Plungės r. Kulių gimnazija – padedanti tėvams organizuoti vaikų ugdymą (-si) šeimoje mokykla

2020-10-16

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-05-20 patvirtino Ugdymosi šeimoje į gyvendinimo tvarkos aprašą ir nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas būti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Ugdantis šeimoje į gytas išsilavinimas prilyginamas mokykloje į gytam išsilavinimui.

Plungės  rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. rugsėjo 17 d. į sakymu Nr. DE-546 patvirtino Plungės r. Kulių gimnaziją, padedančią tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (-si) šeimoje.

Pageidaujantys, kad vaikas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, kviečiami teikti prašymus ir dokumentus ugdytis bendrojo ugdymo mokykloje prašymų teikimo sistemoje nuo 2021 m. balandžio 15 d. iki birželio 1 d. Prašymą dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje ir dokumentus už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai). Prašymą dėl ugdymosi šeimoje, dokumentus ir rašytinį tėvų (rūpintojų) sutikimą pateikia vaikas nuo 14 iki 18 metų.

Prašymų ugdytis bendrojo ugdymo mokyklų sistemoje pateikiami šie dokumentai:

1. tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;

2. užpildytas Ugdymosi šeimoje į gyvendinimo tvarkos aprašo klausimynas tėvams ir vaikui (1priedas) dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;

3. švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (toliau – rekomendacija) (jei vaikas bus ugdomas pagal 1 klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita (toliau – Vaiko individualios pažangos ataskaita), parengta pagal Aprašo 11.5 papunktyje nustatytus reikalavimus (jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą);

4. vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba į gyto išsilavinimo pažymėjimas);

5. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir į vaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių skyriaus Plungės rajone informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal į statymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal į statymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti į takos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos (dėl informacijos kreiptis el.p. telsiu.apskritis@vaiko teises.lt, tel. 8 610 88616);

6. Plungės rajono savivaldybės administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos (dėl informacijos kreiptis el. p. laura.zabitiene@plunge.lt, tel. 8 448 73158).

Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, vaiko iki 14 metų tėvai (globėjai, rūpintojai) arba vaikas nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą, sudarys mokymo sutartį . Mokymo sutartis sudaroma iki pirmos mokslo metų dienos.

Vaikus, besiugdančius šeimose, konsultuos, mokomąja medžiaga aprūpins, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertins ugdymo į staiga, su kuria bus sudaryta mokymo sutartis.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

 

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.