„IšÂ­siųs­tas“ laišÂ­kas atei­ties kar­toms

2014-10-08

       Ant­ra­die­nį , rugsėjo 30 dieną, daug ir gra­žių au­to­mo­bi­lių rie­dė­jo į jiems neį p­ras­tą vie­tą – į Jė­ru­bai­čių są­var­ty­ną. čŒia at­vy­ko ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas, Ma­žei­kių vien­man­da­tė­je apy­lin­kė­je iš­rink­tas Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Bart­ke­vi­čius, Plun­gės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas čŒer­nec­kis ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas, Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Te­nys ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Bro­nius Kry­žius, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Pet­ras Kui­zi­nas ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sau­lius Ur­bo­nas, dar­bus at­lie­kan­čios UAB „Plun­gės la­gū­na“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Al­man­tas čŒe­ba­naus­kas bei ki­tų sve­čių. Juos vi­sus pa­si­ti­ko UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras“ (TRATC) di­rek­to­rius Ri­man­tas Ado­mai­tis.

       Sa­vo­tiš­ka tra­di­ci­ja ta­po laiš­kai atei­ties kar­toms, ku­riuos sta­ty­bi­nin­kai spe­cia­lio­se kap­su­lė­se į mon­tuo­ja į pa­ma­tus. Ir į Jė­ru­bai­čius vi­si su­gu­žė­jo tam, kad pa­ma­ty­tų, kaip UAB „Veis­tas“ su UAB „Plun­gės la­gū­na“ pra­de­da į gy­ven­din­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos re­mia­mą pro­jek­tą „Tel­šių re­gio­no ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos plėt­ra“ bei į me­cha­ni­nio ir bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo pa­sta­tų pa­ma­tus į be­to­nuo­ja sim­bo­li­nę kap­su­lę su laiš­ku. „Džiau­giuo­si, kad pra­si­de­da di­de­lės sta­ty­bos, ir no­rė­čiau, kad šian­dien čia jau bū­tų per­ker­pa­ma juos­te­lė, nes su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta ar tik ne 2011-ai­siais, – kal­bė­jo mi­nist­ras K. Tre­čio­kas. – Lin­kiu, jog dar­bai vyk­tų spar­čiai, nes ran­go­vės – rim­tos kom­pa­ni­jos, pro­jek­tas – dau­gia­mi­li­jo­ni­nis (apie 32 mi­li­jo­nai li­tų), to­dėl bū­ti­na jį į gy­ven­din­ti lai­ku.“

      Plun­gės ra­jo­no me­ras A. Kli­šo­nis sa­kė, jog kap­su­lės į be­to­na­vi­mas – sim­bo­li­nis veiks­mas, nes dar­bai pra­dė­ti jau anks­čiau, ir ran­go­vės dir­ba spė­riai. Jis taip pat pa­mi­nė­jo, kad ga­myk­la la­bai rei­ka­lin­ga, nes grei­tai di­dė­jan­tys at­lie­kų kau­pai by­lo­ja apie au­gan­tį žmo­nių var­to­ji­mą ir ro­do, kad, nie­ko ne­da­rant, są­var­ty­nas tuoj pat ga­li bū­ti už­pil­dy­tas. „Gau­sus jū­sų bū­rys pa­ro­do, kad eko­lo­gi­ja – vi­siems svar­bi“, – svei­kin­da­mas su­si­rin­ku­siuo­sius kal­bė­jo TRATC-o di­rek­to­rius R. Ado­mai­tis. Jis pa­žy­mė­jo, kad vi­sais į ma­no­mais bū­dais rei­kia siek­ti kuo nau­din­ges­nio at­lie­kų pa­nau­do­ji­mo. O tam rei­kia, jog žmo­nės im­tų tin­ka­mai rū­šiuo­ti šiukš­les. Jei­gu to pa­siek­ti ne­pa­vyks, nuo spar­čiai di­dė­jan­čių at­lie­kų kau­pų nie­kas ne­beiš­gel­bės.

      Prieš į mon­tuo­jant kap­su­lę į pa­ma­tus, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos de­ka­nas, Plun­gės pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ju­lius Meš­kaus­kas ją pa­šven­ti­no. Šio­je ce­re­mo­ni­jo­je, be mi­nist­ro K. Tre­čio­ko, da­ly­va­vo vi­sų ke­tu­rių sa­vi­val­dy­bių va­do­vai. Po to UAB „Plun­gės la­gū­na“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius A. čŒe­ba­naus­kas pla­čiau pa­pa­sa­ko­jo, kaip at­ro­dys me­cha­ni­nio ir bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo į ren­gi­nių blo­kas, ku­rio vie­nas pa­sta­tas užims apie 2 800 kv. m, ki­tas – 1 500 kvad­ra­ti­nių met­rų. Nu­ma­to­ma, jog čia bus su­kur­tos 24 nau­jos dar­bo vie­tos.

 

Informacija parengta pagal laikraščio  „Žemaitis” korespondentės Romos Mėčienės medžiagą

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.