Plun­gės kri­zių cen­tro gy­ven­to­jams dai­na­vo… Jaz­zu

2018-01-05Ket­vir­ta­die­nio, gruo­džio 28-osios, va­ka­rą Plun­gės kri­zių cen­tre ap­si­lan­kė ne­ei­li­nė vieš­nia – dai­ni­nin­kė Jus­tė Ar­laus­kai­tė, la­biau ži­no­ma Jaz­zu sce­ni­niu sla­py­var­džiu, kartu su plungiškiu, Pilietinių iniciatyvų centro direktoriumi Girvydu Duobliu. At­li­kė­ja čia ne tik gro­jo ir dainavo, bet ir ben­dra­vo su įstai­gos klien­tais bei dar­buo­to­jais, at­ve­žė do­va­nų, kar­tu val­gė pi­cą. Į šven­ti­nį va­ka­rą taip pat bu­vo at­vy­kęs me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, jo pa­ta­rė­jas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis.

Šių me­tų pa­bai­ga Plun­gės kri­zių cen­trui iš­ties bu­vo iš­skir­ti­nė – Jaz­zu vi­zi­tas su­jau­di­no tiek gy­ven­to­jus, tiek dar­buo­to­jus. Kaip sa­kė di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ar­ma­lis, vos su­ži­no­jus apie pla­nuo­ja­mą dai­ni­nin­kės at­vy­ki­mą, te­ko suk­tis la­bai grei­tai – ir pia­ni­ną nu­si­pirk­ti, kad dai­ni­nin­kė tu­rė­tų kuo groti, ir šio mu­zi­kos in­stru­men­to de­rin­to­ją iš­si­kvies­ti, ir šiaip ap­si­tvar­ky­ti. Dar­buo­to­jams su­si­me­tus po ke­lio­li­ka eu­rų, nau­do­tą pia­ni­ną pa­vy­ko ne­bran­giai nu­si­pirk­ti iš vie­nos plun­giš­kių šei­mos, o ge­ra­no­riš­kas de­rin­to­jas at­vy­ko iš Klai­pė­dos ir už dar­bą pi­ni­gų ne­pra­šė.

G. Ar­ma­lis la­bai džiau­gė­si, kad šven­ti­niu lai­ko­tar­piu Jaz­zu pa­si­rin­ko ap­lan­ky­ti Plun­gės kri­zių cen­trą. Šis vi­zi­tas – pa­čios dai­ni­nin­kės ini­cia­ty­va, jos pa­si­rin­ki­mas pa­žįs­ta­miems pa­siū­lius ar re­ko­men­da­vus. Jaz­zu at­vy­ko su sa­vo drau­gu Donatu. Di­rek­to­rius ne­abe­jo­jo, jog gar­sios at­li­kė­jos parodytas dė­me­sys li­ki­mo nu­skriaus­tiems žmo­nėms pa­li­ko di­džiu­lį įspū­dį ir kiek­vie­nam su­tei­kė daug ge­rų emo­ci­jų bei mo­ty­va­ci­jos ką nors keis­ti, siek­ti, la­biau ka­bin­tis į gy­ve­ni­mą.

Šven­ti­nis va­ka­ras vy­ko edu­ka­ci­nė­se kri­zių cen­tro pa­tal­po­se, su­si­rin­ko apie pus­šim­tis žmo­nių. Pri­sė­du­si prie pia­ni­no, dai­ni­nin­kė gro­jo ir dai­na­vo, šil­tai ben­dra­vo su gy­ven­to­jais bei dar­buo­to­jais, o mo­te­rų kri­zių cen­tro sky­riu­je gy­ve­nan­čių ma­mų vai­kai su­lau­kė ir do­va­nų. Be­je, rū­bų bei skalbimo mil­te­lių at­li­kė­ja pa­li­ko ir ki­tiems įstai­gos gy­ven­to­jams.

Dai­ni­nin­kės ap­si­lan­ky­mu džiau­gė­si ir me­ras A. Kli­šo­nis, dė­ko­jo jai už pa­ro­dy­tą dė­me­sį pa­pras­tiems žmo­nėms, už nuo­šir­dų ben­dra­vi­mą. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas taip pat su dovanomis pa­svei­ki­no Plun­gės kri­zių cen­tro gy­ven­to­jus ir dar­buo­to­jus su šven­tė­mis.

Vė­liau Jaz­zu su sa­vo drau­gais už­sa­kė daug pi­cų, tad vi­si kar­tu dar ku­rį lai­ką vai­ši­no­si ir šne­ku­čia­vo­si.

At­si­dė­ko­da­mi už pa­ro­dy­tą iš­skir­ti­nį dė­me­sį, Plun­gės kri­zių cen­tro dar­buo­to­jai dai­ni­nin­kei įtei­kė pa­čių gy­ven­to­jų iš­aus­tų ki­li­mė­lių ir gė­lių puokš­tę.

Be­je, mi­nė­ta įstai­ga su sce­nos ir ek­ra­no žvaigž­dė­mis su­si­du­ria jau ne pir­mą kar­tą. Per­nai juos ap­lan­kė te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jas, įvai­rių per­so­na­žų kū­rė­jas Ri­mas Ša­paus­kas, šie­met – ak­to­rius Gied­rius Sa­vic­kas, taip pat įstai­gos gy­ven­to­jai bu­vo nu­vy­kę į Pa­lan­gą, kur pa­bu­vo­jo In­gos Valinskienės kon­cer­te.

Plun­gės kri­zių cen­tre, ku­ria­me yra at­ski­ri sky­riai vy­rams ir mo­te­rims, šiuo me­tu gy­ven­to­jų ne­trūks­ta. Vy­rų sky­riu­je, pa­sak G. Ar­ma­lio, net ne­bė­ra vie­tų – vi­sos 26 lo­vos už­im­tos. Mo­te­rų sky­riu­je yra įsi­kū­ru­sios sep­ty­nios su lai­ki­nais gy­ve­ni­mo sun­ku­mais su­si­dū­ru­sios mo­te­rys ir pen­ki jų vaikai.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.