Š imt­me­čio plun­gišÂ­kiams – ypa­tin­gas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dė­me­sys

2018-01-12

 

 

Mi­nint Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio ini­cia­ty­va ėmė­si įgy­ven­din­ti iš­skir­ti­nį pro­jek­tą – pa­ro­dy­ti dė­me­sį įtei­kiant at­mi­ni­mo do­va­ną  kiek­vie­nam šiais me­tais gim­sian­čiam kū­di­kiui.

Šimt­me­čio plun­giš­kių pa­ger­bi­mo ini­cia­ty­vą įgy­ven­di­na Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius. Pa­sak šio sky­riaus ve­dė­jos Vir­gi­ni­jos Jo­naus­kie­nės, vi­siems šių­me­čiams nau­ja­gi­miams, ku­rių gy­ve­na­mo­ji vie­ta bus de­kla­ruo­ta Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, yra pa­ruoš­ta jų gi­mi­mą ypa­tin­gu lai­ko­tar­piu įpras­mi­nan­ti do­va­nė­lė – vo­ke­lis po mau­dy­nių, ku­rį puo­šia Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­čio sim­bo­li­ka su už­ra­šu „Šimt­me­čio plun­giš­kis“.  Gre­ta to, kū­di­kiui kar­tu su jo gi­mi­mo fak­tą liu­di­jan­čiu do­ku­men­tu bus įtei­kia­mas ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro A. Kli­šo­nio pa­si­ra­šy­tas svei­ki­ni­mas, ku­ria­me ak­cen­tuo­ja­ma, jog gi­męs ma­ža­sis plun­giš­kis yra lau­kia­mas ir my­li­mas ne tik sa­vo tė­ve­lių. Ir Lie­tu­va, ir gim­to­ji Plun­gė ti­ki­si, kad už­au­gęs dar­bais ir ži­nio­mis leis juo di­džiuo­tis.

Svar­bu, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­ruoš­ta do­va­na nau­ja­gi­miams bus skir­ta ne tik čia gy­ve­nan­čioms šei­moms. Vo­ke­lis su svei­ki­ni­mu bus įtei­kia­mas vi­siems nau­ja­gi­miams, ne­pai­sant jų gi­mi­mo vie­tos, svar­biau­sia, kad gy­ve­na­mo­ji vie­ta bū­tų de­kla­ruo­ta Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Tai­gi ti­ki­ma­si, kad Šimt­me­čio plun­giš­kio do­va­nė­le džiaug­sis ir už­sie­ny­je pa­sau­lį iš­vy­dę kū­di­kiai. „Gal­būt mū­sų do­va­nė­lė – smul­kme­na, ta­čiau iš smul­kme­nų juk ir su­si­de­da gy­ve­ni­mas. Įteik­da­mi do­va­ną plun­giš­kiams, no­ri­me dar kar­tą pri­min­ti, ypač iš­vy­ku­siems ir gy­ve­nan­tiems už­sie­ny­je, kad kiek­vie­nas jų, kiek­vie­nas gims­tan­tis kū­di­kis mums svar­bus, kad mes juos my­li­me ir lau­kia­me su­grįž­tant na­mo, kad mes jų ne­už­mirš­ta­me“, – kal­bė­jo V. Jo­naus­kie­nė.

Pra­ėju­siais me­tais Plun­gė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je įre­gist­ruo­ti 423 gi­mi­mai (192 ber­niu­kai ir 231 mer­gai­tė), 126 iš jų – už­sie­nio vals­ty­bė­se gi­mę Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių kū­di­kiai.

 

 Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės informacija


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.