Kviečiame šeimas ir asmenis padėti vaikui išgyventi sudėtingus jo gyvenimo tarpsnius

2017-05-23

Kiekvieno vaiko prigimtinė teisė – augti šeimoje. Tačiau dėl nemažėjančios vaikų nepriežiūros, smurto atvejų ir kitų priežasčių vaikų globos į staigose auga 41 mūsų savivaldybės vaikas. Šiais metais Vaikų globos namuose jau apgyvendinti 9 vaikai, iš jų 4 vaikai iki 3 metų, kurie pagal pakitusius reikalavimus nebegalėtų būti apgyvendinami globos institucijoje.

Siekdama į gyvendinti vaikų institucinės globos pertvarką, Plungės rajono savivaldybės taryba 2017 m. balandžio 27 d. patvirtino Budinčio globotojo veiklos organizavimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja budinčio globotojo atrankos tvarką, likusio be tėvų globos vaiko priežiūros budinčio globotojo šeimoje organizavimą, budinčiojo globotojo pareigas ir teises, mokėjimo už vaiko priežiūrą dydį ir tvarką.

Budintis globotojas – 21-65 metų amžiaus fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir į tėvių mokymus, pagal su Globos centru (Plungės vaikų globos namais) sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį prižiūrintis likusius be tėvų globos vaikus, socialinės rizikos vaikus, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais, arba šioje sutartyje nustatytais atvejais teikiantis kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą. Budintis globotojas vykdo veiklą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą.

Budinčio globotojo parengimas gali trukti nuo pusantro iki keturių mėnesių, atsižvelgiant į kiekvieną individualų atvejį . Asmens prašymo ir kitų reikalingų dokumentų pateikimas Vaiko teisių apsaugos skyriui, būsimo globotojo gyvenimo sąlygų ištyrimas ir pirminis į vertinimas gali trukti iki 1 mėnesio. Dokumentai ir gauti duomenys perduodami Globėjų ir į tėvių mokymų atestuotiems socialiniams darbuotojams, kurie organizuoja parengiamąją grupę, mokymus, grupinius susitikimus, šeimos studiją (individualūs pokalbiai su pareiškėjais ir jų šeimos nariais). Po to rengiama išvada apie būsimo globotojo pasirengimą šiam kilniam darbui. Šis etapas gali trukti 1-4 mėnesius.

Budinčio globotojo veikla – socialinės vaiko priežiūros paslaugos teikimas: visapusiškas rūpinimasis vaiko fizine ir dvasine gerove bei ugdymu savo šeimoje, ryšių su vaiko tėvais bei giminaičiais palaikymas, jeigu tai neprieštarauja vaiko interesams. Budintis globotojas į savo šeimą priima iki 3 atskirtų nuo savo biologinės šeimos vaikų, išskyrus tuos atvejus, kai neišskiriami broliai ar seserys, ir šiais vaikais rūpinasi iki tol, kol jie galės grį žti į savo biologinę šeimą arba, jei biologinėje šeimoje sunkumų išspręsti nepavyks, – kol jiems bus surasta globėjų (į tėvių) šeima. Rekomenduojama, kad budinčio globotojo šeimoje toks vaikas būtų prižiūrimas ne ilgiau kaip 12 mėnesių. 

Vaiko priežiūra budinčio globotojo šeimoje – tai apmokamas darbas ir svarbi socialinė misija, taip pat reali alternatyva vaikų institucinei globai. Minėtame tvarkos apraše numatyta už vaiko priežiūrą šeimoje mokėti atlyginimą, skirti lėšas vaiko poreikiams ir užtikrinti nuolatinę specialistų pagalbą.

Kiekvienam budinčiam globotojui per 3 savaites nuo sutarties pasirašymo dienos išmokama 400,00 Eur dydžio vienkartinė išmoka vaiko vietai į kurti. Ši išmoka skirta vaiko gyvenimo sąlygoms pritaikyti bei būtiniausiems buities reikmenims į sigyti ir mokama už kiekvieną kuriamą vaiko priežiūros vietą.

Vaiko laukimo laikotarpiu mokama 0,75 minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio mėnesinis atlygis (285 Eur) budinčiam globotojui, kol šeimoje dar nėra apgyvendintas vaikas.

Už kiekvieną budinčio globotojo šeimoje laikinai apgyvendintą vaiką mokama išmoka už vaiko priežiūrą – 0,8 MMA dydžio mėnesinis atlygis (304 Eur). Ši išmoka didėja iki 1,0 MMA dydžio mėnesinio atlygio (380 Eur) už kiekvieną budinčio globotojo šeimoje laikinai apgyvendintą vaiką iki 3 metų amžiaus ir neį galų vaiką, kuriam nustatytas lengvas neį galumo lygis. Taip pat ši išmoka didinama iki 1,25 MMA dydžio mėnesinio atlygio (475 Eur) budinčiam globotojui už kiekvieną jo šeimoje laikinai apgyvendintą neį galų vaiką, kuriam nustatytas vidutinis ar sunkus neį galumo lygis. Šios išmokos į skaitomos į budinčio globotojo pajamas ir nuo jų metų pabaigoje sumokami teisės aktais nustatyti mokesčiai.

Kiekvienam vaikui išlaikyti skiriama vaiko globos (rūpybos) išmoka (152 Eur) ir pagalbos pinigai – 4 bazinių socialinių išmokų dydžio mėnesinė piniginė išmoka (152 Eur). Šios išmokos mokamos vaikui išlaikyti tik už tą laikotarpį , kai vaikas gyvena budinčio globotojo šeimoje.

Todėl Savivaldybė, norėdama užtikrinti kiekvienam iš biologinės šeimos paimtam vaikui globą ir priežiūrą šeimos aplinkoje, kuri lemia pozityvią vaiko raidą, kviečia ir ragina šeimas ir asmenis, turinčius tinkamas gyvenimo sąlygas, atsakomybės jausmą, galinčius suteikti vaikui saugius namus ir nuoširdų rūpestį juo, imtis budinčiojo globotojo pareigų ir padėti vaikui išgyventi sudėtingus gyvenimo momentus.

Išsamesnė informacija teikiama tel.: (8 448) 73 162 / 73 158 arba adresu: Plungė, Vytauto g. 12, 322 kab.

Dalydamiesi šia žinia su kitais, Jūs irgi atliksite labai gerą darbą! 


Vaiko teisių apsaugos skyriaus inf.

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.