Plungės rajono gat­vių ap­švie­ti­mo ge­ri­ni­mo pro­jek­tas: 3 892 ap­švie­ti­mo tašÂ­kai ir 3 228 nau­ji stul­pai

2016-03-14

       Ko­vo 3 die­ną UAB „Pri­ma Con­sul­tants in­ves­ti­ci­jos“ di­rek­to­rius Aud­ris Gry­baus­kas ir kon­sul­tan­tė Da­lia Du­bov­skė pri­sta­tė bai­gia­mą reng­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gat­vių ap­švie­ti­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mo pro­jek­tą, kad, at­si­žvel­gę į Plun­gė­je gau­tas pa­sta­bas, jau ga­lė­tų for­muo­ti ga­lu­ti­nius šio in­ves­ti­ci­jų pro­jek­to pa­siū­ly­mus.

      Pro­jek­to tiks­las – pa­di­din­ti gat­vių ap­švie­ti­mo pa­slau­gos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ko­ky­bę ir efek­ty­vu­mą. Tu­rint pro­jek­tą, bus ga­li­ma at­nau­jin­ti sa­vi­val­dy­bės gat­vių ap­švie­ti­mo tin­klą. Ap­švie­ti­mo tin­klas, ra­dus in­ves­tuo­to­ją, bū­tų at­nau­jin­tas ir iš­plė­to­tas per dve­jus me­tus. Plun­gės sa­vi­val­dy­bė, pla­nuo­ja­ma, už šią pa­slau­gą su­mo­kė­tų per 22 me­ti­nius mo­kė­ji­mus. Kon­sul­tan­tė D. Du­bov­skė dė­ko­jo sa­vi­val­dy­bės se­niū­nams už su­teik­tus duo­me­nis apie se­niū­ni­jo­se esan­čias ap­švie­ti­mo lem­pas ir at­ra­mas. Šio tur­to in­ven­to­ri­za­ci­ja jau at­lik­ta, iš­si­aiš­kin­ta, ko­kia da­lis pri­klau­sė LESTO. 

      Pa­žy­mė­ta, kad in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tas iš­spręs ne vie­ną opią pro­ble­mą. Da­bar nau­do­ja­mi skir­tin­gų rū­šių (nat­rio, gyv­si­dab­rio) bei ga­lin­gu­mų (70–250 W) švies­tu­vai, ku­rie švie­čia ri­bo­tą lai­ką, ta­čiau su­nau­do­ja daug elek­tros ener­gi­jos. Pla­nuo­ja­ma rink­tis eko­no­miš­kes­nes LED lem­pas. Ne­ap­švies­ti tan­kiai ap­gy­ven­din­tų vie­ti­nės reikš­mės ke­lių ar gat­vių ruo­žai pės­tie­siems ne­su­tei­kia sau­gu­mo jaus­mo, ky­la nu­si­kals­ta­mu­mo, ava­ri­jų ri­zi­ka, ga­li nu­ken­tė­ti žmo­nės, būti ap­ga­din­tas tur­tas. At­kreip­tas dė­me­sys, kad nau­do­ja­mi ap­švie­ti­mo taš­kai jau fi­ziš­kai ir mo­ra­liš­kai nu­si­dė­vė­ję. Gy­ven­vie­tė­se, ku­rio­se yra ne­ap­švies­tų gat­vių, ma­žiau pa­trauk­lu gy­ven­ti. 

      „Pri­ma Con­sul­tants in­ves­ti­ci­jos“ spe­cia­lis­tai pa­siū­lė tris gat­vių ap­švie­ti­mo ge­ri­ni­mo ga­li­my­bes: pa­keis­ti at­ra­mas ir švies­tu­vus tik Plun­gės mies­te (pre­li­mi­na­ri są­ma­ta – per 416 000 eu­rų), pa­keis­ti at­ra­mas ir švies­tu­vus, o vie­to­mis – į reng­ti ir nau­jų ap­švie­ti­mo taš­kų kai­muo­se (pre­li­mi­na­ri są­ma­ta – per 702 000 eu­rų) bei į reng­ti ap­švie­ti­mo taš­kus vi­sa­me ra­jo­ne, t. y. to­se vie­to­se, ku­rio­se gy­ve­na dau­giau kaip 100 gy­ven­to­jų (pre­li­mi­na­ri są­ma­ta – per 1 933 000 eu­rų).

