Įvertino Plungės rajoną: esame antri tarp Lietuvos savivaldybių

2014-12-28


        

         Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, su­rin­ku­si 68 ba­lus iš 100, už­ėmė an­trą vie­tą iš 53 ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių. Kas­met Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to skel­bia­mas Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių in­dek­sas ver­ti­na, kiek sa­vi­val­dy­bė­se už­tik­ri­na­ma žmo­nių eko­no­mi­nė lais­vė, kaip efek­ty­viai val­do­mos sa­vi­val­dy­bės. Ver­tin­to­jai rė­mė­si 2013 me­tų duo­me­ni­mis.

         Mies­tų sa­vi­val­dy­bių rei­tin­gas toks: sep­ty­nių mies­tų sa­vi­val­dy­bių rei­tin­gą pra­de­da Klai­pė­da (81 ba­las iš 100 ga­li­mų). To­liau ri­kiuo­ja­si Vil­nius (75), Pa­ne­vė­žys (63,6), Kau­nas (61,3), Aly­tus (56,9), Pa­lan­ga (38,4), Šiau­liai (34,1).

         Ge­riau­sių­jų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių pen­ke­tu­ką (iš 53-ijų ne mies­tų sa­vi­val­dy­bių) su­da­ro Kau­no r. (70,2 ba­lo iš 100), Plun­gės r. (68), Klai­pė­dos r. (65,8), Drus­ki­nin­kų r. (63,9), Kė­dai­nių r. (63,6) sa­vi­val­dy­bės.

         Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ant­ro­je vie­to­je – jau ant­rus me­tus. Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ja iš­li­ko ne­pa­ki­tu­si dėl ge­res­nių nei pra­ėju­siais me­tais įver­ti­ni­mų ko­mu­na­li­nio ūkio, švie­ti­mo ir so­cia­li­nės rū­py­bos sri­ty­se. Re­zul­ta­tas kiek blo­ges­nis svei­ka­tos, biu­dže­to bei in­ves­ti­ci­jų sri­ty­se. Nors šil­dy­mo pa­slau­gas tei­kian­ti Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė vei­kė nuos­to­lin­gai, ta­čiau šildy­mo kai­nos iš­li­ko že­mes­nės už ša­lies vi­dur­kį. Iš­au­gus mo­kyk­lų tin­klo efek­ty­vu­mui, di­des­nė švie­ti­mui ski­ria­mų lė­šų da­lis ati­ten­ka ne ap­lin­kos iš­lai­ky­mui, o mo­ky­mo­si pro­ce­sui ge­rin­ti. Di­džiau­sias pa­ge­rė­ji­mas so­cia­li­nės rū­py­bos sri­ty­je įvy­ko dėl so­cia­li­nės pa­ra­mos ir būs­to šil­dy­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­ją gau­nan­čių as­me­nų skai­čiaus su­ma­žė­ji­mo. 

         Paly­gi­nti su pra­ėju­sių me­tų in­dek­su, už­im­ti dar aukš­tes­nę po­zi­ci­ją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei su­truk­dė pra­stes­nis įver­ti­ni­mas mo­kes­čių, biu­dže­to bei in­ves­ti­ci­jų sri­ty­se. Da­lis sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų vy­ko pa­si­ren­kant ma­žiau skaid­rias pir­ki­mo for­mas, o ne (su­pap­ras­tin­tus) at­vi­rus kon­kur­sus. Nei­gia­mai biu­dže­to sri­tį pa­vei­kė ir iš­au­gę įsi­sko­li­ni­mai kre­di­to­riams. In­ves­ti­ci­jų sri­ty­je blo­ges­nį įver­ti­ni­mą lė­mė ma­žes­nės nei pra­ėju­siais me­tais ma­te­ria­li­nės ir už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos bei ma­žiau iš­duo­tų sta­ty­bos lei­di­mų ir ver­slo liu­di­ji­mų.  Mo­kes­ti­nė­je ap­lin­ko­je nei­gia­mai įver­tin­tas mak­si­ma­laus 4 proc. ta­ri­fo tai­ky­mas ne­nau­do­ja­mai že­mei.

         In­dek­se tei­gia­mai ver­ti­na­ma sa­vi­val­dy­bė, ku­ri tau­po mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus, gy­ve­na pa­gal sa­vo pa­ja­mas, skaid­riai nau­do­ja biu­dže­to lė­šas; sa­vo veik­la ne­ri­bo­ja var­to­to­jų pa­si­rin­ki­mo, ska­ti­na kon­ku­ren­ci­ją tarp pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių ar įstai­gų; ma­ži­na mo­kes­čių naš­tą, už­tik­ri­na pa­lan­kias są­ly­gas ver­slui; efek­ty­viai val­do tu­ri­mą tur­tą ir pri­va­ti­zuo­ja tą tur­tą, ku­ris nė­ra bū­ti­nas pa­grin­di­nėms funk­ci­joms vyk­dy­ti; at­si­sa­ko ne­bū­ti­nų, ne­pir­mi­nių sa­vo funk­ci­jų; sa­vo funk­ci­joms vyk­dy­ti pa­si­tel­kia efek­ty­viau vei­kian­tį pri­va­tų sek­to­rių; ma­ži­na ad­mi­nist­ra­ci­nę ir biu­rok­ra­ti­nę naš­tą.

 

Parengta pagal LLRI inf.

www.llri.lt

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.