Archyvas. IX-ojo šaukimo Plungės rajono savivaldybės taryba. Komitetai

Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas

1 Adomas Zamulskis Komiteto pirmininkas
2 Liudas Skierus Komiteto pirmininko pavaduotojas
3 Asta Beierle Eigirdienė Komiteto narė
4 Marijus Kaktys Komiteto narys
5 Algirdas Pečiulis Komiteto narys
6 Aidas Kėsas Komiteto narys

Komiteto veiklos sritys yra šios:

 • biudžetas ir finansai;
 • investicijos;
 • nekilnojamojo turto grąžinimas;
 • mokesčiai ir rinkliavos, paslaugų įkainiai;
 • Savivaldybės nuosavybė.

Komiteto kompetencija ir teisės:

 • savo iniciatyva ar Tarybos pavedimu rengti Tarybos sprendimų projektus komiteto veiklos sričių klausimais;
 • svarstyti Tarybai pateiktų sprendimų projektus, teikti dėl jų pasiūlymus ir išvadas komiteto veiklos sričių klausimais;
 • svarstyti  rajono Savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto įvykdymo apyskaitą, prireikus  teikti pasiūlymus dėl Savivaldybės biudžeto tikslinimo;
 • nagrinėti piliečių ir organizacijų pasiūlymus ir skundus;
 • svarstyti klausimus kartu su kitais Tarybos komitetais ir komisijomis, priimti bendras išvadas ir teikti pasiūlymus;
 • įgalioti komiteto narius rengti pranešimus Tarybos posėdžiuose komiteto veiklos sričių klausimais ir papildomus pranešimus visais svarstomais klausimais;
 • siūlyti Tarybai teikti svarstyti visuomenei tam tikrus sprendimų projektus ir klausimus;
 • išklausyti Savivaldybės administracijos direktorių, jo pavaduotoją, Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių atstovus;
 • reikalauti iš Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo, Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės įmonių, įstaigų pareigūnų dokumentų, reikalingų klausimui nagrinėti;
 • tikrinti, kaip vykdomi Tarybos, sprendimai, mero potvarkiai komiteto veiklos sričių klausimais, ar atsižvelgiama į komiteto išvadas ir pasiūlymus;
 • teikti paklausimus visoms savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, pareigūnams;
 • kviesti į posėdžius kitus Tarybos narius, Savivaldybės administracijos direktorių, jo pavaduotoją, valstybinių institucijų ir organizacijų atstovus, specialistus ir kitus asmenis;
 • siūlyti Tarybai keisti ir papildyti Tarybos posėdžių darbotvarkę;
 • inicijuoti dokumentų rengimą, juos rengti, teikti išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl biudžeto lėšų panaudojimo, biudžeto sudarymo ir vykdymo, investicijų, nekilnojamojo turto grąžinimo, savivaldybės nuosavybės;
 • kontroliuoti su komiteto veiklos sritimis susijusių įstatymų ir norminių aktų vykdymą savivaldybės teritorijoje;
 • teikti Tarybai išvadas ir pasiūlymus dėl įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektų arba jų pakeitimo;
 • svarstyti klausimus dėl Savivaldybės administracijos etatų ir darbo užmokesčio fondo ir teikti pasiūlymus;
 • svarstyti specialiųjų lėšų panaudojimo klausimus ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 • analizuoti, vertinti Savivaldybės administracijos padalinių – asignavimų valdytojų, savivaldybės įmonių veiklą ir teikti pasiūlymus;
 • organizuoti konferencijas ir seminarus ar inicijuoti jų rengimą.

2023 m. darbo planas

2022 m. darbo planas

2021 m. darbo planas

2020 m. darbo planas

2019 m. darbo planas

Kontrolės komitetas

1 Algirdas Pečiulis Komiteto pirmininkas
2 Tadas Šetkauskis Komiteto pirmininko pavaduotojas
3 Asta Beierle Eigirdienė Komiteto narė
4 Daina Martišienė Komiteto narė 
5 Renata Gudienė Komiteto narė

Bendroji komiteto kompetencija ir teisės:

