Plungės na­rai išÂ­va­lė Bab­run­gą iki pat Plun­gės mies­to ri­bos (nuotraukos ir videomedžiaga)

2015-09-15


       Oras šeš­ta­die­nį pa­si­tai­kė kaip už­sa­ky­tas: jau ge­rą sa­vai­tę Plun­gė­je ne­li­jo, o būtent to­kios gied­ros (skaid­ria­me van­de­ny­je ge­riau ma­ty­ti) la­bai rei­kė­jo Bab­run­go upės dugno ir pa­kran­čių va­ly­mo ak­ci­ją su­ren­gu­siems Plungės ROTARY klu­bo ir Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos na­riams. Šį, jau tre­či­ą­jį, kar­tą į upę nė­rė še­še­tas vy­rų.

       Pir­mą kar­tą Plun­gė­je na­rai į Bab­run­gą nė­rė pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį. At­skai­tos taš­kas bu­vo Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je esan­tis kriok­lys. An­trą kar­tą dirb­ti į upę hid­ro­kos­tiu­mus vil­kin­tys vy­rai nė­rė šių metų bir­že­lį.

       Ei­nant prieš sro­vę, per abu kar­tus šva­riai iš­va­ly­ti Bab­run­go va­gos vin­giai iki Pie­vų gat­vės vie­na­me ir Vin­gio gat­vės ki­ta­me upės kran­te.  Abu kar­tus ra­di­niai (su­mes­tas šlamš­tas) vir­ši­jo pa­čius di­džiau­sius ak­ci­jos su­ma­ny­to­jų lū­kes­čius. Dug­ne ras­tas įvai­raus dy­džio pa­dan­gas, na­mų apy­vo­kos daik­tus na­rai už­ka­bin­da­vo vir­vė­mis, ku­rias trauk­da­vo į tal­ką pa­si­siū­lęs ak­ty­vu­sis Plun­gės miesto jau­ni­mas. Šlamš­tui iš­vež­ti pri­rei­kė ne vie­no sunkveži­mio.

       Ir ko tik ne­ras­ta: se­nų skal­bi­mo ma­ši­nų ir šal­dy­tu­vų, au­to­mo­bi­lių pa­dan­gų ir įvairiausių ma­ši­nų, mo­to­cik­lų de­ta­lių, ra­dia­to­rių, įvai­raus sker­smens me­ta­lo vamz­džių ir vie­los tinklo, kiau­rų ki­bi­rų, dar­bo įran­kių ir stik­lo bu­te­lių! Ga­li­ma nu­ma­ny­ti, kad kai ku­rie na­mų apy­vo­kos ra­kan­dai upės dug­ne iš­gu­lė­jo ne vie­ną de­šimt­me­tį. Pats stam­biau­sias per an­trą tal­ką ap­tik­tas ra­di­nys bu­vo upė­je paskandin­ta be­to­no mai­šyk­lė, ku­ri, de­ja, taip ir li­ko gi­lo­ka­me upės du­bu­ry­je, nes į dumblą įklim­pu­sį ra­di­nį ne žmo­nių jė­goms bu­vo į sau­su­mą iš­temp­ti, o tech­ni­kai, de­ja, prie tos pakran­tės nebu­vo galimy­bių pri­va­žiuo­ti.

       Pa­grin­di­niai Bab­run­go upės dug­no va­ly­mo ak­ci­jos su­ma­ny­to­jai – ro­ta­rie­čiai Eu­ge­ni­jus Bar­niš­kis ir Aud­rius Kli­šo­nis – pa­žy­mė­jo, kad pra­dė­tą dar­bą šie­met rei­kia bū­ti­nai už­baig­ti.  Šį ru­de­nį į ra­gi­ni­mą da­ly­vau­ti tal­ko­je at­si­lie­pė še­še­tas na­rų: bro­liai An­drius ir Eu­ge­ni­jus Bar­niš­kiai, Plungės ajono savivaldybės meras A. Kli­šo­nis, Vy­gan­das Iva­naus­kas, Savivaldybės tarybos narys Pet­ras Bei­no­ras ir Ša­rū­nas Žul­pa. Nar­dy­mo klu­bas „Ok­to­pu­sas“ da­vė trūks­ta­mos įran­gos ir de­guo­nies ba­lio­nų.

       „Į tre­či­ą­ją tal­ką su­si­rin­ko iš­tver­min­giau­sia ak­ci­jos pa­lai­ky­mo ko­man­da. Pa­ti Bab­run­go va­ly­mo idė­ja – Aud­riaus, už ūki­nę da­lį at­sa­kin­gas Egi­di­jus Ra­pa­lis, tech­ni­nis ak­ci­jos rė­mė­jas – Almu­tis Bieliauskas. Na­rams teks šian­dien dirb­ti la­bai in­ten­sy­viai, im­ti tik di­de­lius, ka­bi­na­mus ant vir­vės daik­tus, taip pat žiū­rė­ti, ar į upę ne­įkiš­ti ka­na­li­za­ci­jos vamz­džiai. Jei iš jų bėgs drums­tas vanduo, apie ra­di­nį esa­me įsi­pa­rei­go­ję pra­neš­ti ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams. Pa­ny­ra­me 11 va­lan­dą, į stovyk­la­vie­tę ren­ka­mės pu­sę pir­mos“, – trum­pą in­struk­ci­ją ko­le­goms su­sa­kė E. Bar­niš­kis.

       Per tre­či­ą­ją upės va­ly­mo tal­ką bu­vo at­si­sa­ky­ta su­ma­ny­mo dirb­ti van­de­ny­je po­ro­mis. Šį kar­tą kiekvie­nam iš še­še­to bu­vo at­ma­tuo­ta po 200–250 met­rų upės at­kar­pos, ne­ly­gu, kiek to­se vie­to­se buvo ga­li­mų ap­lin­kos ter­šė­jų. Na­rai prieš sro­vę ju­dė­jo pa­ma­žu – nuo vie­no upės kran­to prie ki­to.

       Ten­ka pri­pa­žin­ti, kad ra­di­nių – ir la­bai ne­ti­kė­tų – ir šį kar­tą ne­trū­ko. Štai A. Bar­niš­kiui „už­ki­bo“ visa gais­ri­nin­ko dar­bo įran­ga: vie­nas ša­lia ki­to upės dug­ne gu­lė­jo se­nas šal­mas, kir­vis il­gu ko­tu ir ke­li tri­kam­piai ki­bi­rai. Tik pa­nė­ręs Plungės rajono savivaldybės meras A. Kli­šo­nis upė­je rado surūdi­ju­sį ta­ry­bi­nius lai­kus me­nan­tį vaikiš­ką tri­ra­tu­ką. V. Iva­naus­kas upė­je ra­do dar vi­sai pado­riai at­ro­dan­tį ka­ru­tį, jis taip pat sa­kė dugne ap­ti­kęs ir dum­blu už­neš­tus di­de­lio ra­guo­čio griaučius. Pir­mą kar­tą su ro­ta­rie­čiais Bab­run­gą va­lęs alek­san­dra­viš­kis Š. Žul­pa, ku­riam te­ko prie mies­to ri­bo­žen­klio ar­čiau­siai esan­ti upės at­kar­pa, ste­bė­jo­si, kad žmo­nės į van­de­nį su­me­tė tiek daug ši­fe­rio ir stik­lo taros.

Informacija parengta pagal laikraščio „Plungės žinios“
korespondentės Aud­ros Zdra­mie­nės medžiagą
 
Viganto Venckaus nuotraukos
 
 

Daugiau apie talkas Žemaitijos TV videomedžiagoje –

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.