no.

       Surengti šį šou pa­dė­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­tos veik­los gru­pės (VVG) at­sto­vai, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jai bei „Gar­dų“ bend­ruo­me­nės na­riai. Pris­ta­ty­ti sa­vo vie­to­vės jau­nuo­sius ta­len­tus ga­lė­jo vi­sos kai­mo bend­ruo­me­nės, ta­čiau drą­siau­si ir ak­ty­viau­si šį kar­tą bu­vo stal­gė­niš­kiai, ša­tei­kiš­kiai, gin­ta­liš­kėnai, pla­te­liš­kiai, geg­rė­niš­kiai, sta­ne­liš­kiai, šar­ne­liš­kiai ir, ži­no­ma, kal­va­ri­jiš­kiai.

      Ru­de­niš­kai jau­kią pa­va­ka­rę pir­miau­sia pa­si­ro­dė klu­bo „Kar­tu kvad­ra­tu“ na­rės, pa­do­va­no­da­mos mu­zi­ki­nį svei­ki­ni­mą – dai­ną, ku­rios žo­džius pa­puo­šė gi­ta­ros sty­gų skam­be­sys. Pla­čiau apie sa­vo veik­lą ak­ty­vio­sios kal­va­ri­jiš­kės pa­pa­sa­ko­jo vė­liau, mat, pir­miau­siai sce­ną už­lei­do sve­čiams. VVG pir­mi­nin­kė Gied­rė Ka­za­ke­vi­čie­nė pa­tik­ri­no jau­ni­mą, ką šis ži­no apie jos at­sto­vau­ja­mos or­ga­ni­za­ci­jos, ku­ri pri­si­dė­jo ir prie šio ren­gi­nio, veik­lą.

      Prie į vai­rio­mis vai­šė­mis nu­krau­tų sta­lų su­sė­dę ta­len­tų šou da­ly­viai bei juos at­ly­dė­ję ki­ti bend­ruo­me­nių na­riai ak­ty­viai at­sa­ki­nė­jo į G. Ka­za­ke­vi­čie­nės už­duo­tus klau­si­mus, o už tai ga­vo pri­zų. Po to­kio žai­di­mo „ap­ši­lęs“, jau­ni­mas ne­kant­ra­vo ženg­ti į sce­ną ir pri­sta­ty­ti sa­vo ta­len­tus.
Pir­mie­ji pa­si­ro­dė pla­te­liš­kiai Vy­tau­tas Vait­kus ir Auš­ri­nė Lu­ka­vi­čiū­tė. Vai­ki­nui gro­jant gi­ta­ra, jau­no­ji pla­te­liš­kė žiū­ro­vų sim­pa­ti­jas už­ka­ria­vo dai­na „Tarp že­mės ir dan­gaus“. Ne ką ma­žiau su­si­rin­ku­sie­siems pa­ti­ko ir ki­tų jau­nų­jų ta­len­tų su­ge­bė­ji­mai. An­tai ma­žo­ji ša­tei­kiš­kė Ak­vi­lė Ar­laus­kai­tė ren­gi­nio da­ly­vių bei sve­čių au­sis pa­ma­lo­ni­no že­mai­čių tar­me skai­ty­tu pa­sa­ko­ji­mu. Ša­tei­kiš­kiai pri­sta­tė ir dar vie­ną ta­len­tą – Ak­vi­lę Sa­ba­liaus­kai­tę, ku­ri pa­do­va­no­jo kū­ri­nį „Ro­ži­nė pan­te­ra“, at­lik­tą ypa­tin­gai su­bti­laus, ta­čiau ne­pap­ras­tai gra­žaus skam­be­sio „šei­mi­nin­ke“ – flei­ta. Ta­len­tų tu­ri ir stal­gė­niš­kiai, į Že­mai­čių Kal­va­ri­ją at­ve­žę kry­že­liu siu­vi­nė­tų  rank­dar­bių pa­ro­dą. Sa­vo siu­vi­nė­tus kū­ri­nė­lius pri­sta­tė ir jau­na ma­ma Jo­vi­ta Bag­do­nie­nė iš Sta­ne­lių. Kruopš­čių ran­kų at­lik­tus dar­be­lius pa­ro­dė kal­va­ri­jiš­kės Edi­ta ir Sau­lė Vil­niū­tės. Dė­me­sio su­lau­kė ir kal­va­ri­jiš­kių fo­tog­ra­fi­jos pa­ro­da „Me­tų lai­kai“. Vie­na jau­niau­sių fo­tog­ra­fi­jos me­no ger­bė­jų, sa­vo nuo­trau­ko­mis pri­si­dė­ju­sių prie šios pa­ro­dos, bu­vo Ro­ber­ta Per­kaus­kai­tė.

 

Informacija parengta pagal laikraščio „Žemaitis“ korespondentės Gin­ta­rės Kar­mo­nie­nės medžiagą

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.