 • savo iniciatyva arba Tarybos pavedimu rengti rajono Savivaldybės tarybos sprendimų projektus komiteto specialiosios kompetencijos klausimais;
 • svarstyti Tarybai pateiktus sprendimų projektus, susijusius su komiteto veikla, teikti dėl jų pasiūlymus ir išvadas;
 • svarstyti klausimus kartu su kitais Tarybos sudarytais  komitetais ir komisijomis, teikti bendras išvadas ir pasiūlymus;
 • įgalioti komiteto atstovus daryti pranešimus Tarybos posėdžiuose komiteto specialiosios kompetencijos klausimais ir papildomus pranešimus  visais svarstomais klausimais;
 • siūlyti Tarybai teikti visuomenei svarstyti sprendimų projektus ir klausimus;
 • išklausyti Savivaldybės administracijos direktorių, jo pavaduotoją, Savivaldybės padalinių,  savivaldybės įstaigų ir įmonių atstovus;
 • reikalauti iš Savivaldybės  administracijos padalinių, savivaldybės įmonių, įstaigų pareigūnų ataskaitų ar kitokių dokumentų, reikalingų komiteto specialiosios kompetencijos klausimui nagrinėti;
 • tikrinti, kaip vykdomi Tarybos sprendimai, mero potvarkiai, ar atsižvelgiama į komiteto išvadas ir pasiūlymus;
 • teikti paklausimus komiteto specialiosios kompetencijos klausimais visoms savivaldybės įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, pareigūnams;
 • kviesti į posėdžius kitus Tarybos narius, savivaldybės administracijos direktorių, jo pavaduotoją, valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovus, specialistus ir kitus asmenis;
 • siūlyti administracijos direktoriui sudaryti ekspertų grupes;
 • siūlyti Tarybai keisti ir papildyti Tarybos posėdžių darbotvarkę.

Komiteto specialioji kompetencija:

 • inicijuoti dokumentų rengimą, juos rengti, teikti išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos;
 • kontroliuoti su komiteto veiklos sritimis susijusių įstatymų ir norminių aktų vykdymą savivaldybės teritorijoje;
 • siūlyti Tarybai atleisti Savivaldybės kontrolierių, kai yra Valstybės tarnybos įstatyme nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;
 • teikti Tarybai išvadas dėl Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos rezultatų;
 • svarstyti Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiksmų plano projektą ir teikti pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo. Apsvarstytą plano projektą su pastabomis ar pasiūlymais iki einamųjų metų sausio 15 d. grąžina Savivaldybės kontrolieriui tvirtinti ir teikia jį Tarybai pritarti;
 • svarstyti Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos parengtą ataskaitą dėl Savivaldybės kontrolieriaus  tarnybos veiksmų plano įvykdymo, jos pagrindu rengti ir teikti Tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos) veiklos;
 • siūlyti Tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų panaudojimo bei Savivaldybės veiklos auditą, teikti savo išvadas dėl audito rezultatų;
 • periodiškai (kartą per ketvirtį) svarstyti, kaip vykdomas Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiksmų planas, Savivaldybės kontrolieriaus ar savo iniciatyva išklausyti institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl Savivaldybės kontrolieriaus atliktų patikrinimų metu nustatytų trūkumų ar pažeidimų pašalinimo, prireikus kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių dėl Savivaldybės kontrolieriaus reikalavimų įvykdymo;
 • prašyti administracijos direktorių pateikti Vidaus audito tarnybos atliktų auditų ataskaitas;
 • organizuoti pasitarimus specialiosios  kompetencijos klausimais.

2023 m. veiklos programa

2022 m. veiklos programa

2021 m. veiklos programa

2020 m. veiklos programa

2019 m. veiklos programa

Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas

1 Raimondas Doviltis Komiteto pirmininkas
2 Irena Taučienė Komiteto pirmininko pavaduotoja
3 Renata Gudienė Komiteto narė
4 Vaidotas Skierus Komiteto narys
5 Vida Tamkevičienė Komiteto narė 
6 Tadas Šetkauskis Komiteto narys

Komiteto veiklos sritys yra šios:

 • sveikatos priežiūra;
 • sveikatos įstaigų išdėstymas, plėtra, restruktūrizavimas;
 • sanitarija ir higiena;
 • gyventojų socialiniai reikalai;
 • gyventojų užimtumas;
 • neįgaliųjų žmonių reikalai;
 • globa, rūpyba, šalpa;
 • labdara.

