Futbolas Plungėje – ant aukštos bangos!

2017-12-14

Gruodžio 7 dieną Plungėje lankėsi Lietuvos futbolo federacijos (LFF) prezidentas Tomas Danilevičius bei generalinis sekretorius Nerijus Dunauskas, kurie susitiko su Plungės futbolo bendruomenės atstovais, Plungės savivaldybės meru Audriumi Klišoniu, mero patarėju Mantu Česnausku, Savivaldybės administracijos direktoriumi Gintaru Bagužiu bei už sporto reikalus Savivaldybėje atsakinga Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialiste Julija Čiuželiene. Pirmieji Lietuvos futbolo federacijos asmenys įvertino atliktus dirbtinės dangos futbolo aikštelės įrengimo darbus, pasidžiaugė, jog futbolo populiarumas tarp Plungės jaunimo sparčiai auga.

Vienas iš LFF prezidento T. Danilevičiaus ir generalinio sekretoriaus N. Dunausko vizito į Plungę tikslų buvo savo akimis įsitikinti, kaip įgyvendinamas dirbtinės dangos futbolo stadiono įrengimo projektas, kurį, padalytą į kelis etapus, planuojama užbaigti per trejus metus. Kalbėta, jog per ateinančius metus jau reikia užbaigti visus numatytus darbus. Teisybę pasakius, tiek tų darbų ir belikę – praplėsti esamas tribūnas, dvigubai padidinant sėdimų vietų skaičių. Pernai prie Plungės technologijų ir verslo mokyklos buvo paklota dirbtinė stadiono danga, šiemet jau įrengta futbolo aikštelės apšvietimo sistema, o kitais metais numatyta praplėsti tribūnas. Sportuojančiųjų patogumui Plungės TVM bendrabutyje įrengti persirengimo kambariai ir sportininkų asmens higienai skirtos patalpos.

Apie įgyvendinamą projektą su LFF vadovais kalbėjosi Telšių apskrities futbolo federacijos sekretorius Darius Preibys, VšĮ „Plungės futbolas“ direktorė Diana Jonaitienė ir „VšĮ „Plungės futbolas“ valdybos pirmininkas Gintaras Virkšas bei vienas iš šios įmonės dalininkų, didelis futbolo entuziastas Adomas Zamulskis.

Prisiminta, jog, pradėjus Plungėje įgyvendinti dirbtinės dangos stadiono projektą, Plungės TVM buvo pasirašyta sta­dio­no per­da­vi­mo su­tar­tis, pagal kurią mokykla dešimčiai metų valdyti sta­dio­nas per­davė VŠĮ „Plun­gės fut­bo­las“.  Sta­dio­ne re­gu­lia­riai ren­gia­mos Plun­gės mies­to fut­bo­li­nin­kų tre­ni­ruo­tės, vyk­do­mos įvai­rios var­žy­bos. Tre­ni­ruo­čių gra­fi­kas su­de­rin­tas su tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los pa­mo­kų tvar­ka­raš­čiu, tad mo­kyk­los ben­druo­me­nė ne­pra­rastų ga­li­my­bės nau­do­tis sta­dio­nu.

Per ar­ti­miau­sius me­tus sta­dio­nas bus baigtas pri­tai­kyti pro­fe­sio­na­lioms fut­bo­lo tre­ni­ruo­tėms bei var­žy­boms, ati­tiks tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus. Iš LFF gauta nau­ja fut­bo­lo aikš­tės dirb­ti­nė dan­ga, jai buvo paruošti stadiono pagrindai, paklotas drenažas. Jau sumontuotas ir modernus standartus atitinkantis stadiono apšvietimas, o tai reiškia, kad sportuoti čia galima ir tamsiu paros metu. Per at­ei­nan­čius metus sta­dio­ne bus su­tvar­ky­tos tri­bū­nos, ku­rios tu­rė­tų tal­pin­ti 500 žmo­nių. Prie visų šių dar­bų fi­nan­sa­vi­mo ženkliai pri­si­deda ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Plungės meras Audrius Klišonis LFF vadovams kalbėjo, jog Savivaldybė pasirūpino ir tuo, kad tokia didelė investicija būtų tinkamai prižiūrima ir tvertų ilgai, todėl šiemet VšĮ „Plungės futbolas“ dar skyrė papildomai lėšų  stadiono priežiūros įrangai (apsaugos kameroms, žoliapjovei, sniego stumdytuvui) įsigyti.

