Patvirtintas 2022 metų Savivaldybės biudžetas ir Savivaldybės tarybos darbo planas

2022-02-10

Vasario 10 dieną vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje pritarta Savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno teiktam Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projektui bei  mero Audriaus Klišonio teiktam Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų darbo planui.

Savivaldybės administracijos direktorius M. Kaunas pristatė šių metų Savivaldybės biudžeto projektą.

2022 metais Plungės rajono savivaldybės biudžeto pajamos – 48 159,630 tūkst. eurų.

Planuojama pasiskolinti 1 519,6 tūkst. eurų prisidėti prie vykdomų investicijų projektų finansavimo ir panaudoti 2021 metais nepanaudotų biudžeto lėšų likutį –  2 820,4 tūkst. eurų (88 tūkst. eurų už parduotą žemę; 118,3 tūkst. eurų  už parduotą socialinį būstą; 420,9 tūkst. eurų už vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą; 27,4 tūkst. eurų įstaigų gautų pajamų; 484,5 tūkst. eurų ES lėšų; 1 581,3 tūkst. eurų  savarankiškosioms funkcijoms vykdyti; 100 tūkst. eurų Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų).

2022 metų biudžeto pajamų bendra apimtis, palyginti su 2021 m. metų pradžios biudžeto pajamų planu, yra 4,4 mln. eurų, arba 10 proc. didesnė. Šiuo metu dar nežinomos tikslinės dotacijos lėšos savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, tikslinės dotacijos investicijų projektams finansuoti bei kitos tikslinės dotacijos. 2022 metais 2,2 mln. eurų mažiau planuojama gauti  ES lėšų.

2022 metų išlaidos – 52 499,630tūkst. eurų, palyginti su 2021 m. metų pradžios biudžeto išlaidų planu, yra   4,1 mln. eurų didesnės.

2022 metų biudžeto projekte lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įnašams numatyta 29 181,1 tūkst. eurų, tai sudaro 56 proc. biudžeto išlaidų. Kitoms išlaidoms – 22 mln. eurų.

Paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti numatyta 1,3 mln. eurų.

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti numatyta 28 227,6 tūkst. eurų, arba 53,8 proc.   biudžeto išlaidų; iš jų – 2 868 tūkst. eurų prisidėti prie investicijų projektų finansavimo.

Šiais metais numatytas finansavimas naujoms priemonėms:  „Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas“ – 100 tūkst. eurų; „Savivaldybės įstaigoms reikalingų specialybių darbuotojų finansinis skatinimas“ – 40 tūkst. eurų; „Bendradarbystės centro „Spiečius“ veikla“ – 35 tūkst. eurų išlaidoms, o 20 tūkst. eurų darbo užmokesčiui,  Ugdymo kokybės užtikrinimui  – 200 tūkst. eurų (18 tūkst. eurų – NVŠ apskaitos sistemai; 40 tūkst. eurų – darželio-lopšelio „Raudonkepuraitė“ naujai įrengiamose grupėse buvusioje Vyskupo M. Valančiaus pradinėje mokykloje baldams įsigyti; 142 tūkst. eurų – drabužių spintelėms mokyklose įsigyti, panaikinus rūbininkų etatus); Plungės specialiojo ugdymo centro veiklai – 17 tūkst. eurų (programai, skirtai dienos socialinei globai, ankstyvajai reabilitacijai vykdyti, kurią planuojama pradėti vykdyti nuo šių metų liepos 1 d, teikiant kompleksines paslaugas vaikams su negalia ir visai šeimai).

Šiemet numatyta tęsti mokyklų skaitmeninimo programą – 50 tūkst. eurų numatyta mokykloms  įgyvendinti IT plėtros strategijas. 23,8 tūkst. eurų numatyta specialistų kelionės išlaidoms kompensuoti pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką (asignavimai numatyti įstaigose); 8 tūkst. eurų  Sporto ir  rekreacijos centrui – Vandens sporto šventei organizuoti.

