Informacija apie priėmimą įmokyklas 2020–2021 mokslo metais

2020-01-28

Pranešame, kad prašymai priimti mokytis Plungės rajono savivaldybės ugdymo į staigose 2020–2021 mokslo metais, prisijungus prie Plungės rajono savivaldybės interneto svetainės www.plunge.lt paskyros „Priėmimas į ugdymo į staigas“, registruojami:

Į Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Tėvai pildo (koreguoja) prašymus

Siunčiami pranešimai (kvietimai) dėl mokyklos lankymo

Tėvai tvirtina kvietimus (kreipiasi į mokyklas dėl sutarties sudarymo)

Vasario 1 d. – gegužės 15 d.

Gegužės 26 d. 

Gegužės 27 d. –  birželio 10 d.

Birželio 22 d. – rugpjūčio 23 d.

Liepos 7 d.

(į laisvas vietas kviečiami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje)

Liepos 8 d. – liepos 21 d.

Rugpjūčio 24 d.

(į likusias laisvas vietas gali būti kviečiami mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje)

Rugpjūčio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

Į bendrojo ugdymo mokyklas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal šiuos kriterijus:

  • toje mokykloje lankiusiems priešmokyklinio ugdymo grupę (priimant į pirmas klases), baigusiems pradinio ugdymo programą (priimant į penktas klases)  ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (priimant į devintas klases);

  • gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje arba kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra dveji ir daugiau metų. Taip pat šis pirmumo kriterijus taikomas mokiniams, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje naujai į sigytame būste ir gyvenamosios vietos deklaracija atlikta iki dviejų metų laikotarpio nuo prašymo pateikimo datos, ar išsinuomotame būste, kuriame nuolat gyvenama. Nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota Registrų centre. Minėtais atvejais registruojant prašymą, pateikiama nuomos sutarties arba nuosavybės teisę į rodančių dokumentų kopijos (pavyzdžiui, į sigijus butą, namą ar išsinuomojus butą 2019-07-25 – buto dokumentus ar nuomos sutartį pateikti reikia, o į sigijus butą ar išsinuomojus butą 2018-01-01 – papildomų dokumentų teikti nereikia);

  • našlaičiai bei vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus;

  • asmenys, dėl į gimtų ar į gytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos bendrojo ugdymo mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams;

  • vaikams, kurių broliai ir (ar) seserys (į broliai ar į seserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą toje mokykloje.

   Pirmumo teisę suteikiančios aplinkybės yra lygiavertės. Iškilus ginčams dėl pirmumo suteikimo priimant į ugdymo į staigą, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką arba pirmumo kriterijų skaičių. 

   Jei neį manoma patenkinti visų prašymų pagal mokyklos aptarnaujamą teritoriją, į mokyklą priimama atsižvelgiant į gyvenamosios vietos deklaravimo datą.

Į švietimo į staigas, į gyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

 

Tėvai pildo (koreguoja) prašymus

Siunčiami pranešimai (kvietimai) dėl mokyklos lankymo

Tėvai tvirtina kvietimus (kreipiasi į mokyklas dėl sutarties sudarymo)

 

Nuolat

(visus metus)

 

Birželio 1 d.

Birželio 2 d. – birželio 15 d.

Liepos 7 d.

(į laisvas vietas)

Liepos 8 d. – liepos 21 d.

Rugpjūčio 24 d.

(į laisvas vietas)

Rugpjūčio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

Vaikai priimami į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes pagal amžių tokia tvarka: du vaikai iš sąrašo – pagal prašymų padavimo datą ir laiką, du iš sąrašo – pagal pirmumo teisę suteikiančias priežastis.

Pirmenybė priimant teikiama:

  • priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurie jau lanko į staigą, vykdančią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (pateikiamas tik rašytinis prašymas į staigos direktoriui);

  • našlaičiams, globojamiems ir (ar) į vaikintiems vaikams;

  • vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko (mokosi) toje pačioje į staigoje;

  • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) dirba toje į staigoje;

  • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) yra mokinys ar studentas ir mokosi mokymo į staigos dieniniame skyriuje ar studijuoja nuolatinėse studijose;

  • vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau mažamečių vaikų;

  • vaikams, kurių tėvai (globėjai) arba vienas iš tėvų (globėjų) atlieka profesinę karo tarnybą ir yra keliami į naujas tarnybos vietas.

Pirmumo teisę suteikiančios aplinkybės yra lygiavertės. Iškilus ginčams dėl pirmumo suteikimo priimant į ugdymo į staigą, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir (arba) pirmumo kriterijų skaičių. 

Aktualiausia su priėmimu susijusi informacija skelbiama Plungės rajono savivaldybės interneto svetainės www.plunge.lt titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į ugdymo į staigas“.


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.