Per šiuos me­tus įvyks 37 Kul­tū­ros rė­mi­mo pro­gra­mos fi­nan­suo­ja­mi ren­gi­niai

2015-03-05

       Va­sa­rio 26 die­ną su­si­rin­ku­si ko­mi­si­ja pa­skirs­tė Kul­tū­ros rė­mi­mo pro­gra­mos lė­šas – 11 600 eu­rų. Iš 52 pa­raiš­kų tei­gia­mai į ver­tin­tos 37.

      Plun­gės kul­tū­ros cen­trui XVI pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­rų fes­ti­va­liui or­ga­ni­zuo­ti skir­ta 800, sak­so­fo­no mu­zi­kos va­ka­rams Plun­gės par­ke ir res­pub­li­ki­niam Pet­ro Vyš­niaus­ko  sak­so­fo­nininkų kon­kur­sui – 400, pro­jek­tui „At­vi­ras te­at­ras – 24-erių vai­kai“ – 400, Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ka­me­ri­nio cho­ro iš­vy­kai į X Šiau­rės Ame­ri­kos lie­tu­vių dai­nų šven­tę čŒi­ka­go­je – 600, tarp­tau­ti­niam vai­kų ir jau­ni­mo tau­ti­nių šo­kių fes­ti­va­liui „Ko­vo 11-osios vai­kai“ – 600, vals­ty­bi­nėms ka­len­do­ri­nėms šven­tėms pa­mi­nė­ti – 900, kon­kur­sui „Sta­nis­lo­vas Riau­ba – Že­mai­ti­jos An­der­se­nas“ – 400, kon­kur­si­nei su­ve­ny­rų pa­ro­dai „Plun­gei – apie Plun­gę“ – 500, res­pub­li­ki­nei moks­lei­vių dai­nų šven­tei „Ma­no že­mė “ – 600 eu­rų. 

       Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus pro­jek­tui „Kraš­to­ty­ri­nin­kės Ele­o­no­ros Ra­vic­kie­nės at­mi­ni­mo į am­ži­ni­mas (at­mi­ni­mo len­tos ga­my­bai)“ skir­ta 200, ren­gi­nių cik­lui „Pa­si­ma­ty­mas ma­no sva­jo­nių par­ke“ – 600, iš­kil­min­gam res­tau­ruo­tų My­ko­lo Ogins­kio rū­mų ati­da­ry­mui – 600, pro­jek­tui „Lai skomb stak­le­lės Bu­kon­tės pa­stuo­gie“ – 200, ren­gi­nių cik­lui, skir­tam Že­mai­tės 170-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti – 500 eu­rų.  Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos pro­jek­tams „Lie­tu­vos re­gio­nų spal­vos. Že­mai­ti­ja“ ir „Už­ga­vė­nės Že­mai­ti­jo­je“ skir­ta po 100 eu­rų. Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tro sak­ra­li­nės mu­zi­kos ir cho­rų fes­ti­va­liui „Gies­mė Die­vo Mo­ti­nai Ma­ri­jai“ skir­ta 300, kai­miš­kos mu­zi­kos ka­pe­los „So­sie­da“ 5-erių me­tų ju­bi­lie­jui ir Et­no­gra­fi­nių re­gio­nų me­tams skir­tam Že­mai­ti­jos re­gio­no ka­pe­lų fes­ti­va­liui „Griež­kem, so­sie­de­le“ – 200, pro­jek­tui „O aš ei­nu vėl že­mės il­ge­sy…“ – 100, „Lai skam­ba dai­nos Že­mai­ti­joj že­mai­tiš­kai“ – 300 eu­rų.  Pla­te­lių fi­lia­lo or­ga­ni­zuo­ja­mai mies­te­lio šven­tei – Pet­ri­nėms – skir­ta 200 eu­rų, jau­ni­mo fol­klo­ro sto­vyk­lai – 200, o III ka­me­ri­nės mu­zi­kos fes­ti­va­liui, skir­tam M. K. Ogins­kio 250-osioms me­ti­nėms pa­mi­nė­ti, – 200 eu­rų.  Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tro re­gio­ni­niam ren­gi­niui, skir­tam At­ve­ly­kio tra­di­ci­joms puo­se­lė­ti „Pro vė­iš­nie­liu suod­nie­li“ – 200, pro­jek­tui „Tau­ti­nė kul­tū­ra ir tau­tiš­ku­mas šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je “ – 150 eu­rų.  Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tro or­ga­ni­zuo­ja­mam Plun­gės ra­jo­no kai­miš­kų­jų kul­tū­ros cen­trų mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų po­pu­lia­ri­ni­mo pro­jek­tui skir­ta 400 eu­rų. 

       Ku­lių kul­tū­ros cen­trui mies­te­lio va­sa­ros šven­tei or­ga­ni­zuo­ti skir­ti 200 eu­rų. Stal­gė­nų fi­lia­lo pro­jek­tui „Ati­da­ry­kim ke­tu­rių re­gio­nų dai­nų skry­nią“ – 100 eu­rų.  Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos pro­jek­tui „Kap lio­ub ro­kou­tė­is že­mai­te“ – 200, lau­ko fo­to­gra­fi­jos pa­ro­dai „Fo­to­alė­ja – 2015“ – 400 eu­rų. Alek­san­dra­vo fi­lia­lo pro­jek­tui „Vi­zu­a­lios in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo ga­li­my­bės Alek­san­dra­vo bib­lio­te­ko­je“ – 50 eu­rų, Nar­vai­šių fi­lia­lo pro­jek­tui „Sa­vo kraš­to is­to­ri­ja ar­čiau šir­dies“ – 50, Pla­te­lių fi­lia­lo pro­jek­tui „Žvel­giu nau­jai“ – 50 eu­rų.  Drau­gi­jos „Sau­lu­tė“ pro­jek­tui „Že­mai­ti­jos spal­vos: žmo­nės, ama­tai, pa­vel­das“ skir­ta 300 eu­rų. Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos Plun­gės sky­riaus že­mai­tiš­kos dai­nos ir mu­zi­kos fes­ti­va­liui „Esam ė bū­sem“ – 300 eu­rų.  Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los su­ma­ny­tam do­ku­men­ti­niam fil­mui „Švie­suo­lis iš Že­mai­ti­jos“ skir­ta 100 eu­rų. Vie­šo­sios į stai­gos „Fo­to­arun“ pro­jek­tui „Že­mai­ti­jos­fo­to.lt– Plun­gės kraš­to ren­gi­nių aki­mir­kos vie­no­je vie­to­je“ – 100 eu­rų.

 

Informacija parengta pagal laikraščio „Plungės žinios” medžiagą


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.