Komisija ryšiams su užsieniu

Komisijos ryšiams su užsieniu sudėtis More information

SUDARYTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2023 m. gegužės 18 d.
sprendimu Nr. T1-122

1. Gediminas Stonys, Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininkas);

2. Vida Bondauskienė, Savivaldybės tarybos narė;

3. Sandra Kasmauskienė, Plungės turizmo informacijos centro direktorė;

4. Ramūnas Lydis, Savivaldybės tarybos narys;

5. Žydrūnas Purauskis, vicemeras;

6. Vilma Šarnienė, Savivaldybės mero patarėja;

7. Robertas Šimkus, Platelių seniūnas;

8. Rita Urniežienė, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorė;

9. Žaneta Vaitkuvienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. DE-18 Komisijai techniškai aptarnauti paskirta Martyna Piekuvienė, Protokolo skyriaus specialistė, tel. Nr. (8 448) 73 134, el.p. martyna.piekuviene@plunge.lt.

Komisijos ryšiams su užsieniu darbo reglamentas More information

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMISIJOS RYŠIAMS SU UŽSIENIU DARBO REGLAMENTAS

 

I.BENDROJI DALIS

1. Plungės rajono savivaldybės komisijos ryšiams su užsieniu (toliau- Komisija) darbo reglamentas (toliau-Reglamentas) nustato Komisijos tikslus, jos darbo ir sprendimų priėmimo tvarką.
2. Komisija sudaroma iš 9 narių Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
3. Komisijos pirmininką tvirtina Savivaldybės taryba mero teikimu.
4. Komisijos pirmininko pavaduotoją Komisijos nariai renka pirmame komisijos posėdyje.
5. Komisijos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu.

 

II. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

Pirmajame posėdyje Komisija renka Komisijos pirmininko pavaduotoją. Komisijos pirmininko pavaduotojo kandidatūras siūlo komisijos nariai. Komisijos pirmininko pavaduotojas išrenkamas paprasta balsų dauguma.
7. Komisijos posėdžiai yra vieši ir rengiami kartą per ketvirtį arba būtinai šių nuostatų 12 punkte išdėstytiems klausimams nagrinėti. Komisijos posėdžius šaukia komisijos pirmininkas, o kai jo nėra – pavaduotojas.
8. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau negu pusė jos narių.
9. Komisijos posėdžiams pirmininkauja jos pirmininkas, o jo nesant – pavaduotojas.
10. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Komisijos protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
11. Komisiją techniškai aptarnauja savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas specialistas, kuris:
11.1.priima pateiktus dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą Komisijos darbui;
11.2. organizuoja Komisijos posėdžius;
12.3. rašo Komisijos posėdžio protokolus. Posėdžių protokolai yra saugomi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
11.4. tvarko kitą Komisijos dokumentaciją.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

12. Komisija pagal savo kompetenciją:
12.1. nagrinėja gautus pasiūlymus dėl Plungės rajono savivaldybės partnerystės ryšių užmezgimo su užsienio šalių savivaldybėmis, teikia siūlymus nustatant bendradarbiavimo prioritetus
12.2. svarsto sutarčių su užsienio šalių savivaldybėmis projektus ir teikia dėl jų pasiūlymus;
12.3. kontroliuoja, kaip vykdomos sutartys, pasirašytos su užsienio šalių savivaldybėmis;
12.4. rūpinasi ir padeda savivaldybės įmonėms, institucijoms, visuomeninėms bei privačioms organizacijoms plėtoti partnerystės ryšius su užsienio šalių savivaldybių, su kuriomis pasirašytos partnerystės sutartys, atitinkamomis organizacijomis;
12.5. svarsto Savivaldybės vardu rengiamų kvietimų projektus dėl užsienio šalių delegacijų priėmimo bei teikia pasiūlymus dėl delegacijų užėmimo programų;
12.6. inicijuoja dokumentų projektų rengimą Savivaldybės tarybai Komisijos veiklos sričių klausimais.
13. Komisija turi teisę:
13.1. gauti informaciją apie Savivaldybės vardu gaunamus bei siunčiamus pasiūlymus užsienio šalių savivaldybėms;
13.2. gauti informaciją apie planuojamus užsienio šalių svečių apsilankymus Savivaldybėje.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Komisija yra atskaitinga Savivaldybės tarybai, vieną kartą per metus jai atsiskaito už savo veiklą.
15. Komisijos darbo reglamentą tvirtina bei keičia Savivaldybės taryba.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-05-19 15:30:04
This site is registered on wpml.org as a development site.