NVO „Krantas” – or­ga­ni­za­ci­ja, ug­dan­ti ly­de­rius

2014-11-17


            „Esam ge­riau­sia, gau­siau­sia, ilgiausiai gyvuojanti Plun­gės jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja“, – ši­taip „Kran­tą“, prieš sa­vai­tę at­šven­tu­sį jau try­lik­tą gim­ta­die­nį, api­bū­di­no ne taip se­niai ir pa­tys į jį įsi­lie­ję jau­nuo­liai – Lai­mo­nas Pet­rei­kis, Kor­ne­li­ja Use­ly­tė, Lau­ra Mo­tu­žy­tė ir Gy­tis Ma­ka­re­vi­čius. Nors šios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos na­riais jie yra tik il­giau nei me­tus, su­tar­ti­nai tvir­ti­na, kad ji pa­tei­si­no lū­kes­čius. Tad kuo Plun­gės jau­ni­mui pa­trauk­lus „Kran­tas“? Pa­sak ak­ty­vio­jo bū­re­lio, čia ga­li­ma rea­li­zuo­ti sa­ve, pa­si­sem­ti nau­din­gos pa­tir­ties, ren­giant pro­jek­tus ar or­ga­ni­zuo­jant įvai­rius ren­gi­nius, ir tie­siog šau­niai leis­ti lais­va­lai­kį. O vie­nas iš pa­grin­di­nių or­ga­ni­za­ci­jos tiks­lų – ug­dy­ti ly­de­rius.


Nau­jiems na­riams – iš­ban­dy­mai

            Jei­gu yra ma­nan­čių­jų, kad tik dėl no­ro sma­giai leis­ti lais­va­lai­kį „Kran­to“ na­rių ra­tas toks pla­tus (šiuo me­tu or­ga­ni­za­ci­jai pri­klau­so apie 50 jau­nų žmo­nių), jie klys­ta. Tiems, ku­rie ti­ki­si, kad tie­siog pri­klau­sys ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je ži­no­mam jau­ni­mo sam­bū­riui, o pa­tys bus tik ste­bė­to­jais, ten­ka nu­si­vil­ti. Vel­tė­džiai čia ne­lau­kia­mi. Jei įsto­jai į šią or­ga­ni­za­ci­ją – nu­si­teik rim­tai pa­dir­bė­ti. Kaip pa­sa­ko­jo „Že­mai­čio“ kal­bin­ta „Kran­to“ ket­ve­riu­kė, kiek­vie­nas nau­jas na­rys tu­ri įveik­ti ban­do­mą­jį lai­ko­tar­pį. O jis, lyg nau­jai įsi­dar­bi­nu­siam žmo­gui, trun­ka tris mė­ne­sius. Per tą lai­ką jau­nuo­lis or­ga­ni­za­ci­jos sen­bu­viams tu­ri įro­dy­ti, kad yra ini­cia­ty­vus, ne­sto­ko­ja idė­jų, o jei­gu jo­mis ir „ne­ly­ja“, ga­li ki­taip pri­si­dė­ti prie „Kran­to“ veik­los. Ži­no­ma, nau­jo­kai nė­ra įme­ta­mi lyg ka­čiu­kai į van­de­nį – pa­ta­ri­mo ar pa­gal­bos ga­li pra­šy­ti ki­tų or­ga­ni­za­ci­jos na­rių. Pa­si­tai­ko, kad per duo­tus tris mė­ne­sius pre­ten­den­tas taip ir ne­pa­si­reiš­kia. Ta­čiau net ta­da ne­sku­ba­ma jam pa­ro­dy­ti du­rų. Jis kvie­čia­mas į mo­ty­va­ci­nį po­kal­bį su „Kran­to“ val­dy­bos na­riais ir ga­liau­siai tu­ri ap­si­spręs­ti, no­ri ar ne pri­klau­sy­ti or­ga­ni­za­ci­jai.