Komiteto kompetencija:

 • savo iniciatyva ar Tarybos pavedimu rengti Tarybos sprendimų projektus komiteto veiklos sričių klausimais;
 • svarstyti ir teikti išvadas dėl Savivaldybės administracijos struktūros, kompetencijos, etatų ir darbo užmokesčio fondo;
 • svarstyti Tarybos sprendimų projektus, teikti dėl jų pasiūlymus ir išvadas;
 • svarstyti Savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto įvykdymo apyskaitą, teikti dėl jų pasiūlymus ir išvadas;
 • nagrinėti gyventojų, visuomeninių ir kitų visuomenės interesus atstovaujančių organizacijų pasiūlymus bei skundus ir informuoti juos apie nagrinėjimo rezultatus; atsižvelgiant į gyventojų ir organizacijų pasiūlymus, pageidavimus, rekomenduoti Savivaldybės administracijai rengti Tarybos sprendimų projektus;
 • analizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų globos ir rūpybos įstaigų veiklą ir teikti pasiūlymus dėl jų veiklos;
 • svarstyti ir vertinti Socialinės paramos skyriaus veiklos metų planą, jo įvykdymą pusmečiais;
 • svarstyti pasiūlymus ir teikti išvadas dėl naujų socialinių paslaugų teikimo;
 • nagrinėti gyventojų bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus ir skundus komiteto veiklos sričių klausimais;
 • svarstyti ir teikti išvadas dėl kompensacijų skyrimo socialiai remtiniems asmenims;
 • svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl Socialinės paramos skyriaus ir jo reguliavimo sričiai priskirtų globos ir rūpybos įstaigų organizacinės struktūros;
 • svarstyti klausimus kartu su kitais Tarybos sudarytais komitetais ar komisijomis, priimti bendrus sprendimus, išvadas;
 • įgalioti komiteto narį daryti pranešimus Tarybos posėdžiuose komiteto veiklos sričių klausimais ir papildomus pranešimus visais svarstomais klausimais;
 • teikti Tarybai išvadas bei pasiūlymus dėl su komiteto veiklos sritimis susijusių Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų, taip pat Tarybos sprendimų, mero potvarkių vykdymo Savivaldybės teritorijoje;
 • organizuoti pasitarimus komiteto veiklos sričių klausimais ar inicijuoti jų rengimą;
 • kviesti į posėdžius kitus Tarybos narius, Savivaldybės administracijos darbuotojus, valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovus, specialistus ir kitus asmenis;
 • reikalauti iš Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių pareigūnų ataskaitinių duomenų ir kitokios medžiagos, reikalingos klausimams nagrinėti, taip pat išklausyti jų ataskaitas, atsakymus į paklausimus;
 • tikrinti, kaip vykdomi Tarybos  sprendimai ir mero potvarkiai komiteto veiklos sričių klausimais,  ar atsižvelgiama į komiteto išvadas ir pasiūlymus;
 • teikti paklausimus visoms savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, pareigūnams;
 • sudaryti ekspertų grupes;
 • siūlyti Tarybai keisti ir papildyti Tarybos posėdžio darbotvarkę;
 • naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.     

2023 m. darbo planas

2022 m. darbo planas

2021 m. darbo planas

2020 m. darbo planas

2019 m. darbo planas

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

1 Vida Bondauskienė Komiteto pirmininkė
2 Audrius Misiūnas Komiteto pirmininko pavaduotojas
3 Judita Stankutė Komiteto narė 
4 Jolanta Skurdauskienė Komiteto narė 
5 Jonas Mockūnas Komiteto narys
6 Gediminas Norvaišas Komiteto narys

Komiteto veiklos sritys yra šios:

 • bendrasis ir neformalusis švietimas;
 • kultūra ir paveldas;
 • sportas ir turizmas;
 • jaunimo reikalai.

Komiteto kompetencija:

 • svarsto ir rengia pasiūlymus dėl politikos formavimo ikimokyklinio, bendrojo lavinimo ir papildomojo ugdymo, kultūros, sporto, turizmo bei jaunimo reikalų srityse ir siūlo jos įgyvendinimo kryptis ir būdus, kontroliuoja suformuotos politikos įgyvendinimą;
 • analizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų ugdymo, sporto ir jaunimo reikalų, kultūros įstaigų veiklą ir teikia pasiūlymus dėl jų veiklos;
 • svarsto ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Savivaldybės švietimo ir kultūros tinklų optimizavimo;
 • svarsto ir teikia išvadas dėl sporto ir turizmo infrastruktūros bei plėtros rajone;
 • svarsto ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimo ir savanorystės skatinimo;
 • palaikydamas ryšį su Kultūros vertybių (paveldo) apsaugos, Aplinkos apsaugos inspekcijomis, kontroliuoja istorijos, kultūros paminklų apsaugą, jų restauravimą, eksploatavimo sąlygas, numato naujų kultūros paminklų kūrimą, koordinuoja kraštotyros darbo kryptis;
 • kontroliuoja Savivaldybė tarybos priimtų sprendimų Komiteto veiklos klausimais įgyvendinimą;
 • nagrinėja gyventojų pasiūlymus ir pageidavimus pagal Komiteto kompetenciją ir teikia pasiūlymus;
 • svarsto ir vertina Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos metų planą, jo įvykdymą pusmečiais;
 • teikia Savivaldybės tarybai išvadas bei pasiūlymus dėl su Komiteto veiklos sritimis susijusių Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų, taip pat Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių vykdymo Savivaldybės teritorijoje.

