Parama smulkiesiems – augti ir didėti

2015-03-09

       Parengtas  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ į gyvendinimo taisyklių projektas, kuriame numatyta, už kokią veiklą, kam ir kokio dydžio parama bus skiriama.  Paraiškos šiai priemonei bus priimamos nuo balandžio 1 iki birželio 30 d. Priemonei 2015 m. skiriama 1,968 mln. eurų parama.

      „Vienas iš Lietuvos kaimo plėtros programos strateginių tikslų – remti smulkiuosius ir  vidutinius ūkius. Ši parama nėra socialinė pašalpa, ji nėra skirta pravalgyti, kaip kartais sakoma. Parama skiriama tiems ūkiams augti, didėti, pagal galimybes modernizuotis ir išsilaikyti. Kaip ir visi kiti, gaunantys paramą, jie turi atitikti tam tikrus reikalavimus ir į sipareigoti pasiekti tam tikrų rezultatų, tam tikrų pelningumo rodiklių. Taip pat noriu pastebėti, kad smulkūs ūkiai pagal pelningumą gali būti efektyvesni už stambius, tai labai priklauso nuo ūkio pasirinktos veiklos “, – pažymėjo žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

      Priemonės „Parama smulkiesiems ūkiams“  prioritetai – gerinti ūkių ekonominės veiklos rezultatus ir sudaryti palankesnes sąlygas ūkiams restruktūrizuotis ir modernizuotis, siekiant intensyviau dalyvauti rinkoje, taip pat į vairinti žemės ūkio veiklą. Priemonės tikslinės sritys – efektyvesnis ūkininkavimas modernizuojant ūkius, užsiimant prekine gamyba bei konkuruojant rinkoje, didinant smulkiųjų ūkių ekonominį gyvybingumą. Priemonės veiklos srities kompleksiniai tikslai: inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;  aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra; klimato kaitos švelninimas.

      Parama teikiama ūkiui, kurio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur. Paramos suma – 15 tūkst. Eur be PVM vienam paramos gavėjui (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos). Paramos teikimo (verslo plano į gyvendinimo) laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 5 metai.

      Pagal priemonę remiami specializuoti ir mišrūs ūkiai. Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai; prekiniams žemės ūkio produktams, pagamintiems valdoje, apdoroti, perdirbti ir teikti rinkai.

      Verslo planas laikomas tinkamai į gyvendintu, jei ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, padidintas ne mažiau kaip 20 proc., jei verslo plane numatyti veiklos plėtros tikslai, suplanuotos į gyvendinti investicijos bei suplanuoti rodikliai yra pasiekti.

      Tinkamos finansuoti išlaidos gali būti skirtos projekto reikmėms naujai žemės ūkio technikai ir į rangai į sigyti, technologiniams į renginiams, kompiuterinei į rangai, į skaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonėms; gamybinių naujų pastatų ir (arba) statinių statybai, rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui (į skaitant statybines medžiagas);  būtinų pastatų, statinių statybai, rekonstrukcijai ar  kapitaliniam remontui; infrastruktūrai ūkininko valdoje, jei ji susijusi su remiama veikla ir skirta tik ūkininko ūkio reikmėms; bendrosioms išlaidoms; projekto viešinimo išlaidoms; ūkiniams gyvūnams į sigyti; daugiamečiams augalams į sigyti ir jų sodinimo paslaugoms.

ŽÅªM informacija

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.