      Pa­si­rin­kus tre­čią al­ter­na­ty­vą, dar­bų ei­liš­ku­mas ri­kiuo­tų­si taip: pa­keis­ti esa­mus ap­švie­ti­mo taš­kus Plun­gės mies­te ir kai­mo se­niū­ni­jo­se, taip pat iš­plės­ti jau esa­mą ap­švie­ti­mo tin­klą tiek mies­te, tiek kai­mo se­niū­ni­jų gat­vė­se, pa­sta­ty­ti ap­švie­ti­mo sis­te­mos mai­ti­ni­mo ir val­dy­mo spin­tas. Pro­jek­tu taip pat siū­lo­ma į reng­ti ir ap­švie­ti­mo in­ten­sy­vu­mo val­dy­mo in­for­ma­ci­nę sis­te­mą, ku­ri ge­bė­tų ap­švie­ti­mą į jung­ti, iš­jung­ti, pri­tem­dy­ti, fik­suo­ti elek­tros tie­ki­mo su­tri­ki­mus ir kt. Pa­gal tre­či­ą­ją al­ter­na­ty­vą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bū­tų 3 892 ap­švie­ti­mo taš­kai, rei­kė­tų pa­keis­ti 3 228 stul­pus. Pen­kias­de­šim­čiai stul­pų bū­tų sta­to­ma vie­na ap­švie­ti­mo sis­te­mos mai­ti­ni­mo ir val­dy­mo spin­ta. 

      Plun­gės se­niū­no pa­rei­gas ei­nan­tis Gin­ta­ras Do­mar­kas pa­ste­bė­jo, kad ne vi­sas švies­tu­vų at­ra­mas Plun­gė­je rei­kė­tų keis­ti. Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis aiš­ki­no­si, ar bū­ti­nai at­ra­mos švies­tu­vams tu­ri bū­ti sta­to­mos kas 30 met­rų, nes už­sie­nio ša­ly­se at­stu­mai tarp at­ra­mų aki­vaiz­džiai ge­ro­kai di­des­ni. „Kiek­vie­na nau­ja at­ra­ma su švies­tu­vu kai­nuo­tų apie tūks­tan­tį eu­rų, tai – ne­men­ki pi­ni­gai“, – at­krei­pė dė­me­sį A. Kli­šo­nis. 

      Pro­jek­to ren­gė­jai į ver­ti­no, kad, į gy­ven­di­nus vi­sas siū­lo­mas ap­švie­ti­mo ge­ri­ni­mo prie­mo­nes, per me­tus elek­tros ener­gi­jai Sa­vi­val­dy­bė su­tau­py­tų per 25 000 eu­rų. Įver­ti­nus bū­si­mas in­ves­ti­ci­jas į ap­švie­ti­mo sis­te­mą, pa­skai­čiuo­ta, kad mi­ni­ma­lus me­ti­nis mo­kė­ji­mas Sa­vi­val­dy­bei siek­tų 328 726 eu­rus, mak­si­ma­lus – 440 533 eu­rus. 

      Pro­jek­tuo­to­jai Plun­gės sa­vi­val­dy­bei re­ko­men­da­vo orien­tuo­tis į ko­ky­biš­ką gat­vių ap­švie­ti­mo pa­slau­gą, kad pro­jek­tu su­si­do­mė­tų rim­tas in­ves­tuo­to­jas.

 

Plun­gės rajono sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ja


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.