Plungės vaikų globos agentūros „Cy­ru­liu­kai“ veik­los pra­tę­si­mas

2015-03-09

        Pa­si­bai­gus di­džio­sioms žie­mos šven­tėms, gau­ta sma­gi ži­nia iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos – pra­tę­sia­mas pro­jek­tas „Cy­ru­liu­kų“ veik­lai vyk­dy­ti dar vie­ne­riems me­tams. Šio pro­jek­to veik­lai vyk­dy­ti me­tams skir­ta 16 247,68 eu­ro.

      Iš pro­jek­to lė­šų bus iš­lai­ko­mi pe­da­go­go ir so­cia­li­nio pe­da­go­go eta­tai, o vai­kai vie­ną kar­tą per die­ną pa­mai­tin­ti karš­tu mais­tu. Prie šio pro­jek­to veik­los šie­met fi­nan­siš­kai pri­si­dė­jo ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, skir­da­ma me­tams 1 448 eu­rus, ku­rie bus iš­leis­ti pre­kėms ir pa­slau­goms bei ko­mu­na­li­niams mo­kes­čiams ap­mo­kė­ti.

      Die­nos cen­tre tei­kia­mos pa­slau­gos 44 vai­kams ir pa­aug­liams iš 27 so­cia­li­nės ri­zi­kos ir ne­tur­tin­gų šei­mų. Dir­ba­ma ir su vai­kais, ir su jų šei­mo­mis.

      Vai­kai po pa­mo­kų die­nos cen­tre at­lie­ka na­mų už­duo­tis, pie­šia, dai­nuo­ja, už­si­i­ma vi­suo­me­nei nau­din­ga veik­la, gra­ži­na ap­lin­ką. Die­nos cen­tras ren­gia vai­kams iš­ky­las, jie lan­ko mu­zie­jus, or­ga­ni­zuo­ja ka­len­do­ri­nes šven­tes, va­žiuo­ja į eks­kur­si­jas, mau­do­si ba­sei­ne, spor­tuo­ja, da­ly­vau­ja var­žy­bo­se. Vai­kų ir pa­aug­lių veik­la la­bai į vai­ri: jie žai­džia kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus, spren­džia kry­žia­žo­džius, skai­to kny­gas, mez­ga, siu­va, au­džia, taip pat vyk­do ben­drus pro­jek­tus su part­ne­riais, su ku­riais pa­si­ra­šę ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį . Vai­kai pa­tys ga­mi­na mais­tą, ser­vi­ruo­ja sta­lus, mo­ko­si ir ki­tus mo­ko es­te­ti­kos, gro­žio. Die­nos cen­tro jau­nie­ji ug­dy­ti­niai mo­ko­si gerb­ti vy­res­nius žmo­nes, glo­bo­ja sa­vo jau­nes­nius bro­lius ir se­se­ris, į gy­ja so­cia­li­nių į gū­džių, ži­no sa­vo tei­ses ir pa­rei­gas ir vi­so to sie­kia kar­tu su sa­vo šei­mos na­riais, kad ga­lė­tų ben­druo­me­nė­je do­rai ir kil­niai aug­ti, o už­au­gę tap­ti do­rais ir darbš­čiais mū­sų ša­lies pi­lie­čiais. „Cy­ru­liu­kų“ veik­lą fi­nan­siš­kai, ma­te­ria­liai re­mia ir mū­sų part­ne­riai bei drau­gai iš Šve­di­jos.

      Veik­la ne­bū­tų to­kia tu­ri­nin­ga ir pra­smin­ga be rė­mė­jų, ku­rie vai­kų glo­bos agen­tū­rai „Cy­ru­lis“ au­ko­ja 2 pro­cen­tus sa­vo pa­ja­mų mo­kes­čio, ir tie­siog ge­rų žmo­nių, ku­rie do­va­no­ja kvie­ti­mų, au­ko­ja pi­ni­gė­lių, per­ka žai­di­mų. Taip at­nau­ji­na­ma ma­te­ria­li­nė ba­zė, į vai­ria veik­la su­do­mi­na­mi vy­res­nie­ji die­nos cen­tro lan­ky­to­jai – pa­aug­liai, ku­rie, ne­tu­rė­da­mi pra­smin­gos veik­los, lin­kę nu­si­kals­ti. Ši­taip už­ker­ta­mas ke­lias gy­ve­ni­mui gat­vė­je, nu­si­kal­ti­mams. Nors da­le­lei ra­jo­no šei­mų pa­leng­vi­na­me gy­ve­ni­mą, nors ir ne­di­de­liam vai­kų bū­re­liui pa­ge­ri­na­me bui­ti­nes są­ly­gas bei pa­ro­do­me ge­rą­ją ir gra­ži­ą­ją gy­ve­ni­mo pu­sę.

Informacija parengta pagal laikraščio „Plungės žinios“ medžiagą

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.