Plungėje akor­de­o­no mu­zi­ka džiu­gi­no ir pir­kė­jus, ir pre­ky­bos cen­tro dar­buo­to­jus

2015-05-27

       Gegužės 6 dieną, dar­bo die­nai pa­si­bai­gus, į pre­ky­bos cen­trą „Ma­xi­ma“ ap­si­pirk­ti at­ėję žmo­nės bu­vo ma­lo­niai nu­ste­bin­ti – čia skam­bė­jo akor­de­o­no gar­sai. Ši­taip džiu­gin­da­mi plun­giš­kius, My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los Akor­de­o­no sky­riaus mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai pa­si­ti­ko Pa­sau­li­nę akor­de­o­no die­ną.

      J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je esan­tis pre­ky­bos cen­tras ge­gu­žės 6-osios pa­va­ka­ry bu­vo ta­pęs im­pro­vi­zuo­ta kon­cer­to vie­ta. Tie­siog pre­ky­bos sa­lė­je pra­dė­ję dė­lio­ti sa­vo in­stru­men­tus ir į gar­si­ni­mo prie­mo­nes, jau­nie­ji mu­zi­kan­tai bei jų mo­ky­to­jai ge­ro­kai ste­bi­no pir­kė­jus, o už­gro­jus pir­mie­siems akor­de­o­nis­tams, ap­lin­ki­nių nuo­sta­ba dar la­biau iš­au­go.

      Ne­tra­di­ci­nė­je erd­vė­je su­ma­ny­tas kon­cer­tas iš­ties ne­pa­li­ko abe­jin­gų – su­sto­ję akor­de­o­no gar­sų klau­sė­si pir­kė­jai, dar­bo die­na bu­vo pra­skaid­rin­ta ir pre­ky­bos cen­tro dar­buo­to­jams.

      Meno mo­kyk­los Akor­de­o­no sky­riaus mo­ky­to­ja Lai­ma Jun­du­lie­nė mi­nė­jo, jog šia­me kon­cer­te da­ly­va­vo ma­žų­jų ir vy­res­nių­jų akor­de­o­nis­tų or­kest­rai, an­sam­blis ir ke­le­tas so­lis­tų. Iš vi­so – apie tris­de­šimt jau­nų­jų mu­zi­kan­tų, ku­riuos gro­ti mo­ko ji pa­ti, taip pat mo­ky­to­jai Pau­lius Bud­gi­nas, Li­gi­ta Ve­niu­lie­nė, Vio­le­ta Nor­vi­lie­nė. „No­rė­jo­me, kad dau­giau žmo­nių iš­girs­tų akor­de­o­no mu­zi­ką. Ma­lo­nu, kad dau­gu­mai pa­ti­ko, kad su­lau­kė­me daug plo­ji­mų ir tei­gia­mų į ver­ti­ni­mų. Pre­ky­bos cen­tro ad­mi­nist­ra­ci­ja jau pa­kvie­tė mus gro­ti ir ki­tais me­tais“, – pa­vy­ku­siu ren­gi­niu džiau­gė­si L. Jun­du­lie­nė. Mo­ky­to­ja už­si­mi­nė, kad šie­met jau ju­bi­lie­ji­niai me­tai – Akor­de­o­nis­tų sky­rius sa­vo die­ną ne­tra­di­ci­nė­se mies­to erd­vė­se pa­mi­nė­jo penk­tą kar­tą.

      Maž­daug pus­va­lan­dį tru­kęs kon­cer­tas iš­ties ne­pra­il­go. Ga­būs Plun­gės vai­kai pa­ro­dė, jog akor­de­o­no mu­zi­ka yra la­bai gra­ži, o šis in­stru­men­tas – uni­ka­lus.

      Be­je, Akor­de­o­no sky­riaus mo­ki­niai gro­jo ir Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je.

 

Informacija parengta pagal laikraščio „Plungės žinios“ medžiagą

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.