Plungės savivaldybei skirti 63 tūkst. eurų kultūros darbuotojų pareiginės algos koeficientams didinti. Atsižvelgiant į ministro rekomendaciją numatyti savivaldybės biudžete papildomas lėšas kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, biudžeto projekte iš viso numatyta 147,6 tūkst. eurų (63 tūkst. eurų + 84,6 tūkst. eurų) kultūros darbuotojų koeficientų didinimui. Lėšos paskirstytos kultūros įstaigoms.

Priemonei „Kultūros projektų rėmimas“ numatyta 25 tūkst. eurų  ir 19,9 tūkst. eurų projektams. Šios lėšos numatytos įstaigų asignavimuose. Alsėdžių – Mažosios Lietuvos kultūros sostinės renginiams – 5 tūkst. eurų.

Priemonėje „Žemaičių dailės muziejaus veikla“ – 57,1 tūkst. eurų  už projekto „Plungės dvaro sodybos žirgyno pastato, Plungės r. sav., Plungės m., Parko g. 5, pritaikymas kultūros reikmėms“ kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų (restauravimo ir remonto) projektavimo darbus, kurie bus užbaigti 2022 m. pirmą ketvirtį.

Numatyta remti vaikų dienos centrus , tam skirti 83 tūkst. eurų ( Šateikių – 18 tūkst. eurų, „Vilties vėrinėliai“ – 12,2 tūkst. eurų, „Cyrulis“ – 12,2 tūkst. eurų, Stalgėnų „Gija“ – 10,2 tūkst. eurų, Alsėdžių „Edukacija kitaip“  – 8,3 tūkst. eurų, Varkalių – 10,3 tūkst. eurų, į kitas savivaldybes išvykusiems vaikams – 1 tūkst. eurų, „Draugauk“ ir „Mes“ – po 5,4 tūkst. eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vaikų dienos centrų veiklai skyrė 149,5 tūkst. eurų dotaciją.

Nevyriausybinėms organizacijoms remti skirti 32 tūkst. eurų (12 tūkst. eurų – prisidėti prie neįgaliųjų  nevyriausybinių organizacijų veiklos programų, 2 tūkst. eurų – senjorų klubui „Pilnatis“; 2 tūkst. eurų –  Plungės rajono buvusių tremtinių NVO „Paliesti tremties“; 2 tūkst. eurų – transporto paslaugoms įvairioms NVO pagal atskirus prašymus; 12 tūkst. eurų – Cukrinio diabeto klubui skirto specialaus automobilio, pritaikyto neįgaliųjų poreikiams, išlaikymui ir paslaugų teikimui; 2 tūkst. eurų – VšĮ Plungės vyrų krizių centrui.

Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti 2022 metais numatyta 0,5 mln. eurų daugiau, nei 2021 m. buvo panaudota.

Plungės rajono savivaldybės ligoninei planuojama skirti 120 tūkst. eurų prisidėti prie ligoninės įsigyjamo kompiuterinio tomografo.

Šiemet planuojama tęsti pradėtus vykdyti projektus iš ES ir VIPA lėšų (biudžete numatyta 2,6 mln. eurų), prie kurių reikalingas Savivaldybės prisidėjimas. Skolintis galima tik 1 519,6 tūkst. eurų, tai dar 1 348,4 tūkst. eurų numatyta prisidėti prie projektų iš biudžeto lėšų.

Vietos bendruomenių iniciatyvoms skatinti numatyta 72,3 tūkst. eurų, Plungės dekanato aptarnaujamoms parapijoms remti – 20 tūkst. eurų.

Pažymėtina, kad 2022 m. Savivaldybės biudžeto projektas buvo parengtas pagal asignavimų valdytojus ir pagal programas, numatytas Plungės rajono savivaldybės 2022 – 2024 m. strateginiame veiklos plane.

