Plungės LIONS klubas kvie­čia į labdaringą kon­cer­tą „Mu­zi­ki­nė kau­kė“

2015-03-17

         Plun­gės LIONS pre­zi­den­tas Ar­tū­ras Ur­nie­žius pra­ne­šė, kad ko­vo 28 die­ną Plun­gės kul­tū­ros cen­tre klu­bo na­riai ren­gia kon­cer­tą „Mu­zi­ki­nė kau­kė“, ku­rio pra­džia – 18 va­lan­dą. Tra­di­ci­nis, jau de­šim­ta­sis, šio šau­naus klu­bo ren­gi­nys skir­tas šven­tai mi­si­jai – ne­į ga­liems vai­kams pa­rem­ti.

       „Kas­met sten­gia­mės dėl žiū­ro­vų ir net ne­be­ži­no­me, kaip dar juos nu­ste­bin­ti, kad su­lauk­tu­me kuo di­des­nio dė­me­sio ir su­rink­tu­me kuo dau­giau lė­šų pa­ra­mai. Šie­met sce­no­je vyks kon­kur­sas „Mu­zi­ki­nė kau­kė“, ku­rio da­ly­vius ver­tins tik­ra ko­mi­si­ja: As­ta Bau­ku­tė, Dai­na Bi­le­vi­čiū­tė, Dai­va Ta­mo­šiū­nai­tė. Į mo­te­riš­ką kom­pa­ni­ją dar pa­si­kvie­tė­me ir „Lo­kės“ šo­kė­jas iš Tel­šių, ku­rios mums pa­dės į gy­ven­din­ti va­ka­ro mu­zi­ki­nes idė­jas ir im­pro­vi­za­ci­jas“, – trum­pai drū­tai bū­si­mą ren­gi­nį pri­sta­tė vie­nas iš pro­jek­to me­no va­do­vų Ge­di­mi­nas Nor­vai­šas.

       LIONS klu­bo sen­bu­vis Ri­man­tas Gent­vi­las pa­žy­mė­jo, jog vi­si už kon­cer­tą gau­ti pi­ni­gai bus skir­ti lab­da­rai. Jei anks­čiau LIONS klu­bo na­riai pro­ble­mų dėl svei­ka­tos tu­rin­čių vai­kų dai­rė­si kiek­vie­nas sa­vo gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je ar dar­bo ko­lek­ty­ve, tai da­bar apie ne­į ga­lius vai­kus tei­rau­ja­si pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­truo­se, prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo į stai­go­se.

       „Ben­drau­ja­me ir su so­cia­li­niais dar­buo­to­jais, ku­rie apie ne­į ga­lius vai­kus au­gi­nan­čias šei­mas tu­ri dau­giau in­for­ma­ci­jos. Mums rū­pi, ko­kia to­kius vai­kus au­gi­nan­čių šei­mų ma­te­ria­li­nė pa­dė­tis. Kar­tais vai­ko gy­dy­mą ga­ran­tuo­ja vals­ty­bė, ta­čiau šei­ma ne­be­už­ten­ka lė­šų vai­kui la­vin­ti. Mus la­bai ža­vi tie vai­kai, ku­rie, tu­rė­da­mi sun­ku­mų dėl sa­vo svei­ka­tos, vis tiek yra smalsūs ir ka­bi­na­si į gy­ve­ni­mą – no­ri šok­ti, dai­nuo­ti ar gro­ti ko­kiu nors mu­zi­kos in­stru­men­tu, spor­tuo­ti. No­rė­tu­me jiems pa­dė­ti“, – kal­bė­jo R. Gent­vi­las.

       Ai­das Kė­sas į si­ti­ki­nęs, kad ko­vo 28-ąją vyk­sian­tis ren­gi­nys vi­siems ge­ros va­lios plun­giš­kiams bus tar­si var­tai į pa­va­sa­rį .  „Tam kon­kur­sui mes ruo­šia­mės at­sa­kin­gai ir ti­ki­mės dar la­biau pa­ge­rin­ti ren­gi­nio ko­ky­bę. Ti­ki­mės žiū­ro­vų ap­lo­dis­men­tų ir pa­lai­ky­mo. Iš tie­sų su­si­do­mė­ji­mas šiuo tra­di­ci­niu LIONS klu­bo ren­gi­niu – di­džiu­lis, pa­žį s­ta­mi žmo­nės jau da­bar skam­bi­na ir pra­šo re­zer­vuo­ti bi­lie­tus. Dėl kvie­ti­mų į kon­kur­są „Mu­zi­ki­nė kau­kė“ rei­kė­tų kreip­tis į klu­bo na­rius, nes bi­lie­tų ka­so­je ne­bus“, – pri­mi­nė A. Kė­sas.

       Klu­bo na­rys Ka­zys Strak­šys pri­si­pa­ži­no, kad jam ryž­to lip­ti ant sce­nos su­tei­kė vie­nas po­kal­bis su ser­gan­tį vai­ką au­gi­nan­čia ma­ma. Te­le­fo­nu su­ži­no­ju­si apie klu­bo skir­tą pa­ra­mą, mo­te­ris ne­ga­lė­jo su­lai­ky­ti aša­rų, ta­čiau at­si­pra­šė, kad ne­ga­li kal­bė­ti, nes ką tik iš­ėjo iš che­mo­te­ra­pi­jos. Apie to­kią da­lią, ku­rios nė vie­nas lais­va va­lia ne­si­rink­tų, LIONS klu­bo na­rys ir kvie­tė pa­mąs­ty­ti vi­siems svei­kie­siems.

       „Mie­li plun­giš­kiai, jei ne­iš­ger­si­te vie­ną die­ną ka­vos ar at­si­sa­ky­si­te ko­kio nors smul­kaus pir­ki­nio, ga­lė­si­te tą pi­ni­gų su­mą skir­ti pa­ra­mai. Pa­da­ry­si­te ge­rą dar­bą, ir šir­dy­je bus švie­siau“, – ra­gi­no K. Strak­šys.

       „LIONS klu­bo šū­kis yra tar­nau­ti. Šis ren­gi­nys – iš mū­sų šir­džių į jū­sų šir­dis, kad ga­lė­tu­me nors kiek pa­dė­ti vai­kams su ne­ga­lia“, – ant­ri­no LIONS klu­bo vi­ce­pre­zi­den­tas Aud­rius Ša­pa­las. 

       Plun­gės LIONS klu­bo na­riai ga­ran­ta­vo, kad vi­sos gau­tos lė­šos pa­ra­mai nau­do­ja­mos pa­gal pa­skir­tį . Plun­giš­kių klu­bas yra aso­cia­ci­jos, pre­ci­ziš­kai re­gist­ruo­jan­čios pa­ra­mos ga­vė­jus, na­rys. Šei­mos pa­ra­mos gry­nais pi­ni­gais ne­gau­na – LIONS klu­bas ap­mo­ka są­skai­tas už ne­į ga­lių vai­kų vais­tus, slau­gos į ran­gą, spor­to in­ven­to­rių, mu­zi­kos in­stru­men­tus ir kt.

 

Informacija parengta pagal laikraščio  „Plungės žinios“ medžiagą


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.