Nuo­pel­nas Lie­tu­vai – ašÂ­tuo­ni pui­kiai išÂ­auk­lė­ti vai­kai

2015-05-06

        Ba­lan­džio 29 die­ną Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ar­tė­jan­čios Mo­ti­nos die­nos pro­ga pa­svei­ki­no ir or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu ap­do­va­no­jo dau­gia­vai­kes ma­mas. Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mai bu­vo į teik­ti 47 ma­moms iš vi­sos Lie­tu­vos, iš­au­gi­nu­sioms ir ge­rai iš­auk­lė­ju­sioms sep­ty­nis ir dau­giau vai­kų. Tarp pre­zi­den­tū­ro­je pa­gerb­tų ma­mų – ir Sta­sė Smil­ge­vi­čie­nė iš Plun­gės sa­vi­val­dy­bės Stal­go kai­mo, ku­ri su vy­ru Pet­ru į gy­ve­ni­mą iš­lei­do aš­tuo­nis vai­kus.

        „Gau­sių Lie­tu­vos šei­mų ma­mos – pa­si­au­ko­ji­mo ir pra­smin­go gy­ve­ni­mo pa­vyz­dys. Au­gin­da­mos bū­rį darbš­čių ir są­ži­nin­gų pi­lie­čių, jos pa­de­da ir Lie­tu­vai iš­lik­ti au­gan­čia vals­ty­be. Dau­gia­vai­kė­mis mo­ti­no­mis di­džiuo­ja­si vai­kai, anū­kai ir pro­anū­kiai, taip pat vi­sa Lie­tu­va“, – kal­bė­jo Pre­zi­den­tė. Iš­ties, dau­gia­vai­kės ma­mos mei­le su­šil­do ne tik sa­vo na­mus. Jų dė­me­sys vai­kams – tai rū­pi­ni­ma­sis vi­sa Lie­tu­va.

        Tre­čia­die­nį me­da­lis „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ pa­puo­šė ir Stal­go kai­mo gy­ven­to­jos S. Smil­ge­vi­čie­nės krū­ti­nę. Už po­ros die­nų mo­te­ris švęs 82-ąjį gim­ta­die­nį .

        Sta­sė ir Pet­ras Smil­ge­vi­čiai už­au­gi­no ir ge­rai iš­auk­lė­jo aš­tuo­nis vai­kus. Vi­si jų vai­kai bai­gė moks­lus, į gi­jo pa­tin­kan­čias pro­fe­si­jas, su­kū­rė sa­vo šei­mas ir au­gi­na vai­kus. Štai vy­riau­sio­ji duk­ra Ni­jo­lė kar­tu su vy­ru už­au­gi­no tris vai­kus, ir vis ūki­nin­kau­ja Jo­niš­kio ra­jo­ne, sū­nus Pet­ras – ger­bia­mas Al­sė­džių mo­kyk­los mo­ky­to­jas, šei­mo­je už­au­gi­nęs ke­tu­ris vai­kus. Duk­ra Dan­guo­lė su vy­ru ūki­nin­kau­ja Al­sė­džių se­niū­ni­jo­je ir au­gi­na ke­tu­ris vai­kus. Sū­nus Vac­lo­vas au­gi­na tris vai­kus, sū­nus Ze­no­nas – vie­ną duk­rą, abu šiuo me­tu gy­ve­na ir dir­ba Olan­di­jo­je. Duk­ra Ge­no­vai­tė gy­ve­na Plun­gė­je, čia dir­ba ir už­au­gi­no duk­rą. Į Klai­pė­dą nu­te­kė­ju­si Ilo­na au­gi­na dvi duk­ras. Ne­ve­dęs tik jau­niau­sias šei­mos na­rys Sau­lius, ku­ris šiuo me­tu gy­ve­na ir dir­ba Ai­ri­jo­je. 

        Stal­gė­nų se­niū­nas Arū­nas Jur­kus kal­bė­jo, kad Sa­vi­val­dy­bės ir se­niū­ni­jos at­sto­vai į Stal­go kai­mą pa­svei­kin­ti S. Smil­ge­vi­čie­nės vyks ki­tą sa­vai­tę, jau po mo­ters gim­ta­die­nio ir vai­kų bū­ry­je pra­leis­tos Mo­ti­nos die­nos, ku­ri tra­di­ciš­kai šven­čia­ma pir­mą­jį ge­gu­žės sek­ma­die­nį .

 

Informacija parengta pagal laikraščio „Plungės žinios” medžiagą

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.