MERKELIŠ² GYVENVIETĖS GATVĖS REKONSTRUKCIJA. Projekto kodas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-81-020

2013-08-01

   
     
     Plungės rajono savivaldybės administracija, Transporto investicijų direkcija ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2013 m. balandžio 22 d. pasirašė Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ projekto „Merkelių gyvenvietės gatvės rekonstrucija“ finansavimo ir administravimo sutartį .

     Pagrindinis LR darnaus vystymosi siekis – pagal ekonominio ir socialinio vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo rodiklius iki 2020 metų pasiekti esamą ES vidurkį , pagal aplinkos taršos rodiklius – neviršyti ES leistinų normatyvų, laikytis tarptautinių konvencijų, ribojančių aplinkos taršą ir poveikį pasaulio klimatui, reikalavimų. Projekto tikslai atitinka Darnaus vystymosi strategijoje iškeltus uždavinius, o veiklos gerina gyventojų gyvenimo kokybę ir skatina darnų vystymąsi ne tik vietiniame, bet ir regioniniame lygmenyje. Išasfaltavus žvyrkelius, sumažės aplinkos tarša dulkėmis. Dėl sumažėjusio dulkėtumo pagerės gyvenimo sąlygos žmonėms, sumažės aplinkos tarša, sutrumpės kelionės trukmė, sumažės avaringumas, pagerės verslo plėtojimo sąlygos. Projekto į gyvendinimas neturės neigiamos į takos socialinėje, ekonomikos ir regionų vystymosi srityse.

     Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir LR į statymuose į tvirtintų žmogaus teisių į gyvendinimas, nepaisant amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, į sitikinimų ir kitų LR tarptautinėse sutartyse ar į statymuose numatytų pagrindų. Projekto į gyvendinimas neturės neigiamos į takos lygioms LR gyventojų galimybėms, kadangi rekonstruotomis gatvėmis ir keliais galės naudotis ne tik Plungės rajono, bet ir visos Lietuvos gyventojai bei užsienio svečiai, nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus, rasės ar religijos. Rengiant projekto dokumentus ir  pirkimus, jokių apribojimų ar diskriminavimo lyčių, tautiniu ar kitais aspektais nebuvo ir ateityje daryti nenumatoma.

     Projekto į gyvendinimo vieta – Plungės rajono savivaldybė, Paukštakių seniūnija, Merkelių gyvenvietė. Projekto į gyvendinimas, investavus ES lėšas, užtikrintų Telšių regiono 2006-2013 m. plėtros plano ir 2007-2013 metų Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros programos (Plungės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 20 d.  sprendimas Nr. T1-10-204) vykdymą.

     Projekto esmė. Projektas  „Merkelių gyvenvietės gatvės rekonstrukcija“ inicijuotas, identifikavus šias problemas:

              1. Nepakankamas susisiekimo tinklo išvystymas.

              2. Augantis eismo intensyvumas.

              3. Prasti eismo saugumo rodikliai.

              Viena iš šių problemų priežasčių – nepakankamai gera gatvių ir kelių tinklo būklė.

     Merkelių gyvenvietės gatvė priklauso vietinės reikšmės kelių kategorijai. Iki pradedant į gyvendinti projektą, buvo žvyro dangos, be šaligatvių, apšvietimo, prastos būklės. Projektu siekiama modernizuoti minėtą gatvę (bendras ilgis – 0,293 km): bus rekonstruota važiuojamosios dalies danga, naujai į rengtas šaligatvis, sutvarkyta aplinka, į rengtas apšvietimas.

     Rekonstravus gatvę, bus generuojama nauda dėl: sumažėjusių automobilių eksploatacijos kaštų, sumažėjusių kelionės laiko kaštų, sumažėjusių oro teršimo kaštų, sumažėjusių aplinkos teršimo kaštų, sumažėjusių triukšmo kaštų.

     Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 363 214,94 Lt

     Projekto vykdytojui Projektui į gyvendinti skiriama iki 222 293,56 Lt , iš jų:

     ES fondo lėšos – 197 852,91 Lt, valstybės biudžeto lėšos – 24 440,65 Lt.  Projekto vykdytojas į sipareigoja skirti Projektui į gyvendinti ne mažiau nei  140 921,38 Lt.

     Projekto veiklų į gyvendinimo pradžia yra 2012 m. gruodžio 7 d., pabaiga 2014 m. rugsėjo 30 d.

Savivaldybės inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.