2023 m. darbo planas

2022 m. darbo planas

2021 m. darbo planas

2020 m. darbo planas

2019 m. darbo planas

Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komitetas

1 Daina Martišienė Komiteto pirmininkė
2 Česlovas Kerpauskas Komiteto pirmininko pavaduotojas
3 Gintarė Drackienė Komiteto narė
4 Rimas Dužinskas Komiteto narys
5 Julius Nekrašas Komiteto narys
6 Mindaugas Pocius Komiteto narys

Komiteto veiklos sritys yra šios:

 • komunalinis ūkis;
 • namų ūkis;
 • transportas;
 • eismo organizavimas;
 • energetika;
 • statyba;
 • komunikacijos;
 • bendrasis planas;
 • strateginis planavimas ir plėtra;
 • ekologija;
 • teisėsauga ir teisėtvarka;
 • žemės ūkis;
 • švietimas, kultūra, sportas, sveikatos apsauga kaime;
 • kaimo seniūnijų veikla;
 • kaimo infrastruktūra ir gamtosauga.

Komiteto kompetencija:

 • savo iniciatyva ar Tarybos pavedimu rengti Tarybos sprendimų projektus komiteto veiklos sričių klausimais;
 • svarstyti Tarybos sprendimų projektus, teikti dėl jų pasiūlymus ir išvadas;
 • svarstyti Savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto įvykdymo apyskaitą;
 • nagrinėti piliečių ir visuomeninių ir visuomenės interesams atstovaujančių organizacijų pasiūlymus ir skundus;
 • svarstyti klausimus kartu su kitais Tarybos sudarytais komitetais ir komisijomis, priimti bendras išvadas ir teikti pasiūlymus;
 • įgalioti komiteto narius daryti pranešimus Tarybos posėdžiuose komiteto veiklos sričių klausimais ir papildomus pranešimus visais svarstomais klausimais;
 • siūlyti Tarybai teikti svarstyti visuomenei aktualius su komiteto veiklos sritimis susijusius sprendimų projektus ir klausimus;
 • kviesti į komiteto posėdžius Savivaldybės administracijos direktorių, jo pavaduotoją, Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių atstovus, valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovus, specialistus ir kitus asmenis;
 • reikalauti iš Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo, Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės įmonių, įstaigų pareigūnų  ataskaitinių duomenų ar kitos medžiagos, reikalingos klausimams nagrinėti, taip pat išklausyti jų ataskaitas, atsakymus į paklausimus;
 • tikrinti, kaip vykdomi Tarybos sprendimai, mero potvarkiai komiteto veiklos sričių klausimais, ar atsižvelgiama į komiteto išvadas ir pasiūlymus;
 • teikti paklausimus visoms savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, pareigūnams;
 • sudaryti ekspertų grupes;
 • siūlyti Tarybai keisti ir papildyti Tarybos posėdžio darbotvarkę;
 • inicijuoti dokumentų rengimą, juos rengti, teikti išvadas ir pasiūlymus Tarybai komiteto veiklos sričių klausimais;
 • kontroliuoti su komiteto veiklos sritimis susijusių įstatymų ir norminių teisės aktų vykdymą savivaldybės teritorijoje;
 • teikti Tarybai išvadas ir pasiūlymus dėl įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektų arba jų pakeitimo;
 • svarstyti klausimus dėl Savivaldybės administracijos etatų ir darbo užmokesčio fondo ir teikti išvadas;
 • analizuoti, vertinti Savivaldybės administracijos padalinių – asignavimų valdytojų, savivaldybės įmonių veiklą ir teikti pasiūlymus;
 • svarstyti specialiųjų lėšų panaudojimo klausimus ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 • organizuoti pasitarimus komiteto veiklos sričių klausimais ar inicijuoti jų rengimą.

2023 m. darbo planas

2022 m. darbo planas

2021 m. darbo planas

2020 m. darbo planas

2019 m. darbo planas

Paskutinis atnaujinimas: 2023-11-28 11:49:53
This site is registered on wpml.org as a development site.