Plun­gės ka­ra­tis­tams – net 13 ap­do­va­no­ji­mų

2015-02-10

 

         Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Vil­niu­je vy­ko at­vi­ros Vil­niaus ka­ra­tė ki­o­kušin var­žy­bos. Į šias tra­di­ci­nes var­žy­bas su­si­rin­ko dau­giau nei 400 spor­ti­nin­kų iš Lie­tu­vos ka­ra­tė mo­kyk­lų. Tarp jų – ne­ma­žai ir Plun­gės „Sho­dan“ ka­ra­tė mo­kyk­los auk­lė­ti­nių.

       Pa­si­bai­gus var­žy­boms, plun­giš­kiai ga­lė­jo džiaug­tis iš­ko­vo­tais net 4 auk­so, 5 si­dab­ro ir 4 bron­zos ap­do­va­no­ji­mais. čŒem­pio­nų var­dus sa­vo am­žiaus gru­pė­se iš­ko­vo­jo Dai­nius Gu­das, Aus­tė­ja Lu­kaus­ky­tė, Ma­ri­jo­nas Sa­bec­kis, Gvi­das Pet­raus­kas. Vi­ce­čem­pio­nais ta­po Do­vy­das Šlei­nius, Man­tas Ska­ruls­kis, Jo­nas Kun­dro­tas, Ma­rius Au­gus­ti­nas, Guo­da Pa­kal­niš­ky­tė. Bron­zos me­da­liais pa­si­puo­šė Do­na­tas Šam­ba­ris, Mo­des­tas Jo­cys, Eri­ka Rai­bu­žy­tė, Vi­lius Jur­kai­tis.

       Tre­ne­rė As­ta Daus­kur­tė džiau­gė­si auk­lė­ti­nių star­tais ir į Plun­gę par­vež­tais 13 ap­do­va­no­ji­mų.

 

Informacija parengta pagal laikraščio  „Plungės žinios“ medžiagą

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.