Meras sveikino mel­žė­jų var­žytuvių dalyves ir ūkininkus

2014-09-16       Apie kas­met vyks­tan­čias ar­to­jų var­žy­bas ten­ka ir spau­do­je pa­skai­ty­ti, ir per te­le­vi­zi­ją pa­ma­ty­ti, o apie be­si­var­žan­čias mel­žė­jas re­tai teiš­gir­si. Rugsėjo  pradžioje to­kios var­žy­tu­vės įvy­ko Prū­sa­lių k. (Nau­so­džio sen.), Rū­tos Gal­di­kie­nės ūky­je.

      Kaip sa­kė Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Dan­guo­lė Ta­mo­šaus­kie­nė, to­kios var­žy­tu­vės reng­tos ir anks­čiau, ta­čiau, gal pri­trū­kus idė­jų, nau­jų min­čių, pen­ke­riems-še­še­riems me­tams bu­vo nu­trū­ku­sios. Šie­met, po il­go­kos per­trau­kos, iš­gir­dę ūki­nin­kų pa­mąs­ty­mų apie galimy­bę su­reng­ti mel­žė­jų var­žy­tu­ves, Že­mės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tai ėmė­si dar­bo.

      Var­žy­tu­vė­se sa­vo jė­gas iš­ban­dė de­vy­nios mel­žė­jos. Tie­sa, dėl ne­ti­kė­tų as­me­ni­nių ar ki­tų prie­žas­čių rung­ty­niau­ti ne­be­ga­lė­jo mo­te­rys iš Ša­tei­kių ir Paukš­ta­kių seniū­ni­jų. Kaip ir mi­nė­ta, var­žy­tu­vėms bu­vo nu­si­tei­ku­sios 9 mel­žė­jos, dau­gu­ma iš jų dir­ba pas ūki­nin­kus, 3 mo­te­rys at­sto­va­vo sa­vo ūkiams: Ze­nai­da Pet­ru­tie­nė iš Geg­rė­nų (Že­mai­čių Kal­va­ri­jos sen.), Vai­da Pet­ri­kie­nė iš Ku­lių bei Au­gus­ti­na Zu­lo­nie­nė iš Bab­run­go sen.

      Mel­žė­jos, jas pa­lai­kan­tys ūki­nin­kai, ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja į R. Gal­di­kie­nės ūkį su­gu­žė­jo nuo pat anks­ty­vo ry­to. Varžytuvių dalyvius ir organizatorius 6 val. ryte atvykęs pasveikino  Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis. Mo­te­rims te­ko įveik­ti ne vie­ną rung­tį. Pir­miau­siai buvo ver­ti­na­mas jų in­di­vi­dua­lus sani­ta­ri­nis pa­si­ruo­ši­mas. Kaip mi­nė­jo spe­cia­lis­tė, ste­bint var­žy­tu­vių da­ly­ves, bu­vo aiš­ku, jog mo­te­rys ruo­šė­si iš anks­to: buvo ir gal­vos ap­dan­ga­lai, ir uni­for­mos, ir kt.

      Įver­ti­nus da­ly­vių sa­ni­ta­ri­nį pa­si­ruo­ši­mą, leis­ta melž­ti kar­ves. Ta­čiau ir tai dar ne vis­kas, ką tu­rė­jo įveik­ti, no­rin­čio­sios pel­ny­ti ge­riau­sios mel­žė­jos var­dą. 4 as­me­nų ko­mi­si­ja itin kruopš­čiai ver­ti­no, kaip mo­te­rys ap­do­ro­jo melž­tu­vus, įver­ti­no ir jų teo­ri­nes ži­nias.

      Kaip juo­ka­vo D. Ta­mo­šaus­kie­nė, rei­kė­jo pa­ma­ty­ti, kaip jau­di­no­si į var­žy­tu­ves mel­žė­jas de­le­ga­vę ūki­nin­kai. „Ži­no­ma, jau­di­no­si ir mel­žė­jos, bet, žiū­rint iš ša­lies, at­ro­dė, kad ūki­nin­kai iš­gy­ve­na la­biau“, – pa­sa­ko­jo Že­mės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tė.

      Rei­kia ak­cen­tuo­ti, jog min­čių apie ne­kom­pe­ten­tin­gą ver­ti­ni­mą net ne­ga­lė­jo kil­ti, mat, mel­žė­jų dar­bą stebėjo Jo­si­fo Ta­co mel­ži­mo mo­ky­mo cent­ro dės­ty­to­jai iš Kauno.

      Tai­gi, su­su­ma­vus re­zul­ta­tus, ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Sau­lius Tu­šas pa­skel­bė, jog pir­mo­sios vie­tos ver­ta Ma­ri­jaus Kak­čio ūkiui at­sto­va­vu­si mel­žė­ja Ju­di­ta Ruginie­nė. Ju­liaus Mar­ti­šiaus ūky­je dir­ban­ti Jū­ra­tė La­buns­kie­nė, ko­mi­si­jos spren­di­mu, pel­nė ant­rą­ją vie­tą. Na, o tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­ja pa­skelb­ta V. Petrikie­nė, at­sto­va­vu­si sa­vo ūkiui.

      Kaip pa­sa­ko­jo D. Ta­mo­šaus­kie­nė, tarp ren­gi­nio da­ly­vių vy­ra­vo pui­ki nuo­tai­ka, be to, su­si­rin­ku­sie­ji gė­rė­jo­si ir R. Galdi­kie­nės ūkiu. Anot spe­cia­lis­tės, vi­si ža­vė­jo­si jo gro­žiu, tvar­ka ir ūki­nin­kės šei­mos dar­na.

      Sa­ko­ma, kad ge­ra pra­džia – pu­sė dar­bo. Pa­na­šu, jog šį­kart vis­kas pra­si­dė­jo pui­kiai, tad do­mė­jo­mės, ar su­ma­ny­mas bus tę­sia­mas ir mel­žė­jų var­žy­tu­vės taps tradicinė­mis Plun­gės ra­jo­ne. „Ti­kiuo­si, bet tai pri­klau­sys tik nuo ūki­nin­kų pa­gei­da­vi­mų. Jie taip pat tu­ri su­pras­ti, kad tin­ka­mai pa­melž­ti kar­vę – tik­ras me­nas, nuo to pri­klau­so ne tik pie­no kie­kis, bet ir ko­ky­bė. Tad, jei tik bus no­ro, sky­riaus spe­cia­lis­tai tik­rai pa­dės“, – ne­slė­pė D. Ta­mo­šaus­kie­nė.

      Ka­dan­gi ras­ti ūki­nin­ką, ku­ris sa­vo kar­vu­tes leis­tų melž­ti sve­ti­miems, su­dė­tin­ga, pu­siau juo­kais, pu­siau rim­tai su­tar­ta, jog ki­tais me­tais var­žy­tu­vės vyks pas tą ūkinin­ką, ku­rio mel­žė­ja lai­mė­jo pir­mą­ją vie­tą.

 

Gintautas Vaitkevičius

Informacija parengta pagal laikraščio „Plungė“ korespondentės Jolantos Vasiliauskienės medžiagą

 

Nuotraukos Gintauto Vaitkevičiaus

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.