PROJEKTAS „PLUNGĖS MIESTE ESANČIOS BABRUNGO UPĖS DALIES IŠVALYMAS IR SUTVARKYMAS“. PROJEKTO KODAS NR. VP3-1.4-AM-04-R-81-004

2011-06-22

    

     
     
      Plungės rajono savivaldybės administracija 2011 m. birželio 17 dieną pasiraÅ¡ė projekto „Plungės mieste esančios Babrungo upės dalies iÅ¡valymas ir sutvarkymas“, projekto kodas Nr. VP3-1.4-AM-04-R-81-004, finansavimo ir administravimo sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

      Projektas bus įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos iÅ¡saugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“.
     
      Projekto tinkamų finansuoti iÅ¡laidų suma – 2 555 134,74 Lt.
      IÅ¡ jų:
      Europos regioninio plėtros fondo lėÅ¡os – 2 299 421,74 Lt.
      Savivaldybės biudžeto lėÅ¡os – 255 713,00 Lt.
     
      Projekto tikslas – spręsti dalies tvenkinio iÅ¡valymą, pagerinant esamą užterÅ¡to vandens telkinio ekologinę ir cheminę būklę, mažinant aplinkai kenksmingų terÅ¡alų ir biogeninių medžiagų koncentraciją vandenyje ir dugno nuosėdose, apsaugant telkinio apylinkėse gyvenančių žmonių sveikatą bei sustabdant tarÅ¡os plitimą į gruntinius ir pavirÅ¡inius vandenis. PaÅ¡alinti menkaverčius krūmus. Gondingos HE tvenkinio dalies iÅ¡valymo darbai apima Å¡iaurinės tvenkinio dalies (3,55ha) bei Å¡iaurės rytinės tvenkinio priekrantės (5,5ha), esančios Plungės m., 9,05 ha veidrodinį plotą.

      Projektą planuojama vykdyti dviem etapais (jeigu bus skirtas ES finansavimas II etapui): I etape bus valoma tik Å¡iaurės rytinė tvenkinio priekrantė (5,5ha), II etape – Å¡iaurinė tvenkinio dalis (3,55ha).

      Darbų metu numatomas Babrungo upės-(Gondingos HE) tvenkinio dalies – 5,5 ha – valymas, paÅ¡alinant dumblą; planuojama iÅ¡valyti susikaupusias sąnaÅ¡as, iÅ¡ vandens telkinio ekosistemos paÅ¡alinti biogenines medžiagas, atlikti vandens telkinio pakrančių gamtosauginį tvarkymą bei natūralių vandens ekosistemų atkūrimą.
     
      IÅ¡kastas dumblas nebus sandėliuojamas tvenkinio apsaugos juostoje. Žemsiurbe iÅ¡kastam dumblui sandėliuoti yra suprojektuotos laikinos dumblo saugojimo aikÅ¡telės – sėsdintuvai, į kuriuos dumblas bus pilamas žemsiurbe. Sėsdintuvai projektuojami už tvenkinio apsauginės juostos ribų. Apsausėjusį dumblą po darbų pabaigos planuojama  iÅ¡vežti į specializuotas dumblo nukenksminimo aikÅ¡teles. Darbus pabaigus, sėsdintuvai bus likviduojami, atstatomos pažeistos teritorijos. Bendras sėsdintuvų plotas – iki 0,92 ha.
     
      Tvarkant tvenkinio pakrantes, numatyta paÅ¡alinti krūmus ir Å¡laituose augančias žoles. Krūmai bus iÅ¡vežti į laikiną krūmų sandėliavimo vietą. Po to krūmai bus atiduoti atliekų tvarkytojams.
     
      Å io projekto  įgyvendinimas prisidės,  vykdant 2000/60/EB direktyvą, reikalaujančią iki 2015 metų pasiekti gerą vandens telkinių būklę, daugiausia dėmesio skiriant biologiniams pavirÅ¡inio vandens telkinių kokybės elementams. Būtina pasiekti visų vandens telkinių gerą ekologinę būklę. Hidrologiniu požiūriu vertinama teritorija yra Minijos upės baseine, o tarÅ¡a iÅ¡ jos plinta į Minijos upės vandenis, kuri, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1144, priskirta prie ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių.
     
      Įgyvendinus projektą „Plungės mieste esančios Babrungo upės dalies  iÅ¡valymas ir sutvarkymas“, bus sustabdytas tarÅ¡os iÅ¡ užterÅ¡to telkinio plitimas į Minijos upės vandenis, bus apsaugoti gruntiniai vandenys ir užtikrinta vandens telkinio apylinkėse gyvenančių gyventojų geriamojo vandens kokybė, o tai turės įtakos pačių gyventojų sveikatai.

      IÅ¡nyks pavojus vandens telkinio apylinkėse gyvenančių žmonių sveikatai bei jų diskomforto jausmas dėl iÅ¡ vandens telkinio sklindančio blogo kvapo. IÅ¡ dalies pagerės Plungės miesto įvaizdis bei  padidės jo patrauklumas.

       IÅ¡valius vandens telkinį ir toliau jį eksploatuojant, bus stebimas jo uždumblėjimas. Nustačius, kad jame susikaupusio dumblo sluoksnis pasiekė 0,5 m, bus organizuojamas jo iÅ¡valymas, taip iÅ¡laikant jo akumuliacines galimybes. Tai apsaugos jį nuo uždumblėjimo. Bus užtikrinta kasmetinė vandens telkinio priežiūra, priekrantėse paÅ¡alinant naujai užaugusius augalus ir menkavertę augmeniją. Po valymo darbų 5 metus kas ketvirtį bus vykdoma bendrųjų fizikinių-cheminių parametrų stebėsena.

      Nuo projekto administravimo ir finansavimo sutarties įsigaliojimo ir 5 metus po projekto finansavimo pabaigos nustačius plintančią į valomą vandens telkinį tarÅ¡ą,  bus imtasi priemonių tarÅ¡ą nedelsiant nutraukti bei paÅ¡alinti tarÅ¡os padarytą žalą.
     
     
     
Informaciją parengė
Plungės rajono savivaldybės administracija
Projekto vadovė Jovita Å umskienė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.