            Pa­sak L. Pet­rei­kio, bū­na, kad po to­kių po­kal­bių vie­nas ki­tas jau­nuo­lis ir at­kren­ta. Bū­na ir taip, kad ban­do­mo­jo lai­ko­tar­pio neį­vei­kęs pretendentas ban­dy­ti atei­na dar kar­tą. O nau­jo­kų nuo ke­tu­rio­li­kos me­tų am­žiaus „Kran­tas“ lau­kia net du kar­tus per me­tus – rug­sė­jį ir va­sa­rį.

„Kran­to“ veik­la – ren­gi­niai, ak­ci­jos, pro­jek­tai

            Per try­li­ka me­tų „Kran­tas“ nu­vei­kė daug ne tik pa­tiems jo na­riams, bet ir vi­suo­me­nei ma­to­mų dar­bų. Kiek­vie­nais me­tais pri­si­de­da prie vi­są Lie­tu­vą apė­mu­sios šva­ri­ni­mo­si ak­ci­jos „Da­rom“, kas­met da­ly­vau­ja ir Že­mai­ti­jos jau­ni­mą su­kvie­čian­čio­je Že­mai­ti­jos va­sa­ros aka­de­mi­jo­je „Kar­tu mes ga­li­me daug“. Ko­vo 23 dieną kar­tu su ki­tais eko­lo­gi­nėms pro­ble­moms ne­abe­jin­gais žmo­nė­mis „Že­mės va­lan­dos“ me­tu ak­ty­vie­ji plun­giš­kiai na­muo­se už­ge­si­na švie­sas ir ra­gi­na tai da­ry­ti ki­tus, o tą va­lan­dą džiu­gi­na Plun­gės bend­ruo­me­nę gy­vai at­lie­ka­mo­mis dai­no­mis, karš­ta ar­ba­ta bei kar­tu su Sa­vi­val­dy­be ku­ria so­cia­li­nę rek­la­mą, ska­ti­nan­čią su­si­rū­pin­ti kli­ma­to kai­ta.

            Vi­so­je Lie­tu­vo­je iš­po­pu­lia­rė­ju­si Gat­vės mu­zi­kos die­na „Kran­to“ ini­cia­ty­va vyks­ta ir Plun­gė­je: pir­mą­jį ge­gu­žės šeš­ta­die­nį į gat­ves išei­na ir ge­rą nuo­tai­ką ap­lin­ki­niams da­li­ja dai­nuo­jan­tys, šo­kan­tys, mu­zi­kuo­jan­tys jau­ni plun­giš­kiai. Šiuo me­tu „Kran­to na­riai“ jau ruo­šia­si tra­di­ci­ne ta­pu­siai ak­ci­jai „Net ma­žy­tė smulk­me­na pri­ver­čia nusišypsoti“. To­kiu ren­gi­niu jau­ni­mas sten­gia­si pra­džiu­gin­ti la­biau­siai pa­mirš­tus žmo­nes – se­ne­lių ar vai­kų glo­bos na­mų gy­ven­to­jus. Šie­met, kaip sa­kė G. Ma­ka­re­vi­čius, pla­nuo­ja­ma su­reng­ti „šil­tą“ kon­cer­tą, o už su­rink­tas lė­šas pa­dė­ti įgy­ven­din­ti kai ku­rių plun­giš­kių vai­kų sva­jo­nes.

