Kaip spręs­ti jau­ni­mo ne­dar­bo pro­ble­mą?

2014-11-26

 

         Jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja „Kran­tas“ tur­būt ne vel­tui va­di­na­ma ak­ty­viau­sia Plun­gė­je ir vi­sa­me ra­jo­ne. Jos na­riai vie­ną po ki­to or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nius mies­to vi­suo­me­nei, ren­gia įvai­rius pro­jek­tus. An­tai spa­lio pabaigoje jau­nuo­liai iš Slo­va­ki­jos, Ru­mu­ni­jos ir Lie­tu­vos da­ly­va­vo Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­gra­mos „Erasmus+“ fi­nan­suo­ja­ma­me tarptautinių mainų pro­jek­te „W.A.Y.”. Pro­jek­tą pa­ren­gė ne kas ki­tas, o „Kran­to“ jau­ni­mas.

         Aš­tuo­nias die­nas Pla­te­lių jach­tų klu­be 24 da­ly­viai iš skir­tin­gų ša­lių gi­li­no­si į pa­grin­di­nes šio tarp­tau­ti­nio jau­ni­mo mai­nų pro­jek­to te­mas:  jau­ni­mo ne­dar­bą bei ne­su­ge­bė­ji­mą pa­tiems im­tis vers­lo, ieš­ko­jo ge­riau­sių  bū­dų, ku­rie pa­dė­tų spręs­ti šias pro­ble­mas. Slo­va­kai, ru­mu­nai ir lie­tu­viai pir­miau­sia trum­pai pri­sta­tė ne­dar­bo pro­ble­mos ak­tua­lu­mą jų ša­ly­se. Dis­ku­tuojant ieš­ko­ta išei­čių, ku­rios pa­dė­tų pa­tir­ties ne­tu­rin­čiam jau­nam žmo­gui ras­ti dar­bą.

       Gvil­den­ta ne tik jau­ni­mo ne­dar­bo te­ma. Kal­bė­ta ir apie vers­lą. Prieš pra­de­dant kur­ti vers­lo idė­jas, jau­ni­mas su­si­ti­ko su Žil­vi­nu Kup­rė­nu – vie­nos įmo­nės sa­vi­nin­ku. Jis jau­nuo­liams pa­žė­rė pa­ta­ri­mų, kaip mo­ty­vuo­ti sa­ve su­mąs­čius už­siim­ti nau­ju vers­lu. Ku­pi­ni ryž­to ir idė­jų pro­jek­to da­ly­viai ki­bo į vers­lo kū­ri­mo pro­ce­są. Re­zul­ta­tai ne­nu­vy­lė – pa­siū­ly­tos idė­jos pra­no­ko lū­kes­čius. Jos bu­vo pri­sta­ty­tos kvies­ti­niams vers­li­nin­kams, ku­rie, pa­si­da­ly­da­mi sa­vo pa­tir­ti­mi, kon­sul­ta­vo pro­jek­to da­ly­vius.

       Pro­jek­to da­li­mi ga­lė­jo pa­si­jaus­ti ir kiek­vie­nas Plun­gės gy­ven­to­jas. Plun­giš­kiai ga­lė­jo at­vy­k­ti į Pla­te­liuo­se vy­ku­sį slo­va­kų bei ru­mu­nų va­ka­rą ir iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su šių ša­lių kul­tū­ra, mais­tu, tra­di­ci­jo­mis.

       Tarptautinių mainų projektą „W.A.Y.” NVO „Krantas” nariai pristatys ir plungiškiams š. m. lapkričio 28 d. 15 val. Plungės atvirame jaunimo centre.

 

NVO „Krantas” informacija

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.