Apie tei­sė­sau­gi­nin­kų kas­die­ny­bę, apy­ko­jes ir ne­išÂ­ar­dy­tus bra­vo­rus

2014-11-17

            Lap­kri­čio 3 d. Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me Pro­ba­ci­jos sky­riaus ini­cia­ty­va or­ga­ni­zuo­tas ben­dras su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo ne tik tei­sė­jai, bet ir pro­ku­ra­tū­ros bei po­li­ci­jos dar­buo­to­jai, taip pat ir mū­sų sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Kal­bė­ta apie nu­teis­tie­siems teis­mo pa­skir­tų į pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mą, taip pat iš­sa­ky­ti į vai­rūs pa­ste­bė­ji­mai, ko­kios yra pro­ble­mos ir kaip bū­tų ga­li­ma pa­ge­rin­ti dar­bą tarp ins­ti­tu­ci­jų.

            Po teis­mo pir­mi­nin­ko Vai­do Ga­siū­no pa­svei­ki­ni­mo susirinkimą pra­dė­jo Si­gu­tė Ša­ki­nie­nė – Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos pro­ba­ci­jos sky­riaus, vei­kian­čio Plun­gės ra­jo­no ir Rie­ta­vo mies­to sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se, ins­pek­to­rė (ši, Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tui pa­val­di į stai­ga, vyk­do teis­mų nuosp­ren­džius ir nu­tar­tis nu­teis­tie­siems dėl pro­ba­ci­jos, vie­šų­jų dar­bų ir lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mių, yra at­sa­kin­ga už į pa­rei­go­ji­mų ar drau­di­mų kon­tro­lę bei prie­žiū­rą – aut. past.). Ins­pek­to­rė kal­bė­jo apie jų tie­sio­gi­nį dar­bą, už­si­mi­nė, jog jų tar­ny­bos prie­žiū­ro­je esan­čių nu­teis­tų­jų vis ma­žė­ja – šiuo me­tu yra 156 as­me­nys. Rie­ta­ve, kaip pa­ste­bė­jo ins­pek­to­rė, si­tu­a­ci­ja dar ge­res­nė – ten iš­vis grei­tai ga­li ne­lik­ti nė vie­no nu­teis­to­jo.

            Me­ras A. Kli­šo­nis do­mė­jo­si, ar tu­ri­me apy­ko­jes ne­šio­jan­čių nu­teis­tų­jų? Kaip ži­nia, pa­gal Pro­ba­ci­jos į sta­ty­mą pir­ma lai­ko iš ka­lė­ji­mo pa­leis­tiems as­me­nims ši elek­tro­ni­nė ste­bė­ji­mo prie­mo­nė ga­li bū­ti pri­tvir­tin­ta ant ko­jos. S. Ša­ki­nie­nės tei­gi­mu, to­kia in­ten­sy­vi ste­bė­ji­mo prie­žiū­ra šiuo me­tu pas mus ne­tai­ko­ma nė vie­nam nu­teis­ta­jam. Tie­siog nė­ra kam jų už­dė­ti, nors ins­pek­to­riams bū­tų la­bai pa­to­gu – ne­rei­kė­tų vyk­ti ir tik­rin­ti ste­bi­mo žmo­gaus, ar jis yra na­mie. Tik prieš po­rą me­tų du to­kie as­me­nys bu­vo, bet po ke­lių mė­ne­sių apy­ko­jės jiems bu­vo nuim­tos.

            Nu­teis­tus as­me­nis, ku­riems teis­mas pa­ski­ria į pa­rei­go­ji­mus nak­ti­mis bū­ti na­muo­se, tik­ri­na ir Pro­ba­ci­jos sky­riaus ins­pek­to­riai, ir po­li­ci­ja. Pas­ta­ro­ji – daug daž­niau. Ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai ne­nei­gė, jog kar­tais as­muo dėl ne­su­si­kal­bė­ji­mo ke­lia­mas net du kar­tus per nak­tį , ta­čiau pa­si­tai­ko ir taip, jog nie­kas ne­ati­da­ro du­rų. Vė­liau nu­teis­ta­sis aiš­ki­na ne­gir­dė­jęs bel­di­mo. Ins­pek­to­rė S. Ša­ki­nie­nė pa­rei­gū­nų pra­šė pa­ba­la­do­ti stip­riau. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas tvir­ti­no, jog tik­rai ne vi­si nu­teis­tie­ji lai­ko­si ap­ri­bo­ji­mų. Kar­tais sa­vo sū­ne­lius „den­gia“ ir ma­mos.

