Plungės par­ke sa­vait­ga­liais ga­lė­tų gro­ti or­kest­ras…

2015-02-10


       Antr­a­die­nį vy­ku­sia­me Kul­tū­ros rei­ka­lų ta­ry­bos po­sė­dy­je kal­bė­ta apie Kul­tū­ros rė­mi­mo pro­gra­mos pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo pri­ori­te­tus, trum­pai ap­žvelg­ti ar­tė­jan­tys kon­kur­sai ir Eu­ro­pos pa­vel­do die­nai skir­ti ren­gi­niai, taip pat iš­sa­ky­ta vi­so­kių į do­mių su­ma­ny­mų ir pa­ste­bė­ji­mų. Vie­nas jų – par­ke bū­tų ge­rai gir­dė­ti skam­bant mu­zi­ką.

 

Kul­tū­ros rė­mi­mo pro­gra­mai ža­da­ma di­des­nė su­ma

      Pra­si­dė­jus po­kal­biui apie Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros rė­mi­mo pro­gra­mos 2015 m. pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo pri­ori­te­tų nu­sta­ty­mą, me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pir­miau­sia ak­cen­ta­vo, jog iš biudže­to šie­met mi­nė­tai pro­gra­mai pla­nuo­ja­ma „at­riek­ti“ di­des­nę su­mą: jei per­nai bu­vo skir­ta 40 tūkst. Lt, tai šie­met – 50 tūkst. Lt (14 481 Eur). Dvi­gu­bai dau­giau nei per­nai šie­met at­ski­ra ei­lu­te klius ir Plun­gės mies­to šven­tei – ža­da­ma 20 tūkst. Lt (5 792 Eur). Taip pat nu­ma­ty­ta pri­si­dė­ti prie Dai­nų šven­tės pa­si­ruo­ši­mo, prie kul­tū­ros ver­ty­bių iš­sau­go­ji­mo, at­ski­rai bus fi­nan­suo­ja­mas ir My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis. Ga­lu­ti­nės su­mos pa­aiš­kės maž­daug po dvie­jų sa­vai­čių – biu­dže­to svars­ty­mas nu­ma­ty­tas va­sa­rio 12 d.
Ge­ri pa­ža­dai ypač nu­džiu­gi­no Kul­tū­ros rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­ką, Plun­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rių Ro­mą Ma­tu­lį . Jis ak­cen­ta­vo pro­gra­mų tęs­ti­nu­mo svar­bą, kal­bė­jo, kad Kul­tū­ros rė­mi­mo pro­gra­ma da­bar at­ro­dys daug so­li­džiau, jau bus ga­li­ma skelb­ti pa­raiš­kų pri­ėmi­mą. Pa­raiš­kos bus pri­ima­mos iki va­sa­rio 13 d., ta­da rink­sis eks­per­tai ir jas ver­tins.

      Dis­ku­tuo­da­mi, ko­kie kul­tū­ros pro­jek­tai tu­rė­tų bū­ti fi­nan­suo­ja­mi bū­ti­niau­siai, ta­ry­bos na­riai iš pra­džių tu­rė­jo du pri­ori­te­tus: tai Ogins­kių me­tams skir­ti ren­gi­niai ir Et­no­gra­fi­niams re­gio­nų me­tams skir­ti pro­jek­tai. Kiek pa­svars­tę, po­sė­džiau­to­jai nu­ta­rė į pri­ori­te­tų są­ra­šą į ra­šy­ti ir tra­di­ci­nius, tęs­ti­nius mies­to ren­gi­nius.

Apie su­ma­ny­mus, ga­lin­čius į par­ką pri­trauk­ti žmo­nių

      Me­ras pri­mi­nė, jog jau ge­gu­žės 16 d. vyks Ogins­kių rū­mų ati­da­ry­mas. Be abe­jo, tą­dien vyks di­de­lė šven­tė, bet tuo ne­tu­rė­tų vis­kas pa­si­baig­ti. Tam, kad par­kas tap­tų nuo­la­ti­niu trau­kos cen­tru tiek mū­sų žmo­nėms, tiek sve­čiams, ra­jo­no va­do­vas siū­lė sa­vait­ga­liais or­ga­ni­zuo­ti kon­cer­tus. Tai ga­lė­tų bū­ti mū­sų jau­nų­jų mu­zi­kan­tų pa­si­ro­dy­mai. Ypač A. Kli­šo­nis ak­cen­ta­vo or­kest­rus. Jo ma­ny­mu, skam­bant gy­vai mu­zi­kai, par­ke ne­abe­jo­ti­nai pa­dau­gė­tų žmo­nių, dau­giau lan­ky­to­jų su­lauk­tų ir mu­zie­jus, ir bib­lio­te­ka.