Meras atkreipė dėmesį, kad futbolo aikštelė sutemus jau apšviesta iš visų pusių, pro stadioną Žaltakalnio gatve važiuojantys žmonės mato, kad čia nuolat vyksta treniruotės ar varžybos.

„Ar bereikia futbolui didesnės reklamos, nei vaizdelis, kai moderniame apšviestame stadione nuolat juda sportininkai?“, – sakė meras.

A.Klišonis informavo LFF atstovus, jog Plungės savivaldybė turi planų toje pat miesto dalyje, greta dirbtinės dangos futbolo stadiono, statyti ir universalų sporto centrą su baseinu. Jei plungiškių norams bus pritarta ir šiam projektui bus skirtas finansavimas, abiejų kompleksų – tiek stadiono, tiek sporto centro – lankytojai galėtų naudotis bendra automobiliams ir autobusams statyti skirta aikštele, kita sukurta infrastruktūra.

Naudodamasis proga A. Klišonis padėkojo LFF ir už dirbtinę dangą, kuri Plungės savivaldybėje buvo paklota prie trijų miesto lopšelių-darželių bei Platelių daugiafunkcio centro. Meras pasidžiaugė, kad vaikams sudarytos geresnės sąlygos sportuoti, o dirbtine danga džiaugiasi ir mažamečių tėvai, nes vaikų drabužiai tiek nebeišsipurvina, kaip būdavo žaidžiant natūralios dangos aikštelėse. 

„Investavus į dirbtines dangas, įsteigus Plungėje VšĮ „Plungės futbolas“, susidomėjimas šia sporto šaka tarp Plungės jaunimo išaugo beveik tris kartus! Jei anksčiau futbolo treniruotes lankė apie 80 moksleivių, tai dabar sportuoja jau apie 250 berniukų ir mergaičių! Turėdami dirbtinės dangos stadioną atgaivinome tradiciją rengti Plungėje tarptautinį vaikų futbolo turnyrą, į kurį atvyksta ir komandos iš Plungės miesto partnerių užsienio šalyse. Taip pat futbolą pradėjo žaisti ir Plungės moterys, pasekusios Utenos savivaldybės pavyzdžiu. Tačiau plungiškėms, akivaizdu, sekasi geriau, nes nuvykusios į Utenoje surengtas draugiškas varžybas dvi Plungės moterų ir merginų komandos užėmė aukščiausias prizines vietas! Pasiekus rezultatų, matant entuziazmą, yra siekių ir toliau vystyti  Plungės futbolą“, – pažymėjo meras A. Klišonis.

Atskira kalba pasisuko apie tai, kad nuo masiškumo norima sukti link meistriškumo ir geresnių rezultatų pasiekti ne vien tik B, bet ir A arba pirmoje lygoje. Kol kas Plungės „Babrungas“ žaidžia antroje lygoje, o tokio lygio klubui, net ir turinčiam vaikų grupes, LFF finansavimas neskiriamas. Per LFF vadovų susitikimą su VšĮ „Plungės futbolas“ valdybos nariais ir įstaigos direktore kalbėta ir apie tai, kad būtina didesnį dėmesį skirti vaikų (6-12 metų) treniravimui, aiškintasi galimybes, kaip į Plungę pritraukti dirbti gabių trenerių.

 

Plungės rajono savivaldybės inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.