Po Savivaldybės tarybos posėdžio

2021-05-03
 Tarybos posėdžio vaizdo į rašas
 
 


 


Balandžio 29 dieną į vyko nuotolinis Savivaldybės tarybos posėdis, kurio darbotvarkėje – 35 klausimai. Savivaldybės gyventojų dėmesiui – keletas priimtų sprendimų.

 

Jaunimui – integracijos į darbo rinką vasarą programa

Plungės rajono savivaldybės taryba patvirtino Plungės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą didinti jaunimo užimtumą vasaros metu ir skatinti jaunuolius nuo 14 iki 19 metų į gyti praktinių darbo į gūdžių.

Programa bus į gyvendinama šių metų birželį , liepą ir rugpjūtį , bendradarbiaujant su rajone veikiančio smulkiojo ir vidutinio verslo atstovais. Darbdavys, susiradęs jauną žmogų, ar jauni žmonės, susiradę būsimą darbdavį , turės suderinti dalyvavimą programoje ir registruotis.

Numatyta, kad už jauną žmogų, į darbintą visu etatu, darbdaviui per mėnesį bus kompensuojama 300 eurų, o jeigu jaunas žmogus dirbs ne visu darbo krūviu, kompensacija bus skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas dienas.

Numatytas maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną į darbintą jauną žmogų per programos vykdymo laikotarpį – 600 eurų (maksimalus kompensacijos dydis vienam darbdaviui, į darbinusiam jaunus žmones – 1 200 eurų).  

 

Į paramą gali pretenduoti vykdantys veiklą pirmus 3 metus

Savivaldybės taryba patvirtino Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą, parengtą atsižvelgus į vykusių SVV rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo nuolatinės komisijos posėdžių pastabas.

Nuo šiol rėmimo lėšos bus skiriamos verslo subjektams, kurie vykdo komercinę ūkinę veiklą ne daugiau nei 3 metus iki prašymo pateikimo dienos. Rėmimo lėšos nebebus skiriamos fiziniams asmenims, turintiems verslo liudijimą.

Per kalendorinius metus vienas SVV subjektas galės gauti ne didesnę nei 2 000 Eur rėmimo lėšų sumą.

Paramos galima tikėtis ne tik už į monės vadovų ir (ar) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, bet ir persikvalifikavimą, taip pat darbo procese naudojamoms naujoms darbo priemonėms ir (ar) naujai į rangai į sigyti. Neliko reikalavimo sukurti naują darbo vietą ir ją išlaikyti 2 metus, norint gauti rėmimo lėšas šiai priemonei.

Jei pareiškėjų bus daugiau, negu galima patenkinti prašymus turimomis lėšomis, prioritetas bus skiriamas tiems, kam ankščiau rėmimo lėšų nebuvo skirta, taip pat asocijuotai verslo struktūrai, neį galiesiems, steigiantiesiems naujas darbo vietas, jaunimui iki 29 m., vyresniems nei 45 m. asmenims.

 

Bendrovės pateikė ataskaitas

Savivaldybės tarybai pateiktos viešosios į staigos Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos, viešosios į staigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės, uždarosios akcinės bendrovės „Plungės autobusų parkas“, uždarosios akcinės bendrovės „Plungės vandenys“, uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai“, uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, SĮ „Plungės būstas“ 2020 metų audituotos finansinės ataskaitos.  

Atliekant uždarųjų akcinių bendrovių finansinių ataskaitų auditą, patikrinama, ar į monės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas.

Savivaldybės taryba pritarė 7 ataskaitoms. Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos ataskaitai nepritarta, nes ataskaita dar nebuvo svarstyta į staigos dalininkų susirinkime.  