            Bau­džia­mą­sias by­las nag­ri­nė­jan­tis tei­sė­jas Vir­gi­nijus Ge­dei­kis at­krei­pė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dė­me­sį į tai, jog į vy­kio vie­to­je tu­rė­tų bū­tų iš­sau­go­ti daik­ti­niai į ro­dy­mai. Kai na­mi­nu­kę va­ran­tis pi­lie­tis, at­vy­kus pa­rei­gū­nams, spė­ja iš­spar­dy­ti sta­ti­nes su deg­ti­ne, teis­mui sun­ku nu­sta­ty­ti, kiek tos deg­ti­nės bu­vo ir ar tik­rai ten bu­vo svai­ga­lai. Taip pat po­li­ci­nin­kų pa­si­tei­rau­ta, ko­dėl šie ne­iš­ar­do bra­vo­rų ir ne­su­nai­ki­na tal­pų? Po ku­rio lai­ko žmo­ge­lis vėl ver­da na­mi­nu­kę ten pat, ir vėl jo lau­kia teis­mas. Tei­sė­ja Ire­na Šeš­kaus­kie­nė dar ste­bė­jo­si, ne­gi po­li­ci­jo­je iš­vis yra tik vie­nas pa­rei­gū­nas – bu­vo at­ve­jis, jog tu­rė­jęs liu­dy­ti by­lo­je, po­li­ci­nin­kas stai­ga ga­vo iš­kvie­ti­mą, at­si­pra­šė ir iš­sku­bė­jo į į vy­kį . By­los nag­ri­nė­ji­mą tei­sė­jai te­ko ati­dė­ti. 

            Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas S. Vai­če­kaus­kas ža­dė­jo į pa­sta­bas at­kreip­ti dė­me­sį . Kal­bė­jo, jog yra to­kių bra­vo­rų, ku­riuos, no­rint iš­ar­dy­ti, tek­tų griau­ti na­mo sie­ną. Iš­vež­ti pen­kių to­nų su­vi­rin­tas tal­pas – ne jų jė­goms. Ar­ba kaip pri­va­žiuo­ti prie fab­ri­kė­lių, ku­rie į reng­ti pel­ky­nų vi­du­ry­je? Be to, iš­ver­tus ko­kias tris to­nas rau­go miš­ke, po­li­ci­jai ga­li at­si­rūg­ti nuo ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų… „Kai fi­zi­nės ga­li­my­bės lei­džia – iš­ve­ža­me, bet kar­tais rei­kia ma­lūns­par­nio. Nė vie­nas bra­vo­ras ne­bū­na į reng­tas prie ge­ro ke­lio. Su į mo­ne „Pals­ka“ esa­me su­da­rę su­tar­tį dėl iš­ve­ži­mo, bet ir jų ga­li­my­bės ri­bo­tos“, – tvir­ti­no pa­rei­gū­nas. Pri­tar­da­mas ko­le­gai, Rie­ta­vo vie­šo­sios po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Vai­das Kur­mis pri­si­mi­nė, jog anks­čiau plas­ti­ki­nes tal­pas jie ga­lė­da­vo su­ka­po­ti, o su­si­do­ro­ti su me­ta­li­nė­mis yra sun­kiau.

            Kal­bė­ta ir apie kon­fis­kuo­tus au­to­mo­bi­lius. Plun­gės po­li­ci­jos va­do­vas ti­ki­no, jog kon­fis­kuo­ja­mos trans­por­to prie­mo­nės jiems „ker­ta per ki­še­nę“. Teis­mo pir­mi­nin­kas V. Ga­siū­nas pa­ta­rė iš­kart ne­temp­ti pa­žei­dė­jo au­to­mo­bi­lio į sau­go­mą aikš­te­lę, o pa­lik­ti to žmo­gaus kie­me. Tie­sa, su­abe­jo­ta, kad, teis­mui pri­ėmus spren­di­mą au­to­mo­bi­lį kon­fis­kuo­ti, trans­por­to prie­mo­nės ga­li ir ne­be­bū­ti… Pa­rei­gū­nas V. Kur­mis sa­kė, jog rie­ta­viš­kiai tik­rai ne­sku­ba trans­por­to prie­mo­nių kon­fis­kuo­ti. S. Vai­če­kaus­kas tei­gė, jog plun­giš­kiai lai­ko­si ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro nu­ro­dy­mų.

            Me­ras A. Kli­šo­nis pa­si­džiau­gė, jog tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos tar­pu­sa­vy­je ran­da ben­drą kal­bą, spren­džia iš­ki­lu­sias pro­ble­mas bei ieš­ko spren­di­mo bū­dų. Jis už­si­mi­nė, jog pa­rei­gū­nų dar­bo pa­leng­vi­ni­mui vie­nas iš pro­jek­tų bū­sian­tis šiuo­lai­ki­nių, mo­der­nių vaiz­do ka­me­rų į ren­gi­mas mies­te. Da­bar­ti­nės jau tik­rai ne vi­sos vei­kia ir yra tech­niš­kai pa­se­nu­sios. Ima­mas pa­vyz­dys iš Vi­sa­gi­no, kur ste­bė­ji­mą at­lie­ka ne po­li­ci­ja, o so­cia­li­nė į mo­nė. Tie­sa, šis mies­tas į tai in­ves­ta­vo be­ne po­rą mi­li­jo­nų li­tų, bet me­ras pa­ti­ki­no, jog mes pa­da­ry­si­me dar ge­riau!

 

Informacija parengta pagal laikraščio  „Plungės žinios” medžiagą

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.