      Šiam su­ma­ny­mui pri­ta­rė ir ki­ti ta­ry­bos na­riai. R. Ma­tu­lis svars­tė, jog bū­tų ga­li­ma į gy­ven­din­ti ir dau­giau pa­na­šių idė­jų, rei­kia iš­spręs­ti tik tech­ni­nius da­ly­kus ir nu­ma­ty­ti šiek tiek fi­nan­si­nių re­sur­sų.
Bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Skie­rie­nė pri­si­mi­nė, jog la­bai pa­si­tei­si­no jų spren­di­mas dirb­ti va­sa­rą sek­ma­die­niais – lan­ky­to­jų tik­rai ne­trūk­da­vo. Taip pat at­krei­pė dė­me­sį į tai, jog prie nau­jo­sios vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės tu­rė­tų bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­ma į do­mi veik­la ir tė­ve­liams. Mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas už­si­mi­nė, jog 2013 me­tais vyk­dy­tas pro­jek­tas „Pa­si­ma­ty­mai ma­no sva­jo­nių par­ke“ ir­gi pri­trau­kė daug žmo­nių – į vai­rio­se par­ko vie­to­se reng­ti kon­cer­tai ir spek­tak­liai bū­da­vo į do­mūs trims–ke­tu­riems šim­tams žmo­nių. Pra­ėju­siais me­tais šiam pro­jek­tui fi­nan­sa­vi­mo gau­ti ne­pa­vy­ko, bet gal­būt pa­vyks šie­met.

      Nu­spręs­ta, jog ap­tar­tų ren­gi­nių gai­res – kas ir kaip tu­rė­tų bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­ma par­ke, – A. Ba­ka­naus­kas „su­dė­lios“ iki ko­vo vi­du­rio.

Apie kon­kur­sus ir ki­tus ren­gi­nius

      Pa­min­klo­sau­gi­nin­kė Vi­ta­li­na Šid­laus­kie­nė kal­bė­jo apie Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų or­ga­ni­za­vi­mą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Pa­grin­di­nis ren­gi­nys nu­ma­ty­tas mo­ki­niams, mo­ky­to­jams ir ben­druo­me­nės na­riams rug­sė­jo 18 d. Al­sė­džiuo­se. Bus mi­nė­ji­mas, pa­ro­da, sig­na­ta­rų ka­pų lan­ky­mas. Taip pat Pa­vel­do die­na bus mi­ni­ma ir Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke.

      Kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė kal­bė­jo, jog šie­met bus or­ga­ni­zuo­ja­mas kas dve­ji me­tai vyks­tan­tis res­pub­li­ki­nis vai­kų ir moks­lei­vių lie­tu­vių liau­dies kū­ry­bos at­li­kė­jų kon­kur­sas „Tram­ta­tu­lis“. Vie­ti­nis tu­ras nu­ma­ty­tas ko­vo 4 d. Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je. Taip pat ra­gi­no ben­druo­me­nes, bib­lio­te­kas, mu­zie­jus ir ki­tas vi­suo­me­ni­nes ins­ti­tu­ci­jas ak­ty­viai da­ly­vau­ti nau­jo­je kon­kur­si­nė­je ap­žiū­ro­je „Tra­di­ci­ja šian­dien“. Lai­mė­to­jui ati­teks net 3 tūkst. eu­rų pi­ni­gi­nis pri­zas. „Tra­di­ci­ja šian­dien“ skir­ta Et­no­gra­fi­nių re­gio­nų me­tams. Ja sie­kia­ma ska­tin­ti sau­go­ti sa­vo mies­to ar mies­te­lio tra­di­ci­nių šven­čių gy­vy­bin­gu­mą, ieš­ko­ti į vai­res­nių ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo for­mų. Bus at­si­žvel­gia­ma į tai, kaip tra­di­ci­jos puo­se­lė­ja­mos ir per­duo­da­mos jau­nes­nia­jai kar­tai, taip pat kaip ra­šy­ti­nė, vaiz­do, gar­so me­džia­ga yra tvar­ko­ma ir per­duo­da­ma ar­chy­vi­niam sau­go­ji­mui. Ap­žiū­rai pa­teik­ti ren­gi­niai tu­rė­tų pa­lai­ky­ti gy­vas tra­di­ci­jas ir už­tik­rin­ti na­tū­ra­lų jų funk­cio­na­vi­mą.

      Vi­si plun­giš­kiai, už­si­i­man­tys kū­ry­bi­ne veik­la, kvie­čia­mi da­ly­vau­ti ir Plun­gės kul­tū­ros cen­tro pa­skelb­to­je kon­kur­si­nė­je su­ve­ny­rų pa­ro­do­je „Plun­gei – apie Plun­gę“. Tiks­las – su­kur­ti su­ve­ny­rų mū­sų mies­tui, pa­sa­ko­jan­čių apie Plun­gės iš­skir­ti­nu­mą, sim­bo­lius, is­to­ri­nes iš­ta­kas. Bir­že­lį bus su­reng­ta pa­teik­tų dar­bų pa­ro­da.

 

Informacija parengta pagal laikraščio  „Plungės žinios“ korespondentės Linos Motužienės medžiagą

Jūratės Motužienės nuotrauka

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.