Plungės mies­to gat­vė­se pa­dau­gė­jo grei­tį ma­ži­nan­čių kal­ne­lių

2014-11-13

 

            Plungės mies­to gat­vės tam­pa rim­tu iš­ban­dy­mu ne­kan­triems vai­ruo­to­jams. Štai J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je pra­ėju­sią sa­vai­tę iš­ki­lu­mas pa­da­ry­tas jau tre­čio­je vie­to­je. Kal­ne­liais „pa­gra­žin­tos“ ir Rie­ta­vo bei A. Vaiš­vi­los gat­vės. Vai­ruo­to­jai ner­vi­na­si ga­di­nan­tys au­to­mo­bi­lius, keiks­no­ja „gulin­čius po­li­ci­nin­kus“ ir, kur į ma­no­ma, ban­do juos ap­va­žiuo­ti.

             Pa­grin­di­nė­je, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to, gat­vė­je iš­ki­lūs lo­pai dvie­jo­se vie­to­se at­si­ra­do dar prieš ge­rą mė­ne­sį : ties Plun­gės svei­ka­tos cen­tro pa­sta­tu ir kiek to­lė­liau, maž­daug ties li­go­ni­ne. Jie pa­da­ry­ti vals­ty­bės į mo­nės „Tel­šių re­gio­no ke­liai“ ini­cia­ty­va. Ka­dan­gi kal­ne­liai nė­ra iš­ti­si­niai – po vie­ną lo­pą į tai­sy­ta abie­jo­se važiuo­ja­mo­sio­se da­ly­se – vai­ruo­to­jai ban­do juos pra­va­žiuo­ti tai­ky­da­mi per vi­du­rį . To­kiu at­ve­ju au­to­mo­bi­liai iš­va­žiuo­ja į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą. 

            Pra­ėju­sią sa­vai­tę ne­to­li jau mi­nė­tų kal­ne­lių at­si­ra­do dar vie­na grei­tį ma­ži­nan­ti prie­mo­nė. Ten, kur anks­čiau bu­vo pa­pras­ta pės­čių­jų per­ėja (ties pre­ky­bos cen­tru „Ma­xi­ma“), pa­da­ry­tas iš­ti­si­nis as­fal­tuo­tas iš­ki­lu­mas, ki­taip sa­kant – iš­ki­li pės­čių­jų per­ėja, ku­ria į „Ry­to“ pa­grin­di­nę mo­kyk­lą ir at­gal kas­dien žings­niuoja šim­tai moks­lei­vių. To­kie ana­lo­giš­ki kal­ne­liai at­si­ra­do ir A. Vaiš­vi­los bei Rie­ta­vo gat­vė­se.

            Plun­giš­kiai vai­ruo­to­jai sa­ko ne­su­pran­tan­tys, kam rei­kia tiek daug „gu­lin­čių po­li­ci­nin­kų“, ypač J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je – kas ke­li šim­tai met­rų! Juo­lab, kad pas­ku­ti­niu me­tu čia tik­rai nė­ra bu­vę jo­kių skau­džių ava­ri­jų. Be to, pa­grin­di­ne gat­ve var­gu ar ga­li­ma pra­lėk­ti di­de­liu grei­čiu. O tam­so­je kal­ne­lių esą net ne­si­ma­to.

            Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas tei­gė, jog iš Ke­lių di­rek­ci­jos gau­tų lė­šų yra pri­va­lu da­lį skir­ti sau­giam eis­mui už­tik­ri­nti, to­dėl bu­vo nu­spręs­ta pa­da­ry­ti tris iš­ki­lias pės­čių­jų per­ėjas. Jų į rengi­mas kai­na­vo 45 tūkst. Lt, dar­bus at­li­ko į mo­nė „Val­da“. Tie­sa, penk­ta­die­nį dar­bai dar ne­bu­vo už­baig­ti – se­niū­nas mi­nė­jo, jog kal­ne­liai bus ap­kli­juo­ti spe­cia­liu bal­tu plas­ti­ku. Tie iš­ki­lūs lo­pai J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, ku­riuos „pri­lip­dė“ „Tel­šių re­gio­no ke­liai“, anot G. Do­mar­ko – lai­ki­nas da­ly­kas. At­ei­ty­je yra nu­ma­ty­ta šios gat­vės re­konst­ruk­ci­ja, tad ti­ki­ma­si, kad vė­liau bus pri­im­ti ge­res­ni spren­di­mai. Šiaip ar taip, tai yra grei­tį ma­ži­nan­čios prie­mo­nės, ir se­niū­nas jų į ren­gi­mui sa­kė pri­ta­rian­tis.

            Plun­gės Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius kal­bė­jo taip pat – jis esan­tis „už“ vi­su šim­tu pro­cen­tų. „Jei mū­sų vai­ruo­to­jai bū­tų su­pra­tin­gi ir lai­ky­tų­si ke­lių eis­mo tai­syk­lių, ne­rei­kė­tų mums jo­kių kal­ne­lių. Ta­čiau taip nė­ra. Kuo­met va­žiuo­jant 50-ies km/val. grei­čiu mies­te ima lenk­ti au­to­mo­bi­lis su klevo la­po žen­klu – apie ko­kį sau­gu­mą ga­li­me kal­bė­ti? Ne­draus­min­gi vai­ruo­to­jai tie­siog skrai­do! Ga­lė­čiau – spyg­liuo­tas vie­las su­dė­čiau!“ – emo­cin­gai kal­bė­jo M. Jur­čius. Vi­ce­me­ras su­ti­ko, jog tai yra ne­pa­to­gu­mas vai­ruo­to­jams, ta­čiau, kol ne­bus pa­čių są­mo­nin­gu­mo, grei­tį ma­ži­nan­čios prie­mo­nės yra bū­ti­nos. „Žmo­gaus gy­vy­bė yra svar­bes­nė už grei­tį . Ne­rei­kia mums lauk­ti ne­lai­mės. La­bai ge­rai, kad at­si­ra­do tie kal­ne­liai“, – dar pri­dū­rė.

Informacija parengta pagal laikraščio Plungės žinios” korespondentės Linos Motužienės medžiagą

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.