Plungėje vyko jaunimo problemų sprendimo planų rengimo mokymai

2012-05-28

           Jaunimo reikalų departamentas prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, finansuojamą Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėÅ¡omis. VÅ¡Į Nacionalinės plėtros institutas yra atsakingas už projekto įgyvendinimo metu rengiamų jaunimo problemų sprendimo planų Å¡eÅ¡eriems metams ir priemonių plano pirmiesiems trejiems metams kiekvienoje savivaldybėje, taip pat nacionalinio plano Å¡eÅ¡eriems metams visos Lietuvos mastu parengimą bei jų įgyvendinimo stebėseną.
           Jaunimo problemų sprendimo planų sudarymo ir įgyvendinimo vietos bei nacionaliniu lygmenimis tikslai – kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo formas tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių jaunimo politikos srityje, optimizuoti žmogiÅ¡kuosius ir materialinius iÅ¡teklius, rengti pasiūlymus ir rekomendacijas teisės aktams ir jų koregavimams, rengti veiklos (priemonių) planus, prisidėti prie ilgalaikės jaunimo politikos strategijos įgyvendinimo.
           Net tris dienas mokymai vyko Plungėje. Gegužės 21 dieną Plungės rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje rinkosi Savivaldybės administracijos darbuotojai, kurie dirba įvairiose srityse su jaunais žmonėmis; tai Vaiko teisių apsaugos, Socialinės paramos, Å vietimo, Kultūros ir sporto, Strateginio planavimo ir investicijų, Vietos ūkio, Finansų skyrių specialistai, taip pat Visuomenės sveikatos biuro darbuotojai. Dienos tema buvo „Integruota jaunimo politikos plėtra“. Atsižvelgiant į jaunų žmonių iÅ¡sakytas mintis, poreikius, pasiūlymus, buvo stengiamasi siūlyti, kaip rengti ilgalaikį Plungės rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo planą.
           Sekančią dieną vyko projekto „Jaunimo problemų sprendimo planų rengimas” mokymai, skirti jaunimui, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Gausiai į Plungės teritorinės darbo biržos posėdžių salę susirinkusius dalyvius pasveikino įstaigos direktorė Dangirutė Jurkuvienė.
           Visų dalyvių susidomėjimo sulaukė Plungės teritorinės darbo biržos Plungės skyriaus informacijos  ir konsultacijų centro vyr. specialisto, Rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nario Žydrūno JonuÅ¡o praneÅ¡imas „Jaunimo nedarbo situacija Plungės rajone ir galimi sprendimo būdaiâ€. Ž. JonuÅ¡as pateikė ne tik statistiką ir rodiklius, tačiau ir pripažino, kad su didžiausiomis problemomis ieÅ¡kodami darbo susiduria nekvalifikuoti ir nemotyvuoti jaunuoliai, neturintys pagrindinio iÅ¡silavinimo. Tačiau būna, kai įgijusiems  profesiją jauniems žmonėms koją pakiÅ¡a nesugebėjimas savęs pristatyti, atkaklumo ir patirties stygius. Kartu su auditorija buvo diskutuojama, kokie galėtų būti Å¡ios problemos sprendimo būdai.
           Apie EURES biuro veiklą kalbėjo Å¡io biuro konsultantė Plungėje Daiva Strikaitė. EURES biuras – tai bendradarbiavimo tinklas, jungiantis visų Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat Islandijos, LichtenÅ¡teino, Norvegijos ir Å veicarijos valstybines užimtumo (įdarbinimo) tarnybas bei jų partnerius. Tokie biurai yra įkurti visose 10 Lietuvos teritorinėse darbo biržose, o nuo 2010 metų spalio 1 d. jis veikia ir Plungės teritorinėje darbo biržoje.
           EURES informuoja, konsultuoja, pataria apie gyvenimo ir darbo sąlygas, mokymosi galimybes, kvalifikacijų pripažinimą, socialines garantijas, darbo rinką ir darbo paieÅ¡ką valstybėse narėse renginių, darbo mugių ir individualių konsultacijų metu. Dažnai lietuviams ypač trūksta žinių apie nedarbo socialinio draudimo stažo ir nedarbo draudimo (bedarbio) iÅ¡mokos eksportą, keliaujant iÅ¡ Lietuvos į kitas valstybes nares bei grįžtant iÅ¡ jų: jei Lietuvos pilietis kelerius metus dirbo valstybėje narėje ir ten netekęs darbo užsiregistravo vietinėje valstybinėje įdarbinimo tarnyboje bei ten jam paskyrė nedarbo draudimo (bedarbio) iÅ¡moką, jis turi galimybę ją 3 mėn. gauti Lietuvoje, jei grįždamas parsiveža ir teritorinei darbo biržai pateikia iÅ¡moką skyrusios valstybės narės iÅ¡duotą E303/U2 PD formos pažymą. Bedarbis, kuriam iÅ¡moka skirta Lietuvoje, taip pat turi galimybę analogiÅ¡komis sąlygomis iÅ¡saugoti iÅ¡moką, vykdamas ieÅ¡koti darbo į kitą valstybę narę.
           Po praneÅ¡imų mokymo dalyviai analizavo Plungės rajono savivaldybės jaunimo problemų esamą situaciją, prioritetines jaunimo problemų sprendimo kryptis ir uždavinius. Bandė įvardyti konkrečias priemones problemų sprendimo tikslams pasiekti.
           Paskutinią, trečią, mokymų dieną vyko projekto „Integruota jaunimo politikos plėtra“ II dalis, skirta Savivaldybės administracijos darbuotojams ir įstaigų vadovams, seniūnams, seniūnijų socialiniams  darbuotojams.
           Å ių mokymų lektoriai, turintys didelę patirtį, įgyvendinant jaunimo politiką  Lietuvoje, Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos prezidentas Ramūnas KerÅ¡ys ir VÅ¡Į Visuomenės iniciatyvų centro vadovas, buvęs Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Rolandas Urniežius džiaugėsi plungiÅ¡kių aktyvumu, jų noru bendradarbiauti ir aktyviai dalyvauti Plungės rajono jaunimo problemų sprendimo plano rengimo ir įgyvendinimo procese.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė
Lolita Vaitkevičienė

 
 
 
 
 
 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.