            Plun­giš­kiai tur­būt pui­kiai ži­no ir Įsi­my­lė­jė­lių die­ną „Kran­to“ or­ga­ni­zuo­ja­mą ren­gi­nį „Amū­ro pa­ly­tė­ti“, ku­riuo sie­kia­ma, kad Amū­ro strė­lės pa­lies­tų kuo dau­giau žmo­nių. Vie­nais me­tais gat­vė­se praei­viams da­lin­tas „mei­lės elik­sy­ras“, ki­tais – plun­giš­kiai vai­šin­ti sau­sai­niais ir ar­ba­ta, su­reng­ti ge­riau­sios po­re­lės rinkimai… Kaip sa­kė kal­bin­ti „Kran­to“ na­riai, praė­ju­siais me­tais vy­kęs ren­gi­nys „Amū­ro pa­ly­tė­ti“ Plun­gės jau­ni­mą ypač su­do­mi­no, nes po jo su­lauk­ta daug no­rin­čių­jų tap­ti or­ga­ni­za­ci­jos dalimi. To­kie ren­gi­niai – ne tik at­gai­va jau­ni­mo šir­dims, bet kar­tu sa­vo­tiš­ka „Kran­to“ rek­la­ma. Plun­gės vi­suo­me­nė li­ko pa­ten­kin­ta ir jau­ni­mo ak­ci­ja „Ka­va sie­lai“, ku­rios me­tu, ba­lan­džio 12-ą, mi­nint Ka­vos kul­tū­ros die­ną, lai­ki­nai įreng­to­je lau­ko ka­vi­nu­kė­je žmo­nės kvies­ti pri­sė­dus iš­ger­ti ka­vos ir ne­sku­bant pa­bend­rau­ti vie­ni su ki­tais. Dė­me­sio su­lau­kė ir ke­tu­ris kar­tus vy­kę Rit­mo va­ka­rai, ku­rių me­tu ak­ty­vūs jau­nuo­liai pri­sta­ty­da­vo įvai­rių sti­lių mu­zi­ką bei pa­si­kvies­da­vo jos at­sto­vų.

Pa­lai­ko ry­šius su už­sie­nio par­tne­riais

            „Kran­tas“ iš­si­ski­ria ir tuo, kad yra už­mez­gęs ne­ma­žai ry­šių su už­sie­nio par­tne­riais, su ku­riais įgy­ven­di­na tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus. Pa­vyz­džiui, jau įgy­ven­din­ti pro­jek­tai „Eco. Log. Y“ (kar­tu su Slo­va­ki­jos, Pran­cū­zi­jos jau­ni­mu Pla­te­liuo­se gi­lin­ta­si į at­sa­kin­gą var­to­ji­mą, eko­lo­gi­nes pro­ble­mas), įdomus projektas „Yci­ty“ (su Vo­kie­ti­jos, Ru­mu­ni­jos, Da­ni­jos jau­ni­mu „Kran­to“ na­riai Pla­te­liuo­se svars­tė jau­ni­mo ne­dar­bo, emig­ra­ci­jos klau­si­mus, pro­ble­mų spren­di­mus pri­sta­tė po­li­ti­kams). Dėmesio vertas ir projektas „Use ne­ga­ti­ve – ma­ke po­si­ti­ve“, ku­ria­me da­ly­va­vo 31 jau­nas žmo­gus iš pen­kių skir­tin­gų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių: Por­tu­ga­li­jos, Es­ti­jos, Ita­li­jos, Pran­cū­zi­jos bei, ži­no­ma, Lie­tu­vos. Pro­jek­to me­tu gi­lin­ta­si į kul­tū­rą ir me­ną, kal­bė­ta apie to­le­ran­ci­ją. O ne­se­niai „Kran­to“ pir­mi­nin­kė Vik­to­ri­ja Ga­ba­ly­tė pa­ren­gė dar vie­ną mai­nų pro­jek­tą „W. A. Y“,  ku­ris ne­se­niai bu­vo pri­sta­ty­tas dalyvaujant ru­mu­nams ir slo­va­kams.

Ir ba­ra­si, ir at­si­pra­ši­nė­ja

            Pak­laus­ti, ar vis­kas vi­suo­met pa­vyks­ta, kal­bin­ti „Kran­to“ na­riai tik nu­si­juo­kė: „O kas mums ga­li ne­pa­vyk­ti?“ Bet pa­skui pri­si­pa­ži­no, kad pa­sku­ti­nę sa­vai­tę prieš ko­kį nors pa­čių or­ga­ni­zuo­ja­mą ren­gi­nį pra­si­de­da pyk­čiai. Ta­čiau pa­ti­ki­no, jog ren­gi­niui pa­si­bai­gus ne ma­žiau bū­na ir at­si­pra­šy­mo kal­bų.

