Pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus – eis­mo in­ten­sy­vu­mas

2015-09-15

       Ne taip se­niai vie­na­me iš ra­jo­no laik­raš­čių skyrelyje „Skai­ty­to­jų nuo­mo­nė“ bu­vo iš­spaus­din­tos Lais­vės se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tės Ade­lės Ged­mon­tie­nės min­tys apie tai, kad pra­ėję sa­vi­val­dos rin­ki­mai nie­ko ge­ro ne­at­ne­šė – esą dėl gy­ven­to­jų ge­ro­vės nie­kas ne­no­ri nė pirš­to pa­ju­din­ti, tvar­ko­mos ir as­fal­tuo­ja­mos gat­vės ne mies­to cen­tre, o esan­čios jo pa­ša­liuo­se. „Kur jū­sų pro­tas, po­nai val­di­nin­kai?“ – re­to­riš­kai klau­sė se­niū­nai­tė, dės­ty­da­ma, kad no­rė­tų ma­ty­ti la­biau tvar­ko­mas Kle­vų, Eže­ro, Drau­gys­tės, Ąžuo­lų, Že­mai­čių, Bal­ti­jos, At­ža­ly­no ir ki­tas tos mies­to da­lies gat­ves.

       Plun­giš­kiai tu­rė­tų ži­no­ti, kad gat­vės ir ke­liai as­fal­tuo­ja­mi pa­gal dar 2007 me­tais Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­im­tą spren­di­mą, su­da­rius Plun­gės ra­jo­no gat­vių ir ke­lių tin­klo plėt­ros ir prie­žiū­ros pro­gra­mą. Šio­je pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tos at­lik­to­mis stu­di­jo­mis pa­grį s­tos gai­rės, dar­bų ei­liš­ku­mas pa­gal pri­ori­te­tus. Tai­gi, pro­gra­ma ne va­kar ir ne vien šiuos sa­vi­val­dos rin­ki­mus lai­mė­ju­sių par­ti­jų at­sto­vų bu­vo su­gal­vo­ta ir ne vie­no po­li­ti­ko jė­goms tos pro­gra­mos pri­ori­te­tus pa­keis­ti.

       Kaip tik šio­mis die­no­mis Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis pa­si­ra­šė su­tar­tį su kon­kur­są lai­mė­ju­siais ran­go­vais dėl Miš­kų gat­vės re­konst­ruk­ci­jos. Ne­tru­kus, bai­gus vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras, tu­rė­tų pa­ju­dė­ti ir Kle­vų gat­vės re­konst­ruk­ci­jos dar­bai. Šio­se gat­vė­se nu­ma­ty­ta va­žiuo­ja­mo­sios da­lies re­konst­ruk­ci­ja su pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ku, ap­švie­ti­mu.

       A. Krau­lei­dis in­for­ma­vo, kad jau su­da­ry­ta su­tar­tis ir dėl Alan­to gat­vės (Ku­lių se­niū­ni­ja) re­konst­ruk­ci­jos – ran­go­vai jau su­de­ri­no pa­tiks­lin­tą pro­jek­tą. Pra­dė­ta ir Makš­čių gat­vės (Al­sė­džių se­niū­ni­ja) re­konst­ruk­ci­jos pir­ki­mo pro­ce­dū­ra: pa­skelb­tos tech­ni­nės spe­ci­fi­ka­ci­jos są­ly­gos. Su­tar­tį su ran­go­vais ti­ki­ma­si pa­si­ra­šy­ti šį ru­de­nį .

       Pra­dė­ję dar­bus į var­dy­tuo­se ob­jek­tuo­se ran­go­vai gat­vių re­konst­ruk­ci­jas, jei­gu ne­už­tek­tų fi­nan­sa­vi­mo, ga­lės už­baig­ti per at­ei­nan­čius me­tus.

