PROJEKTAS „PLUNGĖS MIESTE ESANČIŠ² BABRUNGO UPĖS DALIŠ² IŠVALYMAS IR SUTVARKYMAS“. PROJEKTO KODAS NR. VP3-1.4-AM-04-R-81-005

2011-06-22

    

     
     
      Plungės rajono savivaldybės administracija 2011 m.  gegužės 24 dieną pasiraÅ¡ė projekto „Plungės mieste esančių Babrungo upės dalių iÅ¡valymas ir sutvarkymas“, projekto kodas Nr. VP3-1.4-AM-04-R-81-005, finansavimo ir administravimo sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

      Projektas bus įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos iÅ¡saugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“.
     
      Projekto tinkamų finansuoti iÅ¡laidų suma – 930 998,64 Lt.
      IÅ¡ jų:
      Europos regioninio plėtros fondo lėÅ¡os – 837 894,64 Lt.
      Savivaldybės biudžeto lėÅ¡os – 93 104,00 Lt.
     
      Projekto tikslas – pagerinti Plungės mieste, Palankės gatvėje, esančio užterÅ¡to vandens telkinio ekologinę būklę, siekiant apsaugoti vandens telkinio apylinkėse gyvenančių žmonių sveikatą bei sustabdyti tarÅ¡os plitimą į gruntinius ir pavirÅ¡inius vandenis.
     
      Å iam tikslui pasiekti numatomi du uždaviniai:
         1. IÅ¡kasti ir nusausinti Plungės miesto  Palankės gatvės  vandens telkinyje esantį užterÅ¡tą dumblą.
         2. Pagal gamtosauginius reikalavimus sutvarkyti vandens telkinio pakrantes (apsaugines juostas ir zonas).

      Hidrologiniu požiūriu vertinama teritorija yra Minijos upės baseine, todėl terÅ¡iama Minija,  kuri  LRV 2004 09 08  nutarimu Nr.1144 priskirta prie ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių. Pagal LAND 9-2002 reikalavimus, užterÅ¡tas dumblas turi būti iÅ¡kastas ir iÅ¡vežtas į specializuotą aikÅ¡telę. Numatoma iÅ¡valyti sąnaÅ¡as, paÅ¡alinti biogenines medžiagas, atlikti tvenkinio pakrančių gamtosauginį tvarkymą bei natūralių vandens ekosistemų atkūrimą. Tvarkomo vandens telkinio plotas – 0,69 ha, numatoma paÅ¡alinti  4309 m3 dumblo.
     
      Tvarkant vandens telkinio pakrantes, numatyta paÅ¡alinti krūmus, kelmus ir žoles. Krūmai ir kelmai bus iÅ¡vežti į laikiną krūmų ir kelmų sandėliavimo vietą, susmulkinti ir sutrupinti, o vėliau perduoti atliekų tvarkytojams. PaÅ¡alinta vandens augmenija bus utilizuojama kaip biodegraduojančios atliekos ir  iÅ¡vežta į kompostavimo aikÅ¡telę. Tvarkant pakrantes, numatytas pažeisto ploto planiravimas, apsėjant pakrantes daugiametėmis žolėmis, užpilant  humusingą dirvožemį.

      Įgyvendinus projektą „Plungės mieste esančios Babrungo upės dalių  iÅ¡valymas ir sutvarkymas“, bus sustabdytas tarÅ¡os plitimas iÅ¡ užterÅ¡to telkinio į Minijos upės vandenis, bus apsaugoti gruntiniai vandenys ir užtikrinta vandens telkinio apylinkėse gyvenančių gyventojų geriamojo vandens kokybė, o tai turės įtakos pačių gyventojų sveikatai.

      IÅ¡nyks pavojus vandens telkinio apylinkėse gyvenančių žmonių sveikatai bei jų diskomforto jausmas dėl iÅ¡ vandens telkinio sklindančio blogo kvapo. IÅ¡ dalies pagerės Plungės miesto įvaizdis bei  padidės jo patrauklumas.

      IÅ¡valius vandens telkinį ir toliau jį eksploatuojant, bus stebimas jo uždumblėjimas. Nustačius, kad jame susikaupusio dumblo sluoksnis pasiekė 0,5 m, bus organizuojamas jo iÅ¡valymas, taip iÅ¡laikant jo akumuliacines galimybes. Tai apsaugos jį nuo uždumblėjimo. Bus užtikrinta kasmetinė vandens telkinio priežiūra, priekrantėse paÅ¡alinant naujai užaugusius augalus ir menkavertę augmeniją. Po valymo darbų 5 metus kas ketvirtį bus vykdoma bendrųjų fizikinių-cheminių parametrų stebėsena.

      Nuo projekto administravimo ir finansavimo sutarties įsigaliojimo ir 5 metus po projekto finansavimo pabaigos nustačius plintančią į valomą vandens telkinį tarÅ¡ą,  bus imtasi priemonių tarÅ¡ą nedelsiant nutraukti bei paÅ¡alinti tarÅ¡os padarytą žalą.
      
      
      
Informaciją parengė
Plungės rajono savivaldybės administracija
Projekto vadovė Jovita Å umskienė
     

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.