            Ves­ti vie­ną ar ki­tą ren­gi­nį daž­niau­siai pa­ti­ki­ma dau­giau pa­tir­ties sce­no­je tu­rin­čiam jau­nuo­liui. Ta­čiau, pa­sak K. Use­ly­tės, or­ga­ni­za­ci­jo­je nė­ra do­mi­nuo­jan­čių­jų, vi­si jau­čia­si ly­gūs, nesvarbu, koks dar­bas jiems be­bū­tų pa­ti­kė­tas.  Ži­no­ma, kaip bet ku­ri or­ga­ni­za­ci­ja, ir „Kran­tas“ tu­ri sa­vo val­džią – val­dy­bos na­rius. Pir­mi­nin­ko pa­rei­gas šiuo me­tu ei­na Vik­to­ri­ja Ga­ba­ly­tė, fi­nan­sų koor­di­na­to­riaus – Lau­ra Mo­tu­žy­tė, žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių koor­di­na­to­riaus – Eg­lė Vaš­ky­tė, pro­jek­tų koor­di­na­to­riaus – Lai­mo­nas Pet­rei­kis, ry­šių su vi­suo­me­ne at­sto­vas yra Val­das Bart­kus, o pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja – Kris­ti­na Ka­čins­ky­tė.

Pa­vyz­dys ki­tiems

            „Kran­to“ na­riai džiau­gia­si, kad or­ga­ni­za­ci­ja su­lau­kė jau try­li­kos me­tų. Ta­čiau tu­ri prie­kaiš­tų val­džiai, mat Plun­gės at­vi­ra­ja­me jau­ni­mo cent­re, kur ren­ka­si kiek­vie­ną penk­ta­die­nį ir rim­tai po­sė­džiau­ja (kad nie­kas ne­truk­dy­tų, te­le­fo­nus pa­de­da į ša­lį), jie vi­si pa­pras­čiau­siai netelpa… Ta­čiau džiau­gė­si, kad kar­tą ir sa­vo ren­gi­ny­je – pra­ėju­sį penk­ta­die­nį vy­ku­sia­me „Kran­to“ gim­ta­die­ny­je, su­lau­kė val­džios at­sto­vų: ra­jo­no me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio, jo patarėjo Gin­tau­to Vait­ke­vi­čiaus, jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­rės Lo­li­tos Vait­ke­vi­čie­nės bei Kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos Vi­dos Sau­ka­lie­nės. „Anks­čiau valdžios atstovai mū­sų ren­gi­niuo­se ne­si­lan­ky­da­vo“, – ir ste­bė­jo­si, ir džiau­gė­si jau­nuo­liai. Jie at­sklei­dė su­lau­kę me­ro pa­siū­ly­mo glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti.

            A. Kli­šo­nis ren­gi­nio me­tu gy­rė ak­ty­vų Plun­gės jau­ni­mą, ku­ris lau­žo ste­reo­ti­pus, kad Plun­gė­je nė­ra ką veik­ti, pa­si­džiau­gė jų dau­giau nei per de­šimt­me­tį nu­veik­tais dar­bais ir pa­dė­kos raš­tu už jau­ni­mo veik­los ska­ti­ni­mą ap­do­va­no­jo vi­są or­ga­ni­za­ci­ją, ki­ta pa­dė­ka ati­te­ko pir­mi­nin­kei V. Ga­ba­ly­tei, dar vie­na – tarp­tau­ti­nių pro­jek­tų va­do­vui Do­mi­ny­kui Jau­ge­liui. L. Vait­ke­vi­čie­nė „Kran­to“ na­rius va­di­no veik­liau­siais Plun­gė­je, o V. Sau­ka­lie­nė sa­kė, kad „Kran­tas“ yra pa­vyz­dys ki­toms ra­jo­no or­ga­ni­za­ci­joms, kaip rei­kia veik­ti. Tą va­ka­rą or­ga­ni­za­ci­jos na­riai su­lau­kė ne tik gra­žių žo­džių, bet ir mu­zi­ki­nių svei­ki­ni­mų.

 

Informacija parengta pagal laikraščio Žemaitis” korespondentės Rū­tos Lau­ri­nai­tie­nės medžiagą

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.