Pritarta Saugaus eismo gerinimo programai Plungės rajone

2015-08-05

Mū­sų ke­liuo­se dau­giau nei pus­šim­tis žmo­nių bu­vo su­žeis­ta, de­vy­ni žu­vo. Už­re­gist­ruo­ta 40 į skai­tinių ava­ri­jų, į kliu­vo 162 į kau­šę vai­ruo­to­jai. Dau­giau­sia ne­lai­mių – dėl sau­gaus grei­čio ne­si­lai­ky­mo. Tai pra­ėju­sių me­tų sta­tis­ti­ka, ku­rią bus sie­kia­ma ge­rin­ti. Dėl to bu­vo pa­ruoš­ta ir pa­tvir­tin­ta Sau­gaus eis­mo ge­ri­ni­mo pro­gra­ma 2015–2017 me­tams.

Mi­nė­tą pro­gra­mą lie­pos 22 die­ną ap­žvel­gė ir jai pri­ta­rė Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos na­riai. Tie­sa, po­sė­džiau­to­jai abe­jo­jo, ar sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te at­si­ras ei­lu­tė nu­ma­ty­tų prie­mo­nių į gy­ven­di­ni­mui. Kaž­kiek fi­nan­sa­vi­mo ti­ki­ma­si iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos bei iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų.

Tam, kad ma­žė­tų eis­mo į vy­kių ir au­kų, nu­ma­ty­tos tam tik­ros prie­mo­nės. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų sau­giam eis­mui ge­rin­ti nu­ma­tė su­pro­jek­tuo­ti ir į reng­ti dvi švie­so­fo­rais re­gu­liuo­ja­mas pės­čių­jų per­ėjas Plun­gės mies­te; su­pro­jek­tuo­ti žie­di­nes san­kry­žas Rie­ta­vo ir Tel­šių gat­vė­se; at­lik­ti ke­lių ir gat­vių ver­ti­ka­lų ir ho­ri­zon­ta­lų žen­kli­ni­mą; į reng­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ką su ap­švie­ti­mu Ku­lių gat­vė­je, Nau­so­džio se­niū­ni­jos Var­ka­lių kai­me (ša­lia ke­lio Plungė–Vėžaičiai).

Taip pat šiais me­tais bus pra­dė­ti Miš­kų ir Kle­vų gat­vių Plun­gės mies­te, Alan­to gat­vės Ku­lių mies­te­ly­je, Makš­čių gat­vės Al­sė­džių mies­te­ly­je re­konst­ruk­ci­jos dar­bai, į reng­ti pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­kai, ap­švie­ti­mas, gat­vių ho­ri­zon­ta­lus ir ver­ti­ka­lus žen­kli­ni­mai. 
Nu­ma­ty­ta pa­reng­ti ir trans­por­to prie­mo­nių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių Plun­gės mies­te spe­cia­lų­jį pla­ną.

Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui re­ko­men­duo­ja­ma vyk­dy­ti švie­tė­jiš­ką sau­gaus pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų eis­mo veik­lą vai­kų dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se, reng­ti sau­gaus eis­mo ak­ci­jas, jų me­tu ak­ty­viau kon­tro­liuo­ti vai­ruo­to­jus, ap­svai­gu­sius nuo al­ko­ho­lio ir nar­ko­ti­kų; per­žiū­rė­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tas gat­vė­se, ypa­tin­gai į ver­ti­nant au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo bū­dą ir at­stu­mus iki san­kry­žų ir pės­čių­jų per­ėjų. Ak­cen­tuo­ja­ma, jog šiuo me­tu dau­ge­ly­je vie­tų par­kuo­ja­mi au­to­mo­bi­liai truk­do au­to­mo­bi­lių ju­dė­ji­mui bei blo­gi­na ma­to­mu­mą.

 

Informacija parengta pagal laikraščio „Plungės žinios” medžiagą

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.