 

Plungės šilumos tinklų projektas – sujungti dvi esamas miesto šilumos tiekimo sistemas į vieną

Savivaldybės taryba pritarė projekto „Šilumos perdavimo tinklų nuo ŠK 1KJ7 (A. Jucio g. 3) iki ŠK 2KV1 (Telšių g. 3A), Plungės mieste, statyba ir rekonstravimas“ į gyvendinimui.                                                               

Vietos politikams balsų dauguma priėmus šį sprendimą UAB „Plungės šilumos tinklai“ turės galimybę į gyvendinti investicijų projektą ir sujungti dvi esamas šilumos tiekimo sistemas  į vieną.

Įgyvendinus projektą Plungės mieste bus sukurta vientisa centralizuoto šilumos tiekimo sistema, labiau išnaudojant Lentpjūvės g. katilinės pajėgumus. Tikimasi, kad į gyvendinus projektą sumažės aplinkos oro tarša tankiai apgyvendintoje teritorijoje aplink V. Mačernio g. katilinę.

Sujungus dvi šilumos tiekimo sistemas bus užtikrintas patikimas ir kokybiškas šilumos tiekimas vartotojams, gaminant šilumą daugiau naudojamas biokuras.

UAB „Plungės šilumos tinklai“ direktorės pareigas einanti Margarita Charitonova kalbėjo, jog centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra į monei leis gerinti teikiamų paslaugų kokybę, galimai dar labiau sumažinti šilumos energijos kainą. Bendrovei bus galima lanksčiau prisitaikyti prie pokyčių kuro rinkoje ir naudoti keletą kuro rūšių.

Bendra projekto vertė – 1,77 milijonai eurų (su PVM). Savivaldybės taryba balsų dauguma priėmė sprendimą suteikti iki 1 300 tūkst. eurų  garantiją dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ penkiolikai metų imamos paskolos projektui, kurio tikslas – sujungti šilumos perdavimo tinklus nuo A. Jucio g. 3 iki Telšių g. 3A, finansuoti.

 

Didinamos Savivaldybės biudžeto pajamos  

Balandžio 29 dieną vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje priimtas sprendimas didinti Savivaldybės biudžeto pajamas 1 679 544 eurų.     

710 100 eurų gauta Vyriausybės nutarimu „Dėl 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“. Plungės rajono savivaldybei skirtos lėšos Plungės miesto Rietavo, Laisvės, Minijos ir Telšių gatvėms rekonstruoti. 116 500 eurų – Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos  lėšos, grąžintos iš praėjusių laikotarpių.

3 450 eurų – švietimo, mokslo ir sporto ministro į sakymu „Dėl mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl Covid-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“; 44 524 eurų – švietimo, mokslo ir sporto ministro į sakymu „Dėl lėšų, skirtų į steigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo“.  

3 381 tūkst. eurų – sveikatos apsaugos ministro į sakymu „Dėl lėšų skyrimo LNSS į staigų ir LNSS nepriklausančių į staigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių į staigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti“.

7 789 tūkst. eurų  – Vyriausybės nutarimu ,,Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“ ir sveikatos apsaugos ministro į sakymu „Dėl į staigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo“.

793 800 tūkst. eurų  – Vyriausybės nutarimu „Dėl 2020 metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimo“.

 

Patikslinti rinkliavos už išorinę reklamą dydžiai

Savivaldybės taryba patvirtino Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo į rengti išorinę reklamą išdavimą naujos redakcijos nuostatus – patikslinti rinkliavos dydžiai, siekiant išorinės reklamos kokybės reguliavimo.

Nuo šiol išorinė reklama mieste, ypač centrinėje dalyje ir istoriniame miesto centre, turi būti į rengiama laikantis bent minimalių vieningų estetinių reikalavimų. Nustatyta nauja rinkliavos kriterijų sistema padės kontroliuoti išorinės reklamos kiekį , dydžius, stilių bei kurti vieningą miesto teritorijos į vaizdį .

Konkretų vietinės rinkliavos dydį apskaičiuos ir rinkliavos mokėtoją informuos Savivaldybės administracijos seniūnija, atsakinga už leidimų išdavimą.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.