„AukšÂ­tyn gy­ve­ni­mo laip­tais“

2015-07-09

 

        Šiuos žo­džius, sa­vo mo­kyk­los šū­kį, bir­že­lio 29-ą di­plo­mų įtei­ki­mo šven­tė­je dar kar­tą iš­gir­do 123 Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los ab­sol­ven­tai – jau XXVI šios mo­kyk­los lai­da. Tą die­ną jiems įteik­ti pro­fe­si­nio mo­ky­mo di­plo­mus ir nuo­šir­džiai pa­svei­kin­ti at­ėjo ne tik mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja, bet ir Savivaldybės administracijos atstovai, pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, ver­sli­nin­kai ir, ži­no­ma, ar­ti­mie­ji.

 

„Lai­ko ma­ši­na“

      Žo­džio „lai­kas“ mo­ty­vas skam­bė­jo vi­so ren­gi­nio, ku­ris ir bu­vo pa­va­din­tas „Lai­ko ma­ši­na“, me­tu. Jau mo­kyk­los ves­ti­biu­lio sten­duo­se ga­lė­jai pa­ma­ty­ti, ko­kie prieš ke­lio­li­ka me­tų bu­vo šie jau­ni gra­žūs žmo­nės. Lai­ko te­ma nuo­lat ak­cen­tuo­ta dai­no­se, šo­kiuo­se bei svei­ki­ni­muo­se. 

      Pra­dė­ti šven­tę ren­gi­nio ve­dė­jas pa­pra­šė mo­kyk­los di­rek­to­rių Aud­rių Mi­siū­ną. Mo­kyk­los va­do­vas, pa­si­svei­ki­nęs ir pri­mi­nęs, kad dar pa­spaus kiek­vie­nam, įgi­ju­siam pro­fe­si­jos di­plo­mą, ran­ką, pa­pra­šė ab­sol­ven­tus pri­si­min­ti, ko­kie jie pir­mą kar­tą at­ėjo į Ver­slo ir tech­no­lo­gi­jų mo­kyk­lą – dau­gu­ma ne­drą­sūs, ne­pa­si­ti­kin­tys sa­vi­mi, o šian­dien iš­ei­na pa­kė­lę gal­vas! Tam kar­tui pri­mi­nė, ko iš pat pra­džių jie čia bu­vo iš­mo­ky­ti – svei­kin­tis ir šyp­so­tis. Nuo to ir pra­si­dė­jo kiek­vie­no skry­dis į šią die­ną. O kiek­vie­na die­na – tai do­va­na, ku­rią tu pri­imi ir pa­nau­do­ji ge­ram tiks­lui ar­ba ne… To­dėl ją, nie­ka­da ne­be­pa­si­kar­to­sian­čią, ir rei­kia bran­gin­ti.

      Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis, svei­kin­da­mas jau­nuo­lius, sa­kė ti­kįs, kad įgi­ję di­plo­mus, jie sa­vo dar­bais gar­sins ne tik Plun­gę, bet ir vi­są Lie­tu­vą.

      Po kiek­vie­no svei­ki­ni­mo „Lai­ko ma­ši­no­je“ iš ma­žų­jų dai­ni­nin­kų lū­pų skam­bė­jo tar­si pra­ei­ty­je dai­na­vu­sių ab­sol­ven­tų bal­sai, sce­no­je su­ko­si ma­žie­ji šo­kė­jai, pri­min­da­mi iš­ei­nan­čių iš mo­kyk­los vai­kys­tę…

      Ab­sol­ven­tus pa­svei­ki­no Jo­nas Var­ka­lys, UAB „Plun­gės Jo­nis“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas, taip pat Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, ku­ris ak­cen­ta­vo, jog ši mo­kyk­la to­bu­lė­ja vi­so­mis pra­smė­mis, to­dėl jos auk­lė­ti­nius jis ti­kįs su­tik­ti Plun­gės bei vi­sos Lie­tu­vos ver­slo įmo­nė­se. Sa­vo svei­ki­ni­mo kal­bo­je pa­na­šią min­tį iš­sa­kė ir Jo­lan­ta Jo­nu­šie­nė, „Vi­čiū­nų“ įmo­nės gru­pių per­so­na­lo va­do­vė, ku­ri ab­sol­ven­tams tei­kė ir VIČI do­va­nė­les. 

