Aptartos vaikų institucinės globos problemos

2015-10-16

               Šių metų spalio 14 d. Vaiko teisių apsaugos skyriaus iniciatyva Plungės vaikų globos namuose vyko susitikimas su šios socialinės globos į staigos administracija ir darbuotojais. Susitikime dalyvavo ir kalbėjo Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aldona Striaukienė, vyriausioji specialistė Birutė Valiūnienė, Socialinių paslaugų centro atestuotos socialinės darbuotojos Jolanta Zaburienė ir Nemira Pilvelienė, teikiančios pagalbą globėjams (rūpintojams) ir į tėviams.

               Susitikimo tikslas – pristatyti vaikų institucinės globos sistemos pertvarkos strategiją ir išsamiau supažindinti Vaikų globos namų personalą su Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų planu (toliau – Planas), patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro į sakymu, aptarti institucinės globos problemas.

            Institucinė globa – likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimas stacionariose socialinės globos į staigose, kūdikių namuose, kuriuose nuolat gyvena nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų asmenų, kurių socialiniai ryšiai su bendruomene dėl šių į staigų specifikos yra riboti, socialiniai į gūdžiai silpni, galimybės integruotis į visuomenę – minimalios. Šioms į staigoms būdinga grupinė, o ne individuali asmens priežiūra, institucinė kultūra (griežta tvarka, taisyklės, privatumo stoka ir pan.).

            Strateginis Plano tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui ar jo šeimai gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui – augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – į tėvių, globėjų (rūpintojų) šeimoje.

            Akcentuota, kad šiuo metu trūksta prevencinių, bendruomeninių paslaugų šeimai ir vaikams. Nepakankama vaikų dienos priežiūros ir popamokinio ugdymo paslaugų bei jų prieinamumo sistema, šios paslaugos ypač sunkiai prieinamos kaimo vietovėse. Nepakankamai išplėtota vaikų globos (rūpybos) šeimoje sistema, globėjai (rūpintojai) pasigenda į vairių specialistų pagalbos. Neį galių vaikų šeimos negauna reikiamos pagalbos bendruomenėje, todėl dalis vaikų gyvena globos institucijose. Nėra išplėtota kompleksiškai teikiamų paslaugų (socialinių, švietimo, sveikatos, teisinių ir kt.) infrastruktūra vaikui ir jo tėvams, patiriantiems socialinę riziką, stokojantiems pozityvių tėvystės į gūdžių, motyvacijos dirbti ar ieškotis darbo, gydytis nuo priklausomybės ligų ir pan. Pertvarkos metu numatoma stiprinti esamas paslaugas bendruomenėje ir kurti naujas kompleksiškai teikiamas paslaugas vietovėse, kuriose nėra vaikui ir šeimai reikalingų paslaugų.

            Svarbi pertvarkos kryptis – parengti pertvarkai institucinės globos personalą ir bendruomenę. Numatoma, kad darbuotojai bus į traukiami į alternatyvios globos sistemos kūrimą, bus į vertinta darbuotojų kompetencija ir parengti jų kompetencijos ugdymo planai, kad darbuotojai galėtų teikti paslaugas šeimai ir vaikui bendruomenėje, vykdyti globos (rūpybos) funkcijas ir kt.

            Visuomenėje vyrauja neigiamas požiūris į neį galius asmenis, į vaikų globos namus, į globojamą (rūpinamą) vaiką. Dėl tokio požiūrio asmenys baiminasi tapti vaiko globėjais (rūpintojais) ar į vaikinti vaiką. Todėl vienas iš pertvarkos tikslų – skatinti visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, skirtą tolerantiškai visuomenei ir atvirai bendruomenei ugdyti, stiprinant visuomenės švietimą pozityvios tėvystės, pagalbos vaikui ir negalios klausimais, šviečiant vietos bendruomenes apie institucinės globos žalą ir vykstančios pertvarkos naudą ne tik vaikui, neį galiam asmeniui, bet ir pačiai bendruomenei.

           Susitikimo metu taip pat buvo aptartas tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant socialinės globos paslaugas vaikams, dirbant su vaiko tėvais, kada siekiama sugrąžinti vaiką į biologinę šeimą. Buvo atkreiptas dėmesys į vaikų svečiavimosi šeimose, būsimų globėjų (rūpintojų) paieškos ir esamų globėjų (rūpintojų) konsultavimo bei rūpintinių, turinčių 16 metų, į rašymo į eilę socialiniam būstui gauti problemas.

 

           Vaiko teisių apsaugos skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.