Plun­gės TVM kvie­čia ver­sli­nin­kus ben­dra­dar­biau­ti

2015-01-28

 

         Sau­sio 15 die­ną Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je lan­kė­si švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro pa­va­duo­to­ja Svet­la­na Kau­zo­nie­nė ir mi­nist­ro pa­ta­rė­jas Eval­das Ju­re­vi­čius. Ra­jo­no val­džios, Dar­bo bir­žos ir ver­slo, gi­mi­nin­gų ki­tų re­gio­nų mo­kyk­lų at­sto­vai bu­vo pa­kvies­ti į kon­fe­ren­ci­ją „Re­gio­no ver­slo vys­ty­mo­si per­spek­ty­vos ir pro­fe­si­nio ren­gi­mo spe­cia­ly­bių po­rei­kis“.

       Vi­ce­mi­nist­rė S. Kau­zo­nie­nė pa­žy­mė­jo, kad pro­fe­si­nis ren­gi­mas ir spe­cia­lis­tų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mas tu­ri ypa­tin­gą reikš­mę šian­die­ni­nia­me Lie­tu­vos gy­ve­ni­me. Pro­fe­si­jos mo­ky­ma­sis il­gą lai­ką bu­vo ne­pel­ny­tai už­mirš­ta sri­tis, nes vi­si no­rė­jo mo­ky­tis tik aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se ir dirb­ti tik va­do­vau­ja­mą dar­bą.  Ta­čiau kaž­kam rei­kia ir pa­pras­tus dar­bus nu­dirb­ti. Vi­ce­mi­nist­rės nuo­mo­ne, į var­dy­ti at­ski­rų pro­fe­si­jų re­gio­nuo­se po­rei­kį ge­riau­siai ga­li tik kon­kre­taus ra­jo­no ver­sli­nin­kai.  „Sa­ky­ki­te, ko­kių sri­čių dar­buo­to­jų ir spe­cia­lis­tų rei­kia, ir mo­kyk­los juos pa­rengs“, – kreip­da­ma­si į su­si­rin­ku­sius ver­sli­nin­kus, ra­gi­no S. Kau­zo­nie­nė. 

       Plun­gės TVM di­rek­to­rius Aud­rius Mi­siū­nas pri­sta­tė, ko­kius spe­cia­lis­tus rin­kai siū­lo jo va­do­vau­ja­ma į stai­ga. Be­je, kiek­vie­nais me­tais, pa­va­sa­rį , šio­je mo­kyk­lo­je ren­gia­ma jau­nų spe­cia­lis­tų mu­gė, ku­rio­je ver­sli­nin­kai ypač lau­kia­mi. Įstai­gų va­do­vai ga­li moks­lei­vius pri­im­ti ir prak­ti­kai, o jei jau­nas žmo­gus pa­tei­si­na lū­kes­čius – pa­lik­ti dirb­ti nuo­lat. 

       Nuo Plun­gės TVM į si­kū­ri­mo pa­si­rink­tos pro­fe­si­jos čia jau mo­kė­si per 6000 moks­lei­vių. At­ėję į Plun­gės TVM, jau­nuo­liai (po 10 kl.) čia sie­kia gim­na­zi­nio iš­si­la­vi­ni­mo ir net 23 pro­fe­si­jų sub­ti­ly­bių. Sėk­min­gai mo­kyk­lą bai­gę vai­ki­nai ir mer­gi­nos gau­na bran­dos ates­ta­tą ir tris pro­fe­si­nius pa­žy­mė­ji­mus.  Jau­nuo­liai po 12 kla­sių pro­fe­si­jos Plun­gė­je ga­li mo­ky­tis pa­gal 5 pro­gra­mas. Šiais moks­lo me­tais, į ver­ti­nus no­ri­mų į gy­ti pro­fe­si­jų po­rei­kį , moks­lei­viai, bai­gę 10 kla­sių, Plun­gės TVM mo­ko­si 8 pa­va­di­ni­mų pro­fe­si­jų, tu­rin­tys bran­dos ates­ta­tą – 4 pro­fe­si­jų.  Plun­gės TVM vei­kia ir tęs­ti­nio pro­fe­si­nio mo­ky­mo pa­da­li­nys, ku­ria­me per 1–19 sa­vai­čių dar­bo į gū­džių mo­ko­si ar kva­li­fi­ka­ci­ją ke­lia su­au­gę žmo­nės: dar­bi­nin­kai, žem­dir­biai, vai­ruo­to­jai. čŒia į gy­ti pa­gei­dau­ja­mą kva­li­fi­ka­ci­ją ga­li ir be­dar­biai. Per pra­ėju­sius me­tus tęs­ti­nio pro­fe­si­nio mo­ky­mo kur­sus Plun­gės TVM lan­kė 477 žmo­nės. A. Mi­siū­nas pa­žy­mė­jo, kad kiek­vie­nais me­tais, spa­lį , Plun­gės TVM api­ben­dri­na duo­me­nis, kaip pa­vy­ko į si­dar­bin­ti anks­tes­nių moks­lo me­tų mo­kyk­los ab­sol­ven­tams. Pir­mą pro­fe­si­ją sa­vo gy­ve­ni­me Plun­gės TVM per­nai į gi­jo 128 moks­lei­viai. Re­zul­ta­tai nu­tei­kia op­ti­mis­tiš­kai: di­džio­ji dalis jų jau dir­ba, bū­re­lis iš­vy­ko į už­sie­nį , net 28 jau­nuo­liai mo­ko­si to­liau, o Dar­bo bir­žo­je už­si­re­gist­ra­vo 9 bu­vę mo­ki­niai.

       Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vęs Tel­šių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Dar­bo iš­tek­lių sky­riaus ve­dė­jas Arū­nas Juo­zas Auš­kal­nis pa­tiks­li­no, kad  Dar­bo bir­žo­je šiuo me­tu yra re­gist­ruo­ti tik 8 mo­ki­niai. To­kių ge­rų re­zul­ta­tų Plun­gės TVM ga­li pa­vy­dė­ti bet koks uni­ver­si­te­tas!

       Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vęs  me­ras A. Kli­šo­nis lin­kė­jo, kad Plun­gės TVM ko­lek­ty­vo pa­stan­gos, ren­giant jau­nus dar­bi­nin­kiš­kų pro­fe­si­jų spe­cia­lis­tus, bū­tų vai­sin­gos ir kiek­vie­no iš šios mo­kyk­los į dar­bą at­ėju­sio jau­nuo­lio adap­ta­ci­ja iki pil­na­ver­čio ko­lek­ty­vo na­rio bū­tų kuo trum­pes­nė. Me­ras pa­žy­mė­jo, kad Sa­vi­val­dy­bė itin su­in­te­re­suo­ta, kad ra­jo­ne bū­tų kuo ma­žes­nė be­dar­bys­tė, nes Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas di­de­le da­li­mi pri­klau­so nuo su­ren­ka­mo gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. 

       Plun­gės TVM sa­vo ruož­tu pa­pra­šė part­ne­rių ir to­liau ben­dra­dar­biau­ti, vyk­dant į vai­rias prie­mo­nes, ku­rios pa­dė­tų spręs­ti pro­ble­mas su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo pro­fe­si­nio mo­ky­mo, mo­ky­mo ba­zių su­tei­ki­mo, nau­jų tech­no­lo­gi­jų į die­gi­mo, dar­bo rin­kos ana­li­za­vi­mo, ben­drų pro­jek­tų ren­gi­mo ir ki­to­se sri­ty­se.

 

Informacija parengta pagal laikraščio  „Plungės žinios“ korespondentės Audros Zdramienės medžiagą

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.