Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo sritys

Plungės rajono savivaldybės taryba 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T1-185 patvirtino Plungės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą, kurio tikslas – sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai Plungės rajone.

Rėmimo lėšomis finansuojamos šios priemonės:

Eil. Nr.PriemonėDidžiausias finansavimo dydisReikalavimai ir paaiškinimai
1.Įmonės steigimo išlaidų dalinis kompensavimas (toliau – 1 priemonė)iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 100 EurTinkamos išlaidos: atlyginimas VĮ Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikinojo pavadinimo įtraukimą į registrą, notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties patvirtinimą, apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas, juridinio asmens antspaudo gamybos išlaidos.
2.Reklamos priemonių išlaidų dalinis kompensavimas (toliau – 2 priemonė)iki 70 proc., bet ne daugiau kaip 1 000 Eur (asocijuotai verslo struktūrai – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1 500 Eur)Tinkamos išlaidos: reklamos, viešinimo priemonės ir paslaugos, prekinio ženklo kūrimo ir įregistravimo išlaidos. Reklamuojant atskirai Pareiškėjo teikiamas paslaugas ir (ar) prekes, reklamoje turi būti nurodytas Pareiškėjo pavadinimas.   
3.Interneto svetainės sukūrimo išlaidų dalinis kompensavimas (toliau – 3 priemonė)iki 70 proc., bet ne daugiau kaip 1 000 Eur1. Tinkamos išlaidos: interneto svetainės ir (ar) e. parduotuvės sukūrimo ir (ar) atnaujinimo paslaugos; mokestis už interneto svetainės ir (ar) elektroninės parduotuvės adreso (vardas.lt) sukūrimą ir palaikymą metams; mokestis už svetainės ir (ar) elektroninės parduotuvės talpinimą serveryje. 2. Interneto svetainė ir (ar) e. parduotuvė turi veikti prašymo pateikimo dieną.
4.Dalyvavimo verslo parodose išlaidų dalinis kompensavimas (toliau – 4 priemonė)iki 70 proc., bet ne daugiau kaip 1 000 Eur (asocijuotai verslo struktūrai – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1 500 Eur)Tinkamos išlaidos: registracijos mokestis, parodos ploto nuoma, stendų dizainas ir įranga; papildoma stendų įranga ir paslaugos; reklamos paslaugos (reklaminiai spaudiniai, įrašai kataloge); muitinės tarpininko paslaugos ir krovos darbai; parodos eksponatų draudimas.
5.Kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų ir mokymų išlaidų dalinis kompensavimas (toliau – 5 priemonė)iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 EurTinkamos išlaidos: darbuotojų ir (ar) vadovų mokymai, seminarai, kvalifikacijos kėlimo ir (ar) perkvalifikavimo kursai, kuriuos išklausius gaunamas sertifikatas, pažymėjimas ar kitas dokumentas, kuriuo yra patvirtinama, kad mokymai buvo išklausyti, vadovas ir (ar) darbuotojas įgijo ar kėlė kvalifikaciją.
6.Darbo priemonių ir (ar) įrangos įsigijimo išlaidų dalinis kompensavimas (toliau – 6 priemonė)iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 2 000 Eur1. Tinkamos išlaidos: darbo procese naudojamoms naujoms darbo priemonėms ir (ar) naujai įrangai įsigyti, kurie tiesiogiai susiję su Pareiškėjo vykdoma veikla, kuriai prašomos rėmimo lėšos (išlaidos turi būti susijusios su darbo vietos funkcionavimu teikti paslaugas ir (ar) gaminti prekes, gaminius ar produkciją).  2. Netinkamos finansuoti išlaidos: nekilnojamajam turtui ir (ar) žemei įsigyti; transporto priemonėms įsigyti; transporto priemonių, kitos technikos ir įrangos remonto išlaidos; įrangos eksploatavimui reikalingų papildomų priemonių įsigijimo išlaidos; pastatų, statinių paprastojo remonto išlaidos; mobiliojo ryšio priemonės ir paslaugos; darbo užmokesčio ir darbdavio mokamų mokesčių išlaidos; draudimo išlaidos; prekių, medžiagų, žaliavų (atsargų) įsigijimui produkcijai gaminti, paslaugoms teikti, darbams atlikti; smulkių buities reikmenų įsigijimui (nesusijusių su vykdoma veikla); prekių transportavimo, pristatymo, kurjerių paslaugos, montavimo, įdiegimo, techninės priežiūros.

Rėmimo lėšos skiriamos Pareiškėjams, atitinkamiems šiuos reikalavimus:

Pareiškėjais gali būti – labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės bei fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą (pagal kurią deklaruoja kasmetines pajamas, kurių dydis ne mažesnis nei 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų minimalių mėnesinių algų (MMA) per kalendorinius metus, o per mėnesį – 1MMA), kurie vykdo komercinę ūkinę veiklą ne daugiau nei 5 metus iki prašymo pateikimo dienos ir yra įregistruoti Plungės rajono savivaldybėje

Einamaisiais kalendoriniais metais vienas Pareiškėjas gali gauti ne didesnę nei 2 000 Eur rėmimo lėšų sumą.

Rėmimo lėšos skiriamos išlaidų kompensavimo būdu numatytoms priemonėms, kai kompensuojama visa ir (ar) dalis Pareiškėjo patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Nuostata dėl PVM nekompensavimo taikoma tik PVM mokėtojams. Kompensuojamos išlaidos, patirtos per 12 mėn. iki prašymo pateikimo dienos.

Pareiškėjas rėmimo lėšas toms pačioms priemonėms gali gauti vieną ir daugiau kartų savo veiklos vykdymo laikotarpiu išskyrus 6 priemonę (Pareiškėjas rėmimo lėšas  priemonei gali gauti vieną kartą per savo veiklos vykdymo laikotarpį).

Pridedama:

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 604 98830, el. paštu spiecius@plunge.lt, Jurgita Niunevė.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-06-27 16:25:12
This site is registered on wpml.org as a development site.