Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP1-1.3-SADM-02-K „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką”

2011-02-15

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.3-SADM-02-K ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ (toliau vadinama – priemonė). Kvietimo Nr. -VP1-1.3-SADM-02-K-03. Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

Priemonės  tikslas: padėti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Priemonės remiamos veiklos sritys:

1. Priemonių ir paslaugų, skatinančių darbo neturinčius socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis į sitraukti į darbo rinką, į gyvendinimas:
1.1. Socialinė reabilitacija:
1.1.1. individualus ar grupinis motyvavimas į sigyti išsilavinimą ir dirbti;
1.1.2. asmens poreikių vertinimas;
1.1.3. socialinių ir savarankiško gyvenimo į gūdžių bei darbinių į gūdžių ugdymas, palaikymas bei atkūrimas;
1.1.4. savipagalbos grupių organizavimas bendruomenėje.

1.2. Profesinė reabilitacija:
1.2.1. profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas, profesinių gebėjimų į vertinimas, atkūrimas arba
naujų išugdymas;
1.2.2. praktinis mokymas (praktinių darbo į gūdžių ugdymas) darbo vietoje;
1.2.3. bendrųjų į gūdžių (pvz., skaitmeninio raštingumo, kalbų, verslumo) ugdymas;
1.2.4. profesinis mokymas, jei jis orientuotas į vietos darbo rinkos poreikius ir galimybes, ir būtinas siekiant
padėti į darbinti tikslinės grupės asmenis.
1.2.5. tarpininkavimas ar kita pagalba į sidarbinant bei į sidarbinus.

2. Socialinių darbuotojų, savanorių ir kitų darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas.

Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę:

1. Viešosios į staigos, išskyrus viešąsias į staigas, kurių dalininkų (savininkų) teises ir pareigas į gyvendina tik valstybės arba savivaldybės institucijos ar į staigos;
2. Asociacijos, išskyrus tas asociacijas, kurių 50 ir daugiau procentų narių yra privatieji juridiniai asmenys;
3. Labdaros ir paramos fondai;
4. Tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Projektų finansavimo sąlygų aprašas, paraiškos forma ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt, ministerijos svetainėje http://esf.socmin.lt/. Informacija apie organizuojamus mokymus bei teikiamas konsultacijas skelbiama Agentūros svetainėje adresu www.esf.lt.

Paraiškos turi būti pateiktos užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

– į teiktos asmeniškai pareiškėjo ar jį atstovaujančio asmens;
– pristatytos pašto kurjerio;
– atsiųstos paštu.

Galutinė paraiškų pateikimo data 2011 m. balandžio 26 d., 17.00 val. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2011 m. balandžio 26 d. Vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Paraiškos Agentūrai turi būti pateiktos šiuo adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius.

Konsultacijos teikiamos:

  Telefonais Faksu El. paštu
Dėl projekto idėjos, tikslų, jų atitikties nacionaliniams dokumentams (8 ~ 5) 266 8158 (8 ~ 5) 266 4209 rimantas.garbstas@socmin.lt
Dėl dalyvavimo konkurse tvarkos ir sąlygų,  paraiškos rengimo ir pildymo (8 ~ 5) 231 4393, (8 ~ 5) 250 0231 (8 ~ 5) 264 6239 daiva.kaleckaite@esf.lt, diana.rusenaite@esf.lt
Dėl finansinių klausimų (8 ~ 5) 260 8431, (8 ~ 5) 250 0219 (8 ~ 5) 264 6239 renata.ptak@esf.lt, lilija.polkiene@esf.lt

Europos socialinio fondo agentūros inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.