       „Pra­ei­tais me­tais Eže­ro gat­vės at­kar­po­je bu­vo pa­klo­tas iš­ti­si­nis as­fal­tas, bet gy­ven­to­jų no­rai au­ga, jiems ne­be­už­ten­ka vien tik as­fal­to, jie no­ri  visos  re­konst­ruk­ci­jos – ša­li­gat­vių ir bor­te­lių, ap­švie­ti­mo, ta­čiau čia yra pro­ble­mų dėl lie­taus ka­na­li­za­ci­jos. Ra­gi­nu at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad tos gat­vės re­konst­ruk­ci­ja pa­ten­ka į pri­ori­te­ti­nių gat­vių są­ra­šą. Vis­gi mies­to gat­vėms tvar­ky­ti nu­ma­ty­tas ei­liš­ku­mas, ku­rio ne­ga­li­ma pa­žeis­ti, ne­bent su vie­na są­ly­ga, ku­rią Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no šiais me­tais: pir­mu­mą prieš ki­tas gat­vė gau­tų tuo­met, jei jos gy­ven­to­jai ar to­je gat­vė­je į si­kū­rę fi­zi­niai ar ju­ri­di­niai as­me­nys su­tik­tų pri­si­dė­ti sa­vo lė­šo­mis prie re­konst­ruk­ci­jos 20 pro­cen­tų rei­ka­lin­gos su­mos“, – pa­žy­mė­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus ve­dė­ja Ži­vi­lė Bie­liaus­kie­nė.

       „Kiek­vie­nas no­ri pa­ge­rin­ti sa­vo gy­ve­na­mąją ap­lin­ką. Ne­nuos­ta­bu, kad ir nuo­mo­nę vie­šai iš­reiš­ku­siai se­niū­nai­tei jos no­rai at­ro­do pa­tys svar­biau­si, ku­riuos val­džia tu­rė­tų ne­ati­dė­lio­da­ma į vyk­dy­ti. Gat­vės pa­gal pri­ori­te­tus bu­vo iš­skirs­ty­tos dar 2007 me­tais. Dar­bams vyks­tant kei­tė­si gat­vių pri­ori­te­tai: iš P2 ta­po P1 ir pa­na­šiai. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mai dėl gat­vių tvar­ky­mo yra vie­ši ir vi­suo­me­nei pri­ei­na­mi, to­dėl ei­liš­ku­mu ga­li­ma bet ka­da pa­si­do­mė­ti. Tiek me­ras, tiek Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai ga­li siū­ly­ti per­žiū­rė­ti pri­ori­te­tus ir, pri­ta­rus bal­sų dau­gu­mai, pro­gra­mą ko­re­guo­ti. Ta­čiau no­riu pa­žy­mė­ti, kad tas pla­nas dar 2007 me­tais ne­bu­vo iš­lauž­tas iš pirš­to. Gat­vėms pri­ori­te­tai bu­vo su­teik­ti at­si­žvel­gus į eis­mo srau­tų vie­ti­nės reikš­mės gat­vė­se ir ke­liuo­se stu­di­ją at­li­ku­sių spe­cia­lis­tų re­ko­men­da­ci­jas. Vie­nas iš pa­grin­di­nių pir­mu­mą prieš ki­tas gat­ves tei­kian­čių kri­te­ri­jų bu­vo gat­vė­je už­fik­suo­tas eis­mo in­ten­sy­vu­mas. Mies­te ir da­bar yra ne­ma­žai gat­ve­lių, ku­rios su­si­ju­sios tik su čia gy­ve­nan­čių žmo­nių po­rei­kiais. Jei to­kia gat­ve nė­ra in­ten­sy­vaus eis­mo, jei ne­va­žiuo­ja vie­ša­sis trans­por­tas, gat­vei bus su­teik­tas že­mes­nis pri­ori­te­to ly­gis“, – pa­aiš­ki­no A. Krau­lei­dis.

PRIDEDAMA. Prioritetai(1), prioritetai(2).

 

Sa­vi­val­dy­bės inf.


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.