      Plun­gės pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, de­ka­nas Ju­lius Meš­kaus­kas, svei­kin­da­mas jau­nuo­lius, lin­kė­jo jiems ei­ti sa­vo­jo tiks­lo link ir ei­nant bū­ti­nai da­ly­tis vis­kuo, kas ge­ra, su ki­tais ir juos da­ry­ti lai­min­gus.

Lin­kė­ji­mai ir pa­dė­kos

      Į sce­ną bu­vo pa­kvies­ti aš­tuo­nių gru­pių ab­sol­ven­tų auk­lė­to­jai, ku­rių trum­pais, bet nuo­šir­džiais svei­ki­ni­mais bei lin­kė­ji­mais sa­vo auk­lė­ti­niams su­abe­jo­ti ne­ga­lė­jai. Apie įgy­tą di­plo­mą ir pas­kui jį se­kan­tį gy­ve­ni­mą bei dar­bą auk­lė­to­jas An­ta­nas Ged­gau­das me­ta­fo­riš­kai pa­ste­bė­jo: „Vai­kai, at­min­kit, kad po gra­žiu ro­žės žie­du sle­pia­si ašt­rūs dyg­liai…“

      Pas­kui auk­lė­to­jus pa­dė­ko­ti jiems bei vi­sai mo­kyk­los ben­druo­me­nei ant sce­nos pa­ki­lo gru­pių at­sto­vai. Jau­kiai nu­skam­bė­jo kai ku­rių vai­ki­nų že­mai­tiš­ki „dė­ka­vo­ji­mai“ auk­lė­to­jams ir mo­ky­to­jams. Ab­sol­ven­tai at­vi­rai pri­si­pa­ži­no, kad juos, nors ir to­kius di­de­lius, vi­saip rė­mė ir rū­pi­no­si mo­kyk­los pe­da­go­gai. Dė­ko­jo šiems už kiek­vie­ną pra­lie­tą kan­try­bės la­šą.

„Aukš­tyn gy­ve­ni­mo laip­tais“

      Dar kar­tą pa­ki­lęs ant sce­nos mo­kyk­los di­rek­to­rius A. Mi­siū­nas pa­skel­bė, kad pri­ar­tė­jo svar­biau­sio­ji aki­mir­ka – tuoj jau­nuo­liai ran­ko­se lai­kys pro­fe­si­nio mo­ky­mo di­plo­mus! Di­rek­to­rius pa­dė­ti pa­spaus­ti ran­kas ab­sol­ven­tams pa­pra­šė gar­bin­gus šven­tės sve­čius – ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių A. Krau­lei­dį, jo pa­va­duo­to­ją Č. Ker­paus­ką,  J. Var­ka­lį,  J. Jo­nu­šie­nę,  kle­bo­ną J. Meš­kaus­ką bei di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją Ri­gon­dą Pe­re­ver­ze­vą. Sun­ku juk vie­nam tiek vai­kų ap­do­va­no­ti! Vis dėl­to ga­lė­jai ste­bė­tis, kaip di­rek­to­rius kiek­vie­ną bu­vu­sį mo­ki­nį var­du pa­šau­kia, tė­viš­kai per pe­čius ap­ka­bi­na, ge­riau­sios klo­ties lin­ki.

      Šven­tės pa­bai­go­je ab­sol­ven­tas To­mas Re­mi­nas dovanojo dai­ną „Aukš­tyn gy­ve­ni­mo laip­tais“. Po jos – gė­lių jū­ra įgi­ju­siems di­plo­mus ir sim­bo­liš­kas ba­lio­nų – sva­jo­nių – pa­lei­di­mas į gied­rą dan­gų mo­kyk­los kie­me!

 

Informacija parengta pagal laikraščio „Plungės žinios” medžiagą

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.