Atliktas Plungės rajono gyventojų nuomonės tyrimas

2017-01-11

       Plungės rajono savivaldybės administracija, siekdama gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir asmenų aptarnavimo efektyvumą, iniciavo Plungės rajono savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti Plungės rajono savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimą, nustatyti vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis indeksą.

       2016 m. gruodžio mėnesį šį tyrimą Plungės rajono savivaldybės administracijos užsakymu atliko UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ su subrangovu – UAB „Spinter tyrimai“.

       Tyrime dalyvavo 303 Plungės rajono savivaldybės gyventojai. Anoniminės apklausos metu respondentai vertino septynias viešųjų paslaugų kategorijas: komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugas; paslaugas verslui; paslaugas, susijusias su nekilnojamojo turto tvarkymu; socialines, švietimo, teisines ir kitas paslaugas (dokumentų, pažymų išdavimas, skundų nagrinėjimas). (1pav.).

1. Pav. Pasitenkinimo Plungės savivaldybės administracijos teikiamomis viešosiomis paslaugomis indeksas (%)

 

       Atlikto gyventojų nuomonės tyrimo rezultatai atskleidė, kad Plungės rajono savivaldybėje teikiamos viešosios paslaugos vertinamos nuosaikiai gerai – bendras pasitenkinimo indeksas siekia 77 proc. Sąlyginai tai yra aukštas rodiklis, tačiau jis nesiekia vertinimo ribos „gerai“ (80 ir daugiau proc.). Todėl, norint pasiekti vis aukščiau keliamus klientų kokybės aptarnavimo parametrus, reikia labiau susitelkti į atvirą, arčiau gyventojo esančią savivaldą, orientuotą į visuomenės pasitenkinimo didinimą.

       Vertinant atskiras paslaugų kategorijas, didžiausią pasitenkinimą respondentai išreiškė kitomis paslaugomis (82 proc.), iš kurių gyventojai itin patenkinti asmens dokumentų išdavimu, civilinės būklės aktų registravimu (91 proc.). Taip pat gana didelis pasitenkinimas išreikštas pažymų bei išrašų išdavimu (88 proc.), skundų ir prašymu nagrinėjimu (84 proc.).

       Nuosaikiai gerai Plungės rajono gyventojai vertina švietimo ir teisines paslaugas. Bendras gyventojų pasitenkinimas švietimo paslaugomis siekia 79 proc. Pažymėtina, kad atskiros šios srities paslaugos vertinamos palankiau nei švietimo paslauga apskritai (visų paslaugų vertinimai viršija 80 proc.). Labiausiai gyventojai yra patenkinti profesinio mokymo įstaigomis (85 proc.) ir neformaliojo ugdymo įstaigomis (84 proc.). Toliau rikiuojasi pasitenkinimas suaugusiųjų švietimo (83 proc.), bendrojo ugdymo mokyklų (82 proc.) ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų (82 proc.) paslaugomis. Pasitenkinimas teisinėmis paslaugomis lygus 78 proc. Vertinant atskiras teisines paslaugas, didesnis pasitenkinimas išreikštas pirmine teisine pagalba (81 proc.), o antrine teisine pagalba gyventojai yra mažiau patenkinti (76 proc.).

       Lyginant su kitomis paslaugomis, gyventojai mažiau patenkinti socialinėmis, komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo bei paslaugomis, susijusiomis su nekilnojamojo turto tvarkymu. Vidutinis gyventojų pasitenkinimas šiomis paslaugomis siekia 77 proc.

       Socialinių paslaugų srityje gyventojai yra patenkinti sociokultūrinėmis (86 proc.) ir laikino apnakvindinimo paslaugomis (84 proc.). Taip pat gana aukštas pasitenkinimas išreikštas transporto organizavimo (82 proc.), laikino apgyvendinimo (81 proc.), seniūnijose teikiamomis (81 proc.) paslaugomis ir pagalba į namus (80 proc.). Kitos socialinės paslaugos vertinamos prasčiau – pasitenkinimas informavimu, konsultavimu dėl socialinių paslaugų skyrimo bei socialinių pašalpų, išmokų ir kompensacijų skyrimu ir mokėjimu siekia 79 proc. Dokumentų dėl socialinių paslaugų skyrimo tvarkymu ir socialinės rizikos šeimų socialinių įgūdžių ugdymu ir palaikymu – 78 proc. Pasitenkinimas socialine globa siekia 77 proc. Mažiausiai šioje srityje gyventojai patenkinti neįgaliųjų aprūpinimu techninėmis pagalbos priemonėmis (74 proc.)

       Geriausiai komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugų srityje vertinamas centralizuotų dujų tiekimas (87 proc.), vandens tiekimas ir nuotekų valymas (85 proc.) bei centralizuotas šildymas (84 proc.). Kita vertus, gyventojai mažiau patenkinti būsto ir pastatų ūkio administravimu (79 proc.) bei atliekų tvarkymu (77 proc.). Mažiausias pasitenkinimas išreikštas švara gatvėse ir kiemuose (73 proc.) bei gatvių ir kiemų apšvietimu (69 proc.).

       Nors bendras gyventojų pasitenkinimas su nekilnojamojo turto valdymu susijusiomis paslaugomis siekia 77 proc., atskiras šios srities paslaugas tyrimo dalyviai vertina palankiau. Didžiausias pasitenkinimas šioje srityje išreikštas nuosavybės registravimu (85 proc.). Pasitenkinimas nekilnojamojo turto vertinimu siekia 82 proc. Mažiausiai gyventojai patenkinti leidimų statybai, renovacijai, rekonstrukcijai išdavimu (78 proc.).

       Pasitenkinimas paslaugomis verslui yra žemiausias iš visų tyrime vertintų viešųjų paslaugų – 68 proc. Šioje kategorijoje gyventojai yra santykinai labiau patenkinti licencijų ir leidimų išdavimu verslo subjektams (78 proc.), o  parama smulkiajam verslui, smulkiojo verslo skatinimas vertinamas kaip nepakankamas (61 proc.).

       Vertinant atskirus Plungės rajono savivaldybės administracijoje arba seniūnijoje suteiktų paslaugų aspektus, gyventojai labiausiai yra patenkinti priėmimo aplinka (88 proc.). Taip pat gana palankiai vertinamas gyventojų priėmimo laikas (83 proc.). Kita vertus, gyventojai nėra pakankamai patenkinti Administracijos darbuotojų bendravimo kultūra ir kompetencija (šie rodikliai siekia 78 proc.). Dar mažiau gyventojai patenkinti gauto atsakymo aiškumu, motyvuotumu (75 proc.) bei problemos sprendimo operatyvumu (75 proc.).

       Spontaniškai tyrimo dalyviai, uždavus klausimą, ar turi pasiūlymų dėl kokybiškesnio piliečių aptarnavimo, dažniausiai akcentavo aptarnavimo kokybės gerinimą (7 proc.). 5 proc. apklaustųjų mano, jog reikėtų daugiau bendravimo, dėmesingumo. Po 4 proc. paminėjo darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir operatyvumą. 3 proc. pageidautų, kad būtų tvarkomi keliai, gatvės, šaligatviai. (2 pav.)

2. Pav. Pasiūlymai dėl kokybiškesnio piliečių aptarnavimo (spontaniniai atsakymai (%) N=303)

 

Informaciją parengė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
Toma Rupeikė
 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.