Dėl atskirų biudžeto lėšų paskirstymo punktų kilo diskusijų. Paskelbtus balsavimą 17 Savivaldybės tarybos narių pasisakė už pateiktą projektą, 6 Savivaldybės tarybos nariai susilaikė. Balsų dauguma Savivaldybės taryba vasario 10 dieną patvirtino 2022 metų Savivaldybės biudžetą. Žodžio paprašęs Savivaldybės administracijos direktorius M. Kaunas padėkojo Savivaldybės administracijos darbuotojams, kurie paruošė gerą, poreikius atliepiantį 2022 metų Savivaldybės biudžeto projektą. Jam antrino ir Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Adomas Zamulskis, išreiškęs viltį, jog ateis metas, kai Plungėje savivaldybės biudžetui vietos politikai pritars bendru sutarimu, o kol kas patenkinti visų pateiktų prašymų ir poreikių dar nėra galimybės.

Savivaldybės meras A. Klišonis pristatė Savivaldybės tarybos 2022 metų darbo planą. Į kiekvieną mėnesį numatyto Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę bus įtrauktos tam tikros temos. 

Sausį tradiciškai Savivaldybės tarybos posėdis nevyko, o vasarį numatyta išklausyti informaciją apie Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2021 m. Plungės miesto tikslinėje teritorijoje, taip pat – patvirtinti  Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginį veiklos planą bei Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžetą, susipažinti su informacija apie Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020-2021 metais priimtų sprendimų vykdymą.

Kovą planuojama tvirtinti Plungės rajono savivaldybės tarybos ir Savivaldybės mero 2021 metų veiklos ataskaitas, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir  Savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaitas, pritarti Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai. Posėdyje bus pristatyta UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2022 metų veikla: planuojami darbai, paslaugų plėtros perspektyvos, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą pagrįstumas. Numatytas ir Plungės rajono savivaldybės Etikos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos pristatymas.

Balandį planuojama tvirtinti Savivaldybės viešųjų įstaigų ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių 2021 metų veiklos ataskaitas, išklausyti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus informaciją apie socialinio draudimo situaciją Plungės rajone bei informaciją apie Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarką bei ŽNP pateiktą informaciją.

Gegužę numatyta tvirtinti Plungės rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano 2021 metų programų įvykdymo ataskaitą, išklausyti informaciją apie sveikatos apsaugos reformos įgyvendinimą.

Birželį numatyta Plungės rajono savivaldybės biudžeto pajamų surinkimo apžvalga, taip pat – informacija apie daugiabučių gyvenamųjų namų renovaciją (modernizaciją) Plungės mieste ir problemas, su kuriomis susiduriama, vykdant daugiabučių namų atnaujinimą.

Liepą bus svarstomos Savivaldybės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvados. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai pristatys Plungės rajono policijos komisariato veiklos rezultatų analizę ir tendencijas.

Rugsėjį laukiama informacijos apie UAB „Plungės šilumos tinklai“ pasirengimą centralizuotam šildymo tiekimui, taip pat – Plungės rajono moksleivių brandos egzaminų rezultatų analizės ir  priemonių ugdymo kokybei gerinti aptarimo, Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų kultūros, švietimo ir sporto projektų pristatymo.

Spalį laukia pokalbis apie kaimo bendruomenių veiklos ir vykdomų projektų įtaką vietos žmonių gyvenimo kokybei, informacija apie Plungės rajono savivaldybės kultūros centrų ir jų skyrių 2020–2021 metų pertvarkų priemonių planų vykdymo rezultatus ir pertvarkos įtaką Žlibinų, Šateikių, Kulių bei Žemaičių Kalvarijos kultūros centrų skyrių veiklai.

Lapkritį numatyta informacija apie Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Plungės skyriaus vykdomas programas.

Gruodį – 2022 metais įgyvendintų investicijų projektų pristatymas bei 2023 metais planuojamų įgyvendinti